PWY FYDDWN YN EU CYLLIDO

Mae Cronfa Cymru Actif ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol. 

Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • Clybiau chwaraeon nid-er-elw lleol. os oes arnoch chi angen esboniad am y diffiniad o ‘nid-er-elw’ a statws eich clwb, eich sefydliad neu eich grŵp, cysylltwch â’ch corff rheoli neu â Chwaraeon Cymru ar cymruactif@chwaraeon.cymru.
 • Sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu neu’n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol, gan gynnwys sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau chwaraeon yn unig neu’n bennaf ac sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn cadw pobl yn actif, sydd angen cefnogaeth efallai er mwyn i rannau eraill eu sefydliad barhau ar agor.
 • Ymddiriedolaethau elusennol bychain nad ydynt yn gymwys am gymorth ariannol o unrhyw ffynhonnell arall.
 • Cyrff rhanbarthol sy’n wynebu risg o galedi ariannol.

Beth Fyddwn Yn Ei Gyllido 

Mae’r gronfa wedi cael ei datblygu i helpu sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol sy’n methu cyflawni eu rhwymedigaethau ariannol. Er enghraifft, ar gyfer costau sefydlog, nad ydynt yn cael eu cefnogi gan refeniw mwyach, oherwydd y coronafeirws. 

Gall hyn gynnwys gwariant ar y canlynol:

 • Rhent
 • Costau cyfleustodau
 • Yswiriant
 • Llogi cyfleusterau neu offer (os oes cost sefydlog)
 • Gweithgareddau neu gostau na all ffynonellau cyllid y llywodraeth dalu amdanynt

Byddem yn disgwyl i’r ymgeiswyr fod wedi ceisio am ffynonellau eraill o gyllid, yn enwedig y ffynonellau brys o gyllid a chefnogaeth sy’n cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU. 

Gellir defnyddio’r gronfa ar gyfer costau sydd wedi codi ers 1af Gorffennaf 2020. Gall ymgeiswyr wneud cais am dalu costau am hyd at 3 mis o ddyddiad eu cyflwyniad.      

Ni all ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn cefnogaeth o’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng wneud cais eto am help i dalu am y costau hyn y maent wedi derbyn cyllid ar eu cyfer eisoes. 

Pwy Na Allwn Eu Cyllido 

Mae Cronfa Cymru Actif wedi’i chreu i helpu darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lawr gwlad. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gallu cefnogi’r sefydliadau canlynol gyda’r gronfa yma:

 • Awdurdodau lleol, gan gynnwys cynghorau tref a phlwyf
 • Ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol masnachol, e.e. campfeydd preifat
 • Gweithredwyr hamdden
 • Unigolion sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Ni fydd Cronfa Cymru Actif yn cefnogi sefydliadau/clybiau cysylltiedig â sefydliadau addysgol. Er enghraifft, timau prifysgol neu uwchraddio cyfleusterau addysg.  

Dylai unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n gallu cael cefnogaeth drwy becynnau ariannol y llywodraethwneud cais am hynny i ddechrau.      

Beth Na Allaf Ymgeisio ar ei Gyfer?

Ni fydd Cronfa Cymru Actif yn talu am y canlynol:

 • Costau sy’n gallu cael eu talu drwy ffynonellau cyllido eraill y Llywodraeth, fel Ffyrlo.
 • Gwaith cyfalaf mawr y tu allan i’r mesurau sy’n ofynnol er mwyn Paratoi ar gyfer ailddechrau. Mae Cronfa Cymru Actif yn canolbwyntio ar ddelio â’r heriau o ganlyniad i gyfyngiadau symud a chyfarwyddyd y Coronafeirws.
 • Unrhyw gostau a dalwyd cyn 1 Iau 2020.

Y Ganolfan Cymorth

Mae gennym ni adnodd penodol yn llawn cwestiynau ac atebion defnyddiol i’ch helpu chi drwy’r broses ymgeisio. Dylech ddarllen yr adrannau yn y Ganolfan Cymorth cyn dechrau eich cais. Hefyd dylech ymweld â’r Ganolfan Cymorth os oes gennych chi gwestiwn. 

Yn y Ganolfan Gymorth gallwch wneud y canlynol: 

 • Chwilio am ateb i gwestiwn sydd gennych chi.
 • Edrych ar y gwahanol bynciau a chwestiynau.
 • Creu cyfrif i reoli eich ymholiadau a’ch chwiliadau.   

Gallwch glicio ar y botwm ‘Help’ ar waelod y dudalen ar unrhyw adeg i chwilio am ateb neu gysylltu â ni.  

Ffynonellau eraill o Help

Dylech gymryd amser gyda’ch cais ac edrych drwy’r holl gyfarwyddyd a chasglu’r holl wybodaeth ofynnol. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn am help a chyfarwyddyd gan eich corff rheoli neu adran datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol.   

Mae gwahanol sefydliadau a all eich cefnogi chi:         

Awdurdodau Lleol – Mae gan bob awdurdod lleol swyddogion sy’n gyfrifol am chwaraeon, diwylliant a hamdden. Byddant yn gallu darparu cyfarwyddyd os yw’r broses ymgeisio’n anodd i chi. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r adran rydych ei hangen ar wefan y cyngor, ffoniwch y switsfwrdd a gofyn am siarad gyda swyddog datblygu chwaraeon. (Efallai bod eich tîm datblygu chwaraeon yn rhan o ymddiriedolaeth hamdden yn eich ardal).

Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) – Mae’r sefydliadau hyn yn gweinyddu ac yn llywodraethu chwaraeon ar lefel y DU neu Gymru. Os ydych yn teimlo bod unrhyw ran o’r broses ymgeisio yn anodd, cofiwch ofyn i’ch CRhC am help. Mae rhestr o CRhC ar gael yma. https://wsa.wales/membership/membership-directory/

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) – y corff aelodaeth cenedlaethol i bob sefydliad gwirfoddol yng Nghymru, gan gynnwys chwaraeon. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth ddefnyddiol ar ei wefan. Os yw eich sefydliad yn gweithredu mewn awdurdod lleol penodol, gallwch hefyd gael cefnogaeth uniongyrchol gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol. Mae rhestr o’r Cynghorau hyn ar gael yma. https://wcva.cymru/information-support/.

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) yn gorff ymbarél annibynnol sy’n cefnogi ac yn cynrychioli’r sector chwaraeon yng Nghymru. 

Mae’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi busnes, gan gynnwys llinellau cymorth adnoddau dynol, ariannol a chyfreithiol. Gellir lawrlwytho amrywiaeth eang o dempledi dogfennau llywodraethu o’u gwefan ac maent yn cynnig hyfforddiant hefyd. Os ydych chi’n aelod o Gorff Rheoli Cenedlaethol sy’n aelod o’r WSA, gallwch gael y manteision hyn am ddim. https://wsa.wales/

Mae manylion am rai sefydliadau eraill a fydd yn gallu darparu cefnogaeth ar gael ar wefan Atebion Clwb yma.           

Rhestr Wirio 

Rydych chi’n barod i ddechrau eich cais bron. Erbyn hyn byddwch wedi gwneud y canlynol:

 • Darllen drwy’r wybodaeth am Gronfa Cymru Actif.
 • Astudio’r Ganolfan Cymorth fel eich bod yn gwybod beth sydd arnoch ei angen i wneud cais.
 • Ymweld ag Atebion Clwb am yr help a’r gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael i’ch clwb neu eich sefydliad.

Os oes gennych chi gwestiwn neu ymholiad o hyd am Gronfa Cymru Actif neu eich cais, cysylltwch â ni ar cymruactif@chwaraeon.cymru 

Sylwer: Os ydych chi’n glwb neu sefydliad pêl droed, bydd rhaid i chi lenwi Arolwg Effaith COVID-19 yr FAW cyn gwneud cais i Gronfa Cymru Actif. Bydd yr wybodaeth yn yr arolwg yn galluogi’r FAW i ddeall effaith COVID-19 ar eich clwb ac adolygu eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol er mwyn asesu a fyddai cais drwy Gronfa Cymru Actif yn briodol. Cysylltwch â - Daniel Delahay daniel@fawtrust.cymru - am fwy o wybodaeth.