Skip to main content

Oedolion hŷn: cyngor ac adnoddau

  1. Hafan
  2. Be Active Wales Fund
  3. Oedolion hŷn: cyngor ac adnoddau

HELPU OEDOLION HŶN I DDAL ATI I SYMUD

Wrth i'r cyfyngiadau dynhau dros y gaeaf bydd pawb yn treulio mwy o amser gartref ac yn ei chael yn anodd dod o hyd i'r cymhelliant, yr hyder a'r wybodaeth i ddal ati i symud a bod yn actif. 

Mae gwarchod eich hun wedi'i ailgyflwyno, mae'n llawer oerach a thywyllach nag yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf a gan fod rhai cyfleusterau hamdden a chwaraeon yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd, mae dal ati i fod yn actif ac yn iach yn anodd iawn i oedolion hŷn.  Mae ein hymchwil ni wedi dangos bod lefelau gweithgarwch corfforol oedolion dros 55 oed wedi gostwng yn ystod cyfnod cyntaf cyfyngiadau'r pandemig.

Ond mae bod yn actif mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol unigolyn – o roi hwb i'r system imiwnedd i helpu i ymladd feirysau fel y Coronafeirws a chodi hwyliau rhywun a fydd yn helpu i drechu unigrwydd ac iselder.Mae manteision dirifedi i fod yn actif.
 

SYNIADAU, CYMHELLIANT AC ADNODDAU AR GYFER CADW’N ACTIF

Rydyn ni wedi ymuno â’r sector a sefydliadau cenedlaethol i ddarparu rhywfaint o gyngor ac arweiniad ynghylch sut gall oedolion hŷn ddal ati i fod yn actif gartref – i ddiogelu eu hiechyd meddwl a chorfforol. 
 

Ledled Cymru

 

Yn Eich Ardal Chi

  • Diddordeb mewn Tennis? Chwiliwch am eich cynghrair senglau leol i oedolion yn ardal Caerdydd a’r Fro gyda Tennis Cymru
  • Mae Chwaraeon ac Iechyd Abertawe yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a rhithwir drwy gydol y Pasg. Ewch i’r wefan i weld yr amrywiaeth lawn o weithgareddau sydd ar gael.
  • Mae Newport Live wedi lansio rhaglen newydd o weithgarwch i gefnogi pobl 60 oed a hŷn i gadw’n actif ac mewn cysylltiad. Mae hyn yn    cynnwys amserlen o Hyfforddiant Dwysedd Isel a fydd yn cael ei rhoi yn wythnosol ar dudalen Facebook  a sianel YouTube Newport Live. 

MWY O GEFNOGAETH...

  • Os ydych chi'n gallu gadael y tŷ i ymarfer corff ond nad oes gennych chi hyder a'ch bod yn poeni am gadw pellter cymdeithasol, lawrlwythwch eich bathodyn ‘Distance Aware’ gan Gomisiwn Bevan fel eich bod yn gallu gwneud pobl eraill yn ymwybodol eich bod yn agored i niwed a dangos iddynt yn hawdd a di-ffws y dylent gadw eu pellter. 
  • Mae Age Cymru yn cynnal ymgyrch o’r enw ‘Spread the Warmth’ i sicrhau bod pobl hŷn yn deall pwysigrwydd cadw’n gynnes gartref yn ystod misoedd oer y gaeaf. Mae’r cyngor yn cynnwys beth i’w wisgo a chadw eich corff yn symud. 
  • Mae pobl sydd â Chlefyd Parkinson ymhlith y rhai sy’n gwarchod eu hunain – mae gan elusen Parkinson’s UK ddigon o adnoddau am sut i gadw’n actif gartref.