Skip to main content

Cyfnewid clogwyni’r Môr Adriatig am blatfformau deifio Gemau’r Gymanwlad

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cyfnewid clogwyni’r Môr Adriatig am blatfformau deifio Gemau’r Gymanwlad

Roedd Aidan Heslop yn arfer stocio silffoedd – nawr mae’n sefyll arnyn nhw, yn edrych i lawr i’r dŵr 90 troedfedd islaw cyn deifio oddi ar glogwyn.

Roedd yr hen silffoedd yn perthyn i archfarchnad Morrisons lle roedd y llanc 19 oed yn arfer llwytho tatws.

Mae'r rhai newydd yn silffoedd sydd wedi'u hadeiladu i mewn i glogwyni creigiau lle mae deifwyr gorau'r byd yn lansio eu hunain i lawr i ddyfroedd glas y Môr Adriatig.

Yn union fel y pencampwr Olympaidd Tom Daley, a ddaeth yn enillydd ieuengaf teitl 10m hŷn Prydain yn 16 oed, mae Heslop wedi dangos ei dalent yn ifanc hefyd.

Daeth yr athletwr a aned yn Chelmsford y deifiwr ieuengaf i gystadlu yng Nghyfres Deifio Clogwyni’r Byd Red Bull bedair blynedd yn ôl. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn rownd derfynol tymor 2018 yn Polignano a Mare yn yr Eidal.

Yn ddiweddarach eleni, mae Heslop - sy'n gymwys i gystadlu dros Gymru drwy ei fam Helen - ar fin cystadlu dros Gymru am yr eildro yng Ngemau'r Gymanwlad yn Birmingham.

Mae deifio cyson yn wahanol i gyfres ddeifio clogwyni Red Bull, meddai, ond gyda blwyddyn brysur o'i flaen, mae'r llanc 19 oed yn benderfynol o ffynnu yn y ddau.

“Mae deifio Red Bull ychydig yn wahanol i ddeifio, yn rhyfedd iawn,” meddai Heslop.

“Mewn deifio arferol, rydych chi'n cefnogi'ch tîm ac ati. Mae cystadleuaeth go iawn, ond pan rydych chi’n deifio o uchder, mae'n grŵp mor dynn fel bod pawb fel teulu bach.

“Mae pawb yn adnabod pawb, mae pawb eisiau gwneud yn siŵr bod pawb arall yn iawn, yn gwneud yn dda. 

“Felly mae'n braf iawn cystadlu yn y deifio yma. Bob tro rydw i'n mynd i gystadleuaeth, mae pawb yn fy nghefnogi i. Mae’n awyrgylch neis iawn i fod ynddo pan fyddwch chi yno.”

Y llanc ifanc oedd y deifiwr cyntaf mewn 20 mlynedd i gynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur.

Ei fam oedd yn gyfrifol am y cyfle hwnnw i greu hanes mewn fest goch - a sgwrs ar hap mewn parti.

“Roedd yn dipyn o anrhydedd mewn ffordd. Fy mam yw ochr Gymreig fy nheulu i, felly roedd hi'n hynod gyffrous hefyd. Mae hi’n dod o’r Blaina, tref fechan iawn ger y Fenni.

“Roedd yn rhyfedd oherwydd doedden ni ddim hyd yn oed wedi meddwl am y peth o’r blaen nes i fy hyfforddwr sôn amdano wrth fy mam mewn parti Blwyddyn Newydd ac fe ddywedodd hi, ‘Pam nad ydyn ni’n ei gael i gystadlu dros Gymru?

“Fe gytunodd fy hyfforddwr i ac fel digwyddodd pethau, roedd y boi olaf, Rob Morgan, wedi cystadlu 20 mlynedd yn ôl. Ef oedd yr olaf o fy mlaen i i ddeifio dros Gymru.”

Aidan Heslop yn plymio oddi ar glogwyn i ddyfroedd glas Môr Adriatig
Llun: Dean Treml / Red Bull Content Pool

Aidan yng Ngemau'r Gymanwlad

Gorffennodd Heslop yn chweched ar y platfform 10 metr ac yn 12fed ar y sbringfwrdd tri metr ar yr Arfordir Aur.

I fachgen ysgol, yn cystadlu ar ochr arall y byd, roedd yn teimlo ei fod wedi gwneud yn iawn.

“Y Gemau diwethaf wnes i, dim ond 15 oed oeddwn i ar y pryd a hon oedd y gystadleuaeth fwyaf i mi ei gwneud bryd hynny o bell ffordd. Roedd yn llythrennol yr ochr arall i’r byd, felly roedd yn dipyn o beth.”

“Roedd hi’n gystadleuaeth eithaf rhyfedd i mi, ond fe wnes i fwynhau’n fawr. Fe es i i'r rownd derfynol yn y tri metr, rhywbeth nad oedden ni hyd yn oed yn ei ddisgwyl, ac wedyn roedd dod yn chweched yn y rownd derfynol ar y platfform yn wych yn y diwedd.

“Roeddwn i’n eithaf sâl tra roeddwn i allan yno, ’wnaeth hynny ddim helpu. Ond ar y cyfan, roedd yn un o’r profiadau gorau i mi ei gael mewn cystadleuaeth ddeifio.”

Gydag ail ymddangosiad yng Ngemau'r Gymanwlad ar y gorwel bellach – a chyfle i ennill medal gyntaf - mae gan Heslop fisoedd prysur o'i flaen.

Yn ogystal â chystadlu dros Gymru, bydd yn cynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Dŵr y Byd, sy’n cael eu trefnu gan FINA (corff rheoli’r gamp), yn Fukuoka yn Japan.

“Mae’n debyg mai eleni fydd y flwyddyn brysuraf i mi ei chael erioed.

“Y peth nesaf sydd gen i yw Cystadlaethau Cenedlaethol Prydain sydd yn Plymouth. Deifio deg metr a dylai fod yn gystadleuaeth hwyliog.

“Dydw i ddim wedi gallu cystadlu gyda’r bois yma yn y gystadleuaeth yma ers tro felly bydd yn braf gweld pawb eto.

“O ran deifio uchel, mae gen i FINA yn Fukuoka ac rydw i'n gyffrous iawn am hynny.

“Ac mae saith cystadleuaeth deifio uchel Red Bull y flwyddyn nesaf, ledled y byd. Yr eisin ar y gacen yw Gemau'r Gymanwlad.

“Felly, er nad yw Birmingham mor egsotig â’r Arfordir Aur, fel y tro diwethaf, rydw i’r un mor gyffrous amdano.”

Felly, dychmygwch y peth. Rydych chi ar blatfform deifio, 30 metr i fyny ar ochr clogwyn. Rydych chi'n siŵr o fod yn nerfus ... dydych? 

“Rydw i yn mynd yn nerfus,” ychwanegodd Heslop. “Ond mae popeth rydyn ni'n ei wneud wedi ystyried y risg.

“Dydyn ni ddim yn mynd lan yna i geisio gwneud rhywbeth rydyn ni'n gwybod sy'n mynd i'n brifo ni.

“Rydyn ni’n mynd lan yna gyda’r bwriad o wneud pethau’n iawn, ar y cynnig cyntaf.

“Rydych chi yn mynd yn nerfus. Os nad ydych chi'n nerfus, rydych chi'n mynd i roi cynnig ar rywbeth gwirion felly mae bod yn nerfus yn beth da pan fyddwch chi lan yna, a dweud y gwir.

“Ond mae’r un peth â phopeth arall a dweud y gwir. Rydych chi'n dod i arfer ag e. Po fwyaf rydych chi'n ei wneud, y lleiaf nerfus ydych chi.”

Mae Aidan Hislop yn troelli yn yr awyr wrth iddo blymio
Llun: Romina Amato / Red Bull Content Pool
Mae’n gamp y gallwch chi fod yn llawer mwy creadigol ynddi hi, sef y peth wnes i syrthio mewn cariad ag e
Aidan Heslop

Mae Heslop wedi bod yn deifio ers pan oedd yn 12 oed ac wedi cael ei gyfareddu gan y gamp a'r hyn sydd ganddi i'w gynnig.

“Fy mrawd mewn gwirionedd oedd eisiau dechrau deifio,” datgelodd.

“Fe wnaethon ni ddechrau gyda’n gilydd, roedden ni’n dau’n gweithio ar yr un lefel ac yna, yn y pen draw, fe roddodd fy mrawd y gorau iddi ond fe wnes i ddal ati a symud ymlaen i’r cystadlaethau mwy ac ati. 

“A dweud y gwir, fy ffrind i, Owen Weymouth, wnaeth fy arwain i at ochr ddeifio uchel pethau.

“Pan oeddwn i tua 11 oed fe ddechreuon ni roi cynnig arni, felly roeddwn i'n eitha’ ifanc. Ond drwy bobl eraill mewn gwirionedd ydw i wedi dechrau rhoi cynnig ar y pethau yma, sy'n braf iawn."

Mae hyfforddiant yn rhan fawr o ymrwymiad Heslop i’r gamp ac mae’n rhoi blaenoriaeth lwyr iddo yn 2022.

“Rydw i’n hyfforddi wyth gwaith yr wythnos nawr ac fel arfer mae’n rhyw awr a hanner yn y gampfa neu ddeifio sych – fel y pyllau ewyn – a thrampolinau a phwysau a phopeth felly.

“Ac wedyn rhyw awr yn y pwll.

“Mewn gwirionedd mae'n fwy allan o'r pwll nag yn y pwll. Rydw i’n siŵr bod hynny yr un peth â llawer o chwaraeon eraill hefyd. Mae llawer o bethau’n digwydd tu ôl i'r llenni nad yw pobl yn eu gweld.”

Gyda 2022 eisoes yn edrych fel blwyddyn llawn cyffro i’r llanc ifanc, mae Heslop yn gobeithio taflu popeth at ddeifio eleni.

“Rydw i wedi bod â swydd yn Morrisons, yn stocio tatws am y flwyddyn ddiwethaf ond, yn ffodus, rydw i wedi gallu rhoi’r gorau i’r swydd nawr fy mod i’n gwneud yn ddigon da yn fy nghamp.

“Mae wedi bod yn hwyl gweithio yno. Mae wedi cadw fy meddwl i oddi ar ddeifio 24/7.

“Roedd yn rhywbeth arall i’m cadw i’n brysur, ond roeddwn i’n gwneud gormod. Roedd yn anodd gwneud llawer o waith a hyfforddi hefyd. Fe benderfynais i orffen yno er mwyn i mi allu canolbwyntio ar hyfforddi eleni a rhoi popeth i mewn iddo.”

Wrth edrych ar y dyfodol i Heslop, mae'n credu y gall gynnal ei ffocws a chymryd pethau un deif ar y tro. 

“Rydw i’n meddwl fy mod i wedi rhoi fy hun ar y trac rydw i eisiau bod arno ar y funud. Hynny yw, bod ar y gyfres Red Bull lawn a bod ar rai o'r lefelau uchaf ar gyfer deifio 10 metr.

“Fe wnes i gymhwyso ar gyfer Fukuoka yn Japan felly rydw i’n gyffrous iawn am hynny. Rydw i'n meddwl bod fy nheulu cyfan yn dod allan i wylio hefyd, felly dylai fod yn flwyddyn dda i ddod.

“Dydw i ddim yn gweld fy hun yn crwydro oddi ar y cwrs yma yn ystod y pum neu ddeng mlynedd nesaf. Dyma lle rydw i eisiau bod nawr.

Rydw i wedi cyrraedd y safle yma a dyma lle rydw i eisiau aros.”

Ac i unrhyw un sy'n meddwl bod deifio’n gallu bod yn gamp braidd yn ailadroddus, mae Heslop yn dweud eu bod yn hollol anghywir.

“Y peth rydw i’n ei hoffi fwyaf am ddeifio yw nad yw’n un o’r chwaraeon hynny lle rydych chi’n mynd i mewn ac yn gwneud yr un peth drosodd a throsodd.

“Rydych chi'n mynd i mewn ac yn dysgu pethau newydd bob dydd. Mae’n gamp y gallwch chi fod yn llawer mwy creadigol ynddi hi, sef y peth wnes i syrthio mewn cariad ag e.

“Does gennych chi ddim byd i’w golli drwy roi cynnig ar ychydig o ddeifio, felly mae’n 100 y cant werth rhoi cynnig arni.”

Newyddion Diweddaraf

Y rhedwr a'r nofiwr uchelgeisiol a ddaeth yn Right Hand Rosie

Eccles bellach yw pencampwraig pwysau canol ysgafn merched y Gymanwlad.

Darllen Mwy

Sut aeth sesiwn flasu â Josh Stacey i ogoniant y Gymanwlad

Fe wnaeth sesiwn blasu a gynhaliwyd yn ei ysgol helpu Josh i syrthio mewn cariad â thennis bwrdd

Darllen Mwy

Anna Morris: Y meddyg gydag apwyntiadau yn y Gemau

Cafodd yr athletwr o Gaerdydd daith anarferol i ddod yn feiciwr o safon fyd-eang ar ôl cael magwraeth…

Darllen Mwy