Skip to main content

Bod yn Actif – Y Manteision i bawb

 1. Hafan
 2. Be Active Wales Fund
 3. Bod yn Actif – Y Manteision i bawb

Gyda phobl yn treulio mwy o amser gartref, a gyda rhai cyfleusterau hamdden a chwaraeon yn dal i wynebu cyfyngiadau, mae cadw’n actif ac yn iach yn fwy heriol nag erioed. 

Mae bod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon yn sicrhau manteision enfawr i iechyd corfforol a meddyliol.

Felly hyd yn oed os nad oeddech chi pur anaml yn codi oddi ar y soffa cyn i’r pandemig gychwyn, nawr yw’r amser i fod yn garedig gyda chi eich hun. Codwch oddi ar y soffa a dechrau symud – yn ysgafn i ddechrau efallai – a bydd eich corff a’ch meddwl yn elwa.

 

MANTEISION I’CH SYSTEM IMIWNEDD

Ymhell cyn y pandemig yma, roedden ni i gyd yn gwybod bod gweithgarwch corfforol yn rhoi hwb i’n hiechyd ni a’n gallu i oresgyn salwch. Nid yw’r casgliad hwnnw wedi newid. A dweud y gwir, mae’n fwy perthnasol nag erioed nawr. 

 • Yn ddiweddar, mae’r Ganolfan ar gyfer Gofal Amdriniaethol wedi cyhoeddi cyfarwyddyd sy’n dweud y dylai pobl baratoi ar gyfer brwydro yn erbyn y coronafeirws fel y byddent yn paratoi ar gyfer llawdriniaeth, drwy gadw’n heini ac iach.
   
 • Y llynedd – ymhell cyn dechrau ymddangos ar ein teledu ni’n gyson – cyhoeddodd prif swyddog meddygol y DU gyfarwyddyd ar weithgarwch corfforol mewn adroddiad oedd yn dweud: “Pe bai gweithgarwch corfforol yn gyffur, byddem yn cyfeirio ato fel iachâd gwyrthiol, oherwydd yr holl salwch mae’n gallu ei atal a helpu i’w drin.” 
   
 • Mae’r British Journal of Sports Medicine wedi ailgyhoeddi cyfarwyddyd o ymchwil diweddar, sy’n datgan: “Mae gweithgarwch corfforol rheolaidd yn lleihau’r risg y bydd person yn dal afiechydon trosglwyddadwy (fel heintiau feirol a bacterol) drwy wella gallu system imiwnedd person i reoleiddio ei hun.     

  “Felly, dylem gynnal ein trefn ymarfer yn ystod y cyfnod yma, oherwydd mae’n gwella gallu ein system imiwnedd.” 
   
 • Ac mae ymchwil diweddar o UDA wedi awgrymu nad yw gwneud 10,000 o gamau y dydd yn hanfodol ond gall cynnydd cymedrol yn y nifer yma wella ein disgwyliad oes ni’n ddramatig.

 

MANTEISION I IECHYD A LLES EICH MEDDWL 

Mae gweithgarwch corfforol yn gwella iechyd a lles eich meddwl hefyd. 

Wrth i lawer ohonom ni wynebu tarfu ar ein bywydau bob dydd yn ystod y pandemig, gall fod yn amser heriol i iechyd a lles ein meddwl ni. Mae gweithgarwch corfforol yn bwysicach nag erioed am ein helpu ni i ymdopi â’r cyfnod heriol yma.

 • Mae’r GIG yn argymell gweithgarwch corfforol i wella lles eich meddwl. Yn ôl y GIG, gall gweithgarwch corfforol helpu i “wella eich hunanhyder” ac mae’n “achosi newidiadau cemegol yn eich ymennydd sy’n gallu eich helpu i newid eich hwyliau yn bositif”.

DOES DIM RHAID I CHI FOD YN HOFF IAWN O CHWARAEON 

Gall ymarferion ymestyn, codi pwysau bydd gwrthrychau yn y tŷ fel poteli dŵr yn gwneud y tro) a symudiadau mwy egnïol sy’n gwneud i’ch calon guro helpu i wneud iawn am fethu cerdded i’r swyddfa, yr orsaf drenau neu’r caffi. 

Mae gan wefan y GIG adran ymarfer sy’n cynnwys ymarferion yn eistedd, ac mae gan Joe Wicks – y Body Coach sydd wedi bod yn cymell miliynau o ieuenctid ac yn eu cadw mewn siâp yn ddiweddar gyda’u ymarferion dyddiol ar-lein – fwy na 250 o ymarferion am ddim ar ei sianel YouTube. 

Hefyd gallwch ddilyn dosbarthiadau ioga a Pilates ar-lein, fel dosbarthiadau Rachel Lawrence, The Girl With The Pilates Mat, a hefyd cynllun rhedeg ar wefan y GIG – Soffa i 5K – i ddechreuwyr.       

YMARFER YN ADDAS I’CH AMGYLCHIADAU A’CH GALLU

Er bod cadw’n actif yn arwain at lawer iawn o fanteision ... dydych chi ddim eisiau bod yn rhedeg marathon mwyaf sydyn os nad oeddech chi’n gwneud llawer o ymarfer cyn y pandemig! Cofiwch gadw oddi mewn i’ch cyfyngiadau eich hun a gwneud yn siŵr eich bod yn ymarfer mewn ffordd addas i’ch amgylchiadau personol. 

GWYBODAETH I FERCHED BEICHIOG

Os ydych chi’n feichiog, cyngor y Prif Swyddog Meddygol (PSM) yw dechrau’n raddol os nad oeddech yn actif cyn bod yn feichiog, ac os oeddech chi, dal ati ond gwrando ar eich corff ac addasu. 

Mae dal ati i fod yn actif yn ystod beichiogrwydd yn helpu gyda hwyliau a chwsg ac yn lleihau’r risg o bwysedd gwaed uchel, diabetes ac ennill pwysau. 

Hefyd mae’r GIG wedi llunio cyfarwyddyd am fod yn actif yn ystod beichiogrwydd.

GWYBODAETH I BOBL AG ANABLEDD NEU GYFLWR IECHYD TYMOR HIR

Pan rydych chi’n byw gyda chyflwr iechyd, mae bod yn actif yn golygu dod o hyd i rywbeth sy’n gweithio i chi, yn enwedig pan mae’r ffordd rydych chi’n teimlo’n gallu newid o ddydd i ddydd. 

Mae mwy o gyfarwyddyd ar gael os ydych chi’n meddwl am gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir.

YMWADIAD

Dylech ddarllen Telerau ac Amodau ein gwefan am fwy o wybodaeth am ddefnyddio cynnwys y safle yma.