Skip to main content

GRANT CYNNYDD

Bydd y grant Cynnydd yn helpu i fynd â chwaraeon a gweithgarwch i'r cam nesaf ac yn cefnogi gyda chynaliadwyedd tymor hir.

Hefyd mae’r grant Cynnydd yn gallu cyllido eitemau sy’n hanfodol ar gyfer dychwelyd i chwarae.

Y rhain yw helpu clwb, sefydliad neu weithgaredd i wneud y canlynol:

 • Trechu anghydraddoldeb
 • Creu atebion tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy
 • Gweithredu’n arloesol

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut bydd y cyllid maent yn gofyn amdano yn datblygu eu chwaraeon neu eu camp ac yn effeithio ar o leiaf un o'r egwyddorion hyn.

 

Beth mae’r egwyddorion hyn yn ei olygu?

Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb

Mae sawl demograffeg yn cael eu tangynrychioli mewn chwaraeon ar hyn o bryd. Byddwn yn cefnogi ceisiadau sy'n effeithio ar gyfraddau cymryd rhan a chynrychiolaeth ar gyfer:

 • Merched a genethod
 • Pobl ag anabledd
 • Pobl o grŵp neu gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig (DALlE)
 • Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol
 • Pobl drawsryweddol
 • Pobl sy'n byw mewn amddifadedd economaidd cymdeithasol / anfantais
 • Y rhai sy'n defnyddio'r Gymraeg

Cynaliadwyedd tymor hir 

Rydym am sicrhau bod chwaraeon cymunedol yn cael eu sefydlu i lwyddo yn y dyfodol. Bydd ceisiadau sy'n cefnogi gwelliannau parhaol yn cael blaenoriaeth.  

Arloesi

Bydd ceisiadau'n cael eu cefnogi os gallant ddangos dull newydd o gyflwyno eu camp.  Gall hyn gynnwys arloesi yn y ffordd y cânt eu cyflwyno, wrth ymateb i heriau tymor canolig a hir Covid-19, neu'r math o weithgareddau a ddarperir.

DYFARNU CYLLID

Isafswm y dyfarniad yw £300 a'r uchafswm yw £50,000.  Mae'r cyllid yn cael ei ddyfarnu ar raddfa symudol.

 • Grant o 100% hyd at £10,000
 • Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
 • Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

*Bydd angen cyflwyno isafswm o dri dyfyn-bris ar gyfer unrhyw eitem unigol sy'n costio mwy na £250

Rydym yn disgwyl i ymgeiswyr ddechrau eu prosiect o fewn mis i dderbyn cyllid. 

BETH ALLWN NI EI GYLLIDO? 

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos bod eu cais yn cyd-fynd ag un o’r tair egwyddor sef ‘rhoi sylw i anghydraddoldeb, ‘cynaliadwyedd tymor hir’ neu ‘arloesi’.                                             

Mae'n bwysig nad yw ymgeiswyr yn canolbwyntio ar yr hyn y gallant gael cyllid ar ei gyfer, ond yn hytrach ar beth yw eu hanghenion yn y pen draw.

Bydd y panel sy'n gwneud penderfyniad am gyllid yn chwilio am wybodaeth am amgylchiadau unigryw y clwb, y sefydliad neu'r gweithgaredd a sut maent yn berthnasol i un neu fwy o feini prawf allweddol y gronfa. Dylech ddarparu cymaint o fanylion â phosib.

Fel CANLLAW YN UNIG, mae rhai ceisiadau'n debygol o ganolbwyntio ar y canlynol:

 • Gwneud gwelliannau neu addasiadau i gyfleusterau fel bod mwy o gyfleoedd i bobl chwarae neu hyfforddi.
 • Cyfleusterau newydd i alluogi cynnal mwy o chwaraeon neu weithgarwch.
 • Defnyddio technoleg i ymgysylltu â mwy o gyfranogwyr, fel darparu sesiynau ar-lein, neu ddefnyddio adnoddau ar-lein i helpu gyda chreu incwm.
 • Addysgu hyfforddwyr ar Lefel 1 lle mae angen wedi’i brofi.
 • Gwella sgiliau gwirfoddolwyr lle mae gan y clwb fylchau mewn sgiliau neu brofiad.
 • Offer sy'n galluogi mwy o bobl i gymryd rhan.
 • Ffyrdd gwahanol ac arloesol o gyflwyno'r gweithgaredd.
 • Dulliau sy'n targedu grwpiau penodol a dangynrychiolir.

 

Hefyd gellir defnyddio’r grant Cynnydd ar gyfer: 

 • Helpu eich clwb neu eich sefydliad i ailagor cyfleusterau fel bod pobl yn gallu cymryd rhan. Gallai hyn gynnwys rhoi mesurau yn eu lle i gymryd rhan dan do neu yn yr awyr agored a chadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.
 • Adnoddau sy’n helpu eich clwb neu eich sefydliad i fodloni cyfarwyddyd y Llywodraeth ac iechyd cyhoeddus ar gadw pellter cymdeithasol.
 • Rhoi hyder i bobl i gymryd rhan ac annog aelodau i ddychwelyd i’ch clwb.
 • Annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y clwb.
 • Datrysiadau arloesol i gael pobl i fod yn actif, fel y defnydd o dechnoleg.
 • Clybiau, timau neu sefydliadau newydd sydd eisiau sefydlu, ond angen help i ddilyn canllawiau’r Coronafeirws.

 

 • Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar gyfranogiad ar gyfer y gamp/gweithgaredd dan sylw.
 • Er nad oes ei angen o reidrwydd wrth wneud cais, bydd angen y caniatâd cynllunio angenrheidiol ar rai prosiectau cyfalaf, cyn i unrhyw ddyfarniad gael ei wneud. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth neu os oes arnoch angen canllawiau pellach, cysylltwch â beactive@sport.wales.
 • Dim ond os yw’r ceisiadau’n bodloni blaenoriaeth a nodwyd ac y cytunwyd arni’n glir gan y Corff Rheoli Cenedlaethol fydd ceisiadau perthnasol i gampfeydd/cyfleusterau ffitrwydd yn cael eu hystyried.
 • Dim ond at ddibenion hyfforddi fydd ceisiadau ar gyfer llifoleuadau’n cael eu hystyried.

 

BETH NA ALLWN EI GYLLIDO

Mae nifer o bethau sy'n anghymwys ar gyfer y cyllid hwn:

 • Dylai ceisiadau sydd angen y caniatâd cyfreithiol angenrheidiol ddod gan y rhydd-ddeiliad ei hun, neu'r lesddeiliad sydd â'r caniatâd angenrheidiol;
 • Ni fydd unrhyw gyllid ôl-weithredol yn cael ei ystyried;
 • Ni fydd unrhyw eitemau personol yn cael eu hystyried, e.e. cit chwarae, poteli dŵr, esgidiau, offer gwarchodol.
 • Ni fydd unrhyw ddyfeisiau electronig personol yn cael eu hystyried. Dim ond os gellir dangos yn glir y byddent yn rhan o ateb arloesol ar gyfer y clwb neu’r weithgaredd fydd cefnogaeth ar gyfer ceisiadau sy’n cynnwys dyfeisiau electronig yn cael eu hystyried.
 • Ni fydd unrhyw geisiadau sy'n ymwneud â meini prawf y Corff Rheoli Cenedlaethol yn cael eu hystyried, e.e. stand, dygowt, rhwystrau.
 • Ni fydd unrhyw swyddi cyflogedig yn cael eu hystyried;
 • Ni fydd unrhyw ffioedd aelodaeth yn cael eu hystyried;
 • Ni fydd unrhyw geisiadau gan glybiau sy'n gysylltiedig â sefydliadau addysgol yn cael eu hystyried. Er enghraifft, timau prifysgol neu uwchraddio cyfleusterau addysgol;
 • Dim ond ffioedd proffesiynol sy'n ymwneud â rhwymedigaethau statudol (ceisiadau cynllunio, rheoliadau adeiladu, ffioedd cyfreithiol) fydd yn cael eu hystyried;
 • Mae agweddau penodol y bydd Chwaraeon Cymru yn eu cyllido o dan yr elfennau 'Diogelu' a 'Pharatoi' na fyddent yn berthnasol o dan 'Cynnydd'. Dylech ddarllen y cyfarwyddyd ar draws y tair elfen i benderfynu ar yr elfen fwyaf priodol ar gyfer eich cais.
 • Ni fyddwn yn cefnogi ceisiadau am elfennau a gefnogwyd yn flaenorol drwy 'Diogelu' a/neu 'Paratoi'.
 • Heblaw am geisiadau Diogelu priodol, ni fydd unrhyw gefnogaeth yn cael ei hystyried ar gyfer costau rhedeg a chynnal a chadw cyffredinol. Er nad yw'n rhestr gynhwysfawr, mae hyn yn cynnwys costau cyfleustodau, cynnal a chadw safleoedd, yswiriant, rhent a chynnal a chadw tiroedd. Gellir ystyried ceisiadau am offer cynnal a chadw, fel peiriannau torri gwair, hyd at uchafswm o £5k.
 • Ni fydd cyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer offer cardiofasgiwlar. Er nad yw’n rhestr hollgynhwysfawr, mae hyn yn cynnwys eitemau fel melinau cerdded, peiriannau rhwyfo a beiciau sbin. 

 

PWY FYDDWN YN EU CYLLIDO

Mae Cronfa Cymru Actif ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol. 

Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • Clybiau chwaraeon nid-er-elw lleol. os oes arnoch chi angen esboniad am y diffiniad o ‘nid-er-elw’ a statws eich clwb, eich sefydliad neu eich grŵp, cysylltwch â’ch corff rheoli neu â Chwaraeon Cymru ar [javascript protected email address].
 • Sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu neu’n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol, gan gynnwys sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau chwaraeon yn unig neu’n bennaf ac sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn cadw pobl yn actif, sydd angen cefnogaeth efallai er mwyn i rannau eraill eu sefydliad barhau ar agor.
 • Ymddiriedolaethau elusennol bychain nad ydynt yn gymwys am gymorth ariannol o unrhyw ffynhonnell arall.
 • Cyrff rhanbarthol sy’n wynebu risg o galedi ariannol.

 

PWY NA ALLWN EU CYLLIDO 

Mae’r gronfa hon wedi’i chreu i helpu darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lawr gwlad. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gallu helpu’r sefydliadau canlynol gyda’r gronfa yma:

 • Awdurdodau lleol, gan gynnwys cynghorau tref a phlwyf
 • Ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol masnachol, e.e. campfeydd preifat
 • Gweithredwyr hamdden
 • Unigolion sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Ni fydd Cronfa Cymru Actif yn cefnogi sefydliadau/clybiau cysylltiedig â sefydliadau addysgol. Er enghraifft, timau prifysgol neu uwchraddio cyfleusterau addysg.

 

SUT I GYSYLLTU Â NI

Cofiwch nad ydym yn gallu ateb ymholiadau’r Grant Cynnydd dros y ffôn, oherwydd capasiti a gweithio o bell. 

Defnyddiwch y Ganolfan Cymorth neu anfon eich ymholiad ar e-bost [javascript protected email address]

Astudiaethau achos Cronfa Cymru Actif

CYLLID YN RHOI HWB I YMGYRCH CYNHWYSIANT CLWB BOWLS

Gydag aelodau rhwng naw a 95 oed bywiog iawn, mae Cymdeithas Bowls Dan Do Sir Faesyfed yn Llandrindod…

Darllen Mwy

CANŴIO A CHAIACIO I BAWB, MEDDAI CLWB

Yn 2020, fe newidiodd y byd mewn ffyrdd na allem ni eu dychmygu. Un ffenomenon oedd yr awydd i fynd…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

BYWYD NEWYDD I RWYDI CRICED; Cronfa Cmyru Actif

Mae clwb criced sydd wedi helpu i gynhyrchu’r chwaraewr gyda Morgannwg, Lucas Carey, a bowliwr cyflym…

Darllen Mwy

SYNIAD BACH = GWAHANIAETH MAWR: Cronfa Cymru Actif

Weithiau, y pethau symlaf sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf ac mae hyn yn sicr yn wir am gynlluniau Clwb…

Darllen Mwy

CICIO DAN Y LLIFOLEUADAU AR HEOL CLARBESTON

Mae Clwb Pêl Droed Amatur Heol Clarbeston yn Sir Benfro yn cynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair drwy…

Darllen Mwy

IEUENCTID Y LLEW COCH YN RHUO

Ymhlith y clybiau pêl droed niferus sy'n dyheu am fynd yn ôl allan ar y cae unwaith y bydd yn ddiogel…

Darllen Mwy

CLWB GOLFF YN TROI AT DECHNOLEG AR GYFER DYFODOL IACH

Mae clwb golff yng Ngwynedd a welodd ei incwm yn gostwng mwy na £100,000 yn ystod 2020 yn edrych y tu…

Darllen Mwy

CYNLLUNIAU EHANGU MAWR AR DROED AR GYFER CLWB YM MHEN-Y-BONT AR OGWR

Efallai bod y dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo chwaraewyr wedi mynd heibio, ond mae clwb ym Mhen-y-bont…

Darllen Mwy