“Doedd rhai o’r chwaraewyr heb fod allan o’u tai bron ers mis Mawrth,” meddai Hayley.

“Roedd gan lawer ohonyn nhw rieni neu berthnasau eraill gyda chyflyrau iechyd ac, yn naturiol, roedd ganddyn nhw ofn lledaenu’r feirws. 

“Ond rydyn ni wedi gallu darparu amgylchedd diogel fel eu bod yn teimlo’n gyfforddus am ddod yn ôl.”

I gael tawelwch meddwl i’w chwaraewyr – ac i sicrhau bod Port Talbot yn cadw at y protocolau sydd wedi’u hamlinellu gan Gymdeithas Bêl Droed Cymru ac fel y penderfynwyd gan ganllawiau Llywodraeth Cymru – roedd angen trefn newydd.           

Nid yn unig mae cyfyngiadau llym ar niferoedd yn bodoli o hyd – o Awst 10 cynyddwyd y rhain i 15 o bobl mewn grŵp – ond mae gofynion iechyd a hylendid, fel archwiliadau tymheredd, diheintyddion dwylo a sychu a glanhau offer, yn eu lle hefyd.                           

“Mae’r grant wedi golygu ein bod ni wedi gallu prynu chwistrell diheintio, diheintydd, thermomedrau, ffedogau a masgiau, a gwneud yn siŵr bod gan bawb eu bib hyfforddi unigol.     

“Hefyd doedd gennym ni ddim gofod storio ar gyfer ein hoffer. Byddai’r peli’n cael eu taflu i gefn car a’u cludo adref hyd yn oed. 

“Ond rydyn ni’n mynd i allu prynu uned debyg i gaets sy’n cloi, er mwyn gallu storio ein hoffer ynddi, heb orfod mynd â phethau i dai pobl.” 

 

Roedd Port Talbot yn bedwerydd yn nhabl Uwch Gynghrair Merched Cymru pan fu’n rhaid i’r tymor ddod i ben yn fuan ac mae’n awyddus i ddechrau cynllunio a pharatoi ar gyfer tymor 2020-21, er nad yw’r rhestr newydd o gemau wedi’i llunio eto.   

Heb unrhyw gemau i’w targedu eto, maen nhw eisiau dychwelyd at hyfforddiant mor normal â phosib ar eu cae ymarfer dros dro ym Mharc Vivian.

Mae’r lleoliad hwnnw’n cael ei ddefnyddio tra mae eu cyfleuster arferol, Ysgol Bae Baglan, yn aros i ailagor. 

Does dim sicrwydd pryd fyddant yn ôl ar y cae yn Stadiwm Heol Victoria ar gyfer eu gêm agoriadol, ond tan hynny mae Hayley yn benderfynol bod y chwaraewyr yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth lawn. 

“Mae ansicrwydd wedi bod am sut bydd yr ymarferion yn gweithio, ond rydyn ni’n dod dros hynny ac mae’r grant wedi helpu llawer iawn gyda’r pryderon hynny. 

“Roedd y broses ymgeisio’n syml iawn ac roedd gwybod ein bod ni’n gallu fforddio rhoi pethau yn eu lle yn rhyddhad mawr. 

“Rydyn ni’n glwb cwbl hunangynhaliol. Does gennym ni ddim noddwr mawr yn ein cefnogi ni, rydyn ni’n byw ar gyfraniadau’r chwaraewyr, felly mae costau’n rhywbeth rydyn ni’n gorfod cadw llygad arno drwy’r amser. 

“Gyda’r tawelwch meddwl yma, fe allwn ni edrych ymlaen at y dyfodol nawr ac at chwarae eto.”