Skip to main content

Bod yn Actif a Chyfarwyddyd Swyddogol

 1. Hafan
 2. Be Active Wales Fund
 3. Bod yn Actif a Chyfarwyddyd Swyddogol

Mae bod yn actif, cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer yn sicrhau manteision enfawr i iechyd corfforol a meddyliol.

Gyda phobl yn treulio mwy o amser gartref, a dim mynediad at gyfleusterau hamdden a chwaraeon, mae cadw’n actif ac yn iach yn fwy heriol nag erioed. 

Yn ddiweddar, mae’r Ganolfan ar gyfer Gofal Amdriniaethol wedi cyhoeddi cyfarwyddyd sy’n dweud y dylai pobl baratoi ar gyfer brwydro yn erbyn y coronafeirws fel y byddent yn paratoi ar gyfer llawdriniaeth, drwy gadw’n heini ac iach. 

Felly, beth yw’r cyngor presennol am beth allwch ac na allwch chi ei wneud? 

A sut gallwch chi sicrhau eich bod yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn ddiogel? 

 • cyfarwyddyd swyddogol yw eich bod yn cael gadael eich cartref ar gyfer nifer diderfyn o ymarfer corff bob dydd (mae hyn yn wahanol i'r cawnllawiau cynt lle'r oedd dim ond hawl i bobl adael y cartref i wneud ymarfer corff unwaith y dydd), er enghraifft, i redeg, cerdded neu feicio – ar eich pen eich hun neu gydag aelodau eich teulu.
 • Tra rydych chi allan, cadwch o leiaf ddwy fetr neu fwy oddi wrth unrhyw un y tu allan i’ch teulu. Bydd hyn yn stopio’r feirws rhag lledaenu.
 • Arhoswch y tu allan am gyn lleied â phosib a golchi eich dwylo ar ôl mynd yn ôl i’r tŷ.
 • Hyd yn oed os ydych chi’n hunan-ynysu mae’n bwysig bwyta prydau iach a chytbwys, yfed digon o ddŵr, ymarfer yn rheolaidd, a cheisio osgoi ysmygu, alcohol a chyffuriau hamdden.

Ond rhaid i chi fod yn ofalus

 • Mae’n bwysig iawn i ni ddefnyddio symudiad a gweithgarwch fel ffordd o amrywio ein trefn ddyddiol, ond dim ond os ydych chi’n teimlo’n ddigon da.
 • Os ydych chi’n sâl, defnyddiwch eich egni i wella a pheidiwch â cheisio bod yn rhy actif. Os ydych chi’n gallu codi allan o’r gwely, gwnewch hynny, ond peidiwch â cheisio gwneud gormod. Mae’n bwysig nad ydych yn gwneud mwy o ymarfer neu weithgarwch nag arfer, nac yn gwthio eich hun yn fwy nag y mae eich corff wedi arfer, neu beryglu cael anaf drwy ymarfer. Mae’r GIG dan bwysau sylweddol ac mae’n bwysig peidio â chreu unrhyw faich diangen ar wasanaethau hanfodol.
 • Dylech osgoi gwneud unrhyw beth sy’n creu gormod o straen oherwydd y baich y gall ei roi ar eich system imiwnedd. Mae ymarfer cymedrol rheolaidd yn dda i’ch systemau imiwnedd ond dim ond os yw eich corff wedi arfer â hynny.
 • Yn olaf, os ydych chi’n teimlo’n well ar ôl cael y feirws, ewch ati i ymarfer fel arfer eto yn raddol, a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfnodau gorffwys ychwanegol yn ystod ac ar ôl ymarfer.

Ymarfer a chael hwyl yn ddiogel 

Os ydych chi’n ansicr am eich gallu, efallai y byddai’n ddoeth dechrau’n raddol ac adeiladu ar hynny. Mae croeso i chi edrych ar Ganllawiau Gweithgarwch Corfforol Prif Swyddog Meddygol y DU wrth benderfynu ar y lefel o weithgarwch sy’n briodol i chi. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud ymarferion cynhesu ac oeri i atal anaf, a’ch bod yn hydradu yn dda bob amser. 

Stopiwch yr ymarfer ar unwaith os ydych chi’n teimlo’n sâl neu ar fin llewygu, ac os ydych chi’n dal i deimlo’n benysgafn neu’n sâl, cofiwch orffwys. Y tro nesaf, rhowch gynnig ar rywbeth ysgafnach, gan adeiladu eich gweithgarwch yn raddol. 

Gwnewch yn siŵr bod eich ardal ymarfer yn ddiogel ac nad oes unrhyw rwystrau ynddi cyn i chi ddechrau ymarfer. 

Cofiwch oruchwylio unrhyw blant ifanc sy’n cymryd rhan. 

Mae’r PSM yn argymell 150 o funudau neu fwy o weithgarwch corfforol o ddwysedd cymedrol bob wythnos – gyda phob gweithgaredd a munud yn cyfrif. 

Merched beichiog

Os ydych chi’n feichiog, cyngor y Prif Swyddog Meddygol (PSM) yw dechrau’n raddol os nad oeddech yn actif cyn bod yn feichiog, ac os oeddech chi, dal ati ond gwrando ar eich corff ac addasu. 

Mae dal ati i fod yn actif yn ystod beichiogrwydd yn helpu gyda hwyliau a chwsg ac yn lleihau’r risg o bwysedd gwaed uchel, diabetes ac ennill pwysau. 

Hefyd mae’r GIG wedi llunio cyfarwyddyd am fod yn actif yn ystod beichiogrwydd.

Os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir     

Pan rydych chi’n byw gyda chyflwr iechyd, mae bod yn actif yn golygu dod o hyd i rywbeth sy’n gweithio i chi, yn enwedig pan mae’r ffordd rydych chi’n teimlo’n gallu newid o ddydd i ddydd. 

Mae mwy o gyfarwyddyd ar gael os ydych chi’n meddwl am gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir.

Ymwadiad

Dylech ddarllen Telerau ac Amodau ein gwefan am fwy o wybodaeth am ddefnyddio cynnwys y safle yma.