Mwy am y grant Paratoi           

Mae’r grant Paratoi yn rhoi cymorth ariannol i helpu i baratoi sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i heriau Covid-19. 

Dylid defnyddio’r grant yma i baratoi eich clwb ar gyfer ailddechrau. Gallwch fod angen gwneud hyn mewn llawer o ffyrdd, o fesurau diogelwch i annog cyfranogwyr i ddychwelyd. 

Dylech ddefnyddio’r cyfarwyddyd gan eich corff rheoli fel sail i’ch cynlluniau ailddechrau. 

Bydd ceisiadau hyd at £50,000 (isafswm o £300) yn cael eu hystyried a dylent gefnogi gwariant ar y canlynol: 

 • Helpu eich clwb neu eich sefydliad i ailagor cyfleusterau fel bod pobl yn gallu cymryd rhan. Gallai hyn gynnwys rhoi mesurau yn eu lle i gymryd rhan dan do neu yn yr awyr agored a chadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.
 • Adnoddau sy’n helpu eich clwb neu eich sefydliad i fodloni cyfarwyddyd y Llywodraeth ac iechyd cyhoeddus ar gadw pellter cymdeithasol.
 • Rhoi hyder i bobl i gymryd rhan ac annog aelodau i ddychwelyd i’ch clwb.
 • Annog mwy o bobl i gymryd rhan yn y clwb.
 • Gwaith cyfalaf (Paratoi yn unig, nid Diogelu), fel gwelliannau, addasiadau, mesurau diogelwch neu arloesi gofynnol i adeiladau neu gyfleusterau cyn y gall pobl gymryd rhan.
 • Datrysiadau arloesol i gael pobl i fod yn actif, fel y defnydd o dechnoleg.
 • Clybiau, timau neu sefydliadau newydd sydd eisiau sefydlu, ond angen help i ddilyn canllawiau’r Coronafeirws.

Bydd rhaid i chi wneud cyfraniad o 15% ar gyfer grantiau dros £5,000, a all fod ar ffurf cyllid y clwb ei hun neu grantiau o ffynhonnell arall.

Nid oes posib defnyddio’r grant Paratoi i dalu am gostau am yn ôl sydd wedi codi cyn i chi wneud eich cais.

Pwy Fyddwn Yn Eu Cyllido

Mae Cronfa Cymru Actif ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol. 

Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • Clybiau chwaraeon nid-er-elw lleol. os oes arnoch chi angen esboniad am y diffiniad o ‘nid-er-elw’ a statws eich clwb, eich sefydliad neu eich grŵp, cysylltwch â’ch corff rheoli neu â Chwaraeon Cymru ar cymruactif@chwaraeon.cymru.
 • Sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu neu’n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol, gan gynnwys sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau chwaraeon yn unig neu’n bennaf ac sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn cadw pobl yn actif, sydd angen cefnogaeth efallai er mwyn i rannau eraill eu sefydliad barhau ar agor.
 • Ymddiriedolaethau elusennol bychain nad ydynt yn gymwys am gymorth ariannol o unrhyw ffynhonnell arall.
 • Cyrff rhanbarthol sy’n wynebu risg o galedi ariannol.

 

Pwy Na Allwn Eu Cyllido 

Mae’r gronfa hon wedi’i chreu i helpu darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lawr gwlad. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gallu helpu’r sefydliadau canlynol gyda’r gronfa yma:

 • Awdurdodau lleol, gan gynnwys cynghorau tref a phlwyf
 • Ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol masnachol, e.e. campfeydd preifat
 • Gweithredwyr hamdden
 • Unigolion sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Ni fydd Cronfa Cymru Actif yn cefnogi sefydliadau/clybiau cysylltiedig â sefydliadau addysgol. Er enghraifft, timau prifysgol neu uwchraddio cyfleusterau addysg.  

Y Ganolfan Cymorth

Mae mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin ar gael yn y Ganolfan Cymorth. Dylech astudio cynnwys y Ganolfan cyn gwneud eich cais.               

Yn y Ganolfan Gymorth gallwch wneud y canlynol: 

 • Chwilio am ateb i gwestiwn sydd gennych chi.
 • Edrych ar y gwahanol bynciau a chwestiynau.
 • Creu cyfrif i reoli eich ymholiadau a’ch chwiliadau.   

Gallwch glicio ar y botwm ‘Help’ ar waelod y dudalen ar unrhyw adeg i chwilio am ateb neu gysylltu â ni.  

Atebion Clwb

Atebion Clwb yw ein hadnodd ni i gefnogi gwirfoddolwyr a chlybiau yng Nghymru. Mae’n cynnwys cyngor i helpu clybiau i weithredu’n effeithiol a datblygu, a allai fod yn ddefnyddiol yn eich cais. Hefyd mae cyfeiriadau at Atebion Clwb drwy’r ffurflen gais i gyd. 

Os bydd grant o fwy na £5,000 yn cael ei gymeradwyo i chi, bydd rhaid i chi gwblhau asesiad clwb Atebion Clwb (yn ystod y flwyddyn ddiwethaf) er mwyn i’r cyllid gael ei ryddhau i chi. 

Ffynonellau eraill o Help

Dylech gymryd amser gyda’ch cais ac edrych drwy’r holl gyfarwyddyd a chasglu’r holl wybodaeth ofynnol. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn am help a chyfarwyddyd gan eich corff rheoli neu adran datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol.   

Mae gwahanol sefydliadau a all eich cefnogi chi:         

Awdurdodau Lleol – Mae gan bob awdurdod lleol swyddogion sy’n gyfrifol am chwaraeon, diwylliant a hamdden. Byddant yn gallu darparu cyfarwyddyd os yw’r broses ymgeisio’n anodd i chi. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r adran rydych ei hangen ar wefan y cyngor, ffoniwch y switsfwrdd a gofyn am siarad gyda swyddog datblygu chwaraeon. (Efallai bod eich tîm datblygu chwaraeon yn rhan o ymddiriedolaeth hamdden yn eich ardal).

Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) – Mae’r sefydliadau hyn yn gweinyddu ac yn llywodraethu chwaraeon ar lefel y DU neu Gymru. Os ydych yn teimlo bod unrhyw ran o’r broses ymgeisio yn anodd, cofiwch ofyn i’ch CRhC am help. Mae rhestr o CRhC ar gael yma. https://wsa.wales/membership/membership-directory/

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) – y corff aelodaeth cenedlaethol i bob sefydliad gwirfoddol yng Nghymru, gan gynnwys chwaraeon. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth ddefnyddiol ar ei wefan. Os yw eich sefydliad yn gweithredu mewn awdurdod lleol penodol, gallwch hefyd gael cefnogaeth uniongyrchol gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol. Mae rhestr o’r Cynghorau hyn ar gael yma. https://wcva.cymru/information-support/.

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) yn gorff ymbarél annibynnol sy’n cefnogi ac yn cynrychioli’r sector chwaraeon yng Nghymru. 

Mae’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi busnes, gan gynnwys llinellau cymorth adnoddau dynol, ariannol a chyfreithiol. Gellir lawrlwytho amrywiaeth eang o dempledi dogfennau llywodraethu o’u gwefan ac maent yn cynnig hyfforddiant hefyd. Os ydych chi’n aelod o Gorff Rheoli Cenedlaethol sy’n aelod o’r WSA, gallwch gael y manteision hyn am ddim. https://wsa.wales/

Mae manylion am rai sefydliadau eraill a fydd yn gallu darparu cefnogaeth ar gael ar wefan Atebion Clwb yma.           

Rhestr Wirio 

Rydych chi’n barod i ddechrau eich cais bron. Erbyn hyn byddwch wedi gwneud y canlynol:

 • Darllen drwy’r wybodaeth am Gronfa Cymru Actif.
 • Astudio’r Ganolfan Cymorth fel eich bod yn gwybod beth sydd arnoch ei angen i wneud cais.
 • Ymweld ag Atebion Clwb am yr help a’r gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael i’ch clwb neu eich sefydliad.

Os oes gennych chi gwestiwn neu ymholiad o hyd am Gronfa Cymru Actif neu eich cais, cysylltwch â ni ar cymruactif@chwaraeon.cymru. 

Sylwer: Os ydych chi’n glwb neu sefydliad pêl droed, bydd rhaid i chi lenwi Arolwg Effaith COVID-19 yr FAW cyn gwneud cais i Gronfa Cymru Actif. Bydd yr wybodaeth yn yr arolwg yn galluogi’r FAW i ddeall effaith COVID-19 ar eich clwb ac adolygu eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol er mwyn asesu a fyddai cais drwy Gronfa Cymru Actif yn briodol. Cysylltwch â - Daniel Delahay daniel@fawtrust.cymru - am fwy o wybodaeth.