Skip to main content

Cadw plant yn actif

 1. Hafan
 2. Ymgyrch #CYMRUACTIF
 3. Cadw plant yn actif

Sut gallwch chi gadw plant yn actif gartref? 

Gyda phawb yn treulio mwy o amser gartref, a gyda rhai cyfleusterau hamdden a chwaraeon yn parhau i wynebu cyfyngiadau, mae cadw'n actif ac yn iach yn anodd.

Ond mae bod yn actif mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol plentyn – ac felly bydd gwneud neu ddod o hyd i amser i gynnwys hyn yn eu diwrnod yn arwain at gymaint o fanteision iddyn nhw. 

Mae ein hymchwil ni wedi dangos i ni bod lefelau gweithgarwch corfforol pobl ifanc wedi gostwng yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf yn 2020, ac felly mae'r sector chwaraeon wedi dod at ei gilydd fel rhan o ymgyrch #CymruActif i sicrhau bod y gostyngiad hwn mewn gweithgarwch yn cael ei osgoi yn ystod y cyfyngiadau symud yn 2021. 

Rydyn ni'n gwybod ei bod yn anodd dod o hyd i'r cymhelliant, yr wybodaeth a'r hyder i annog y teulu i symud gartref, ond rydyn ni yma i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd fel eich bod yn gallu mwynhau manteision chwaraeon yn ddiogel ac yn gyfrifol

 Merch ifanc yn cyrchu adnoddau digidol

8 Reswm pam fod ymarfer corff yn fendith i blant (a’r oedolion!)

 1. Trechu Diflastod
 2. Eu helpu i ganolbwyntio
 3. Yn llosgi egni
 4. Lleihau straen
 5. Lladd amser
 6. Esgus da i dreulio amser fel teulu
 7. Gwella cwsg
 8. Perfformio’n well yn yr ysgol

cyngor ac adnoddau eraill


Ffitrwydd cyffredinol a gweithgaredd corfforol

 • Mae Cyfleoedd Chwarae Mynediad Agored MonLife yn cynnal sesiynau gweithgarwch am ddim i blant 5 i 11 oed dros Wyliau’r Pasg.       
 • Mae’r Youth Sport Trust yn darparu amrywiaeth o adnoddau digidol i helpu i gadw plant yn actif er budd eu hiechyd meddwl.
 • Gweithgareddau hwyliog gan Athletau Cymru sy’n dysgu sylfeini rhedeg, neidio a thaflu i blant.
 • Dawnsiwch eich hun yn heini drwy ddilyn un o sesiynau ffitrwydd dawnsio stryd hwyliog Sefydliad Dawns UDOIT.
 • Bob diwrnod o'r wythnos am 9.30am, mae staff Tîm PIE Ceredigion Actif yn cynnal sesiynau YouTube byw yn dilyn y rhaglen 'Ffit yn 5' (sy’n cael ei chyflwyno yn y Gymraeg). Yn y sesiynau fideo yma, mae hyfforddwyr yn tywys y plant sy'n gwylio gartref drwy bum gweithgaredd gwahanol. Mae'r gweithgareddau hyn yn rhai dwysedd isel ac ar gyfer plant 11+ oed. Bydd y sesiynau byw yn dod i ben ar ôl hanner tymor mis Chwefror, ond bydd y fideos yn aros ar eu rhestr chwarae ar YouTube, fel bod posib eu dilyn neu eu hailadrodd unrhyw bryd.
 • Mae gan Chwaraeon Caerdydd gyfres o fideos #Her1Munud sy’n cael eu rhannu ar eu rhestr chwarae ar YouTube. Rydym yn rhyddhau 3 fideo her yr wythnos am 7 wythnos a bydd pob un o'r 21 o fideos yn cael eu huwchlwytho a'u cadw ar ein rhestr chwarae ar YouTube. Mae'r gweithgareddau hyn yn rhai dwysedd isel ac ar gyfer plant oedran ysgol uwchradd.
 • Hwb Aspire Active, amserlen am ddim, hawdd ei defnyddio ar-lein yn llawn gweithgareddau ac adnoddau i’ch plentyn gael hwyl wrth barhau i ddysgu gartref. Gyda digon o weithgarwch corfforol.
 • Mae Cbeebies yn cynnig ffyrdd hawdd i chi a’ch plant symud, gan gynnwys ioga, bowls ‘ailgylchu’, a rasys cyfnewid anifeiliaid.


Chwaraeon raced ac ystlumod

 • LTA Youth Start – cwrs 6 wythnos i blant D11 ledled Cymru a Phrydain am £29.99 gan gynnwys eu raced a’u peli eu hunain 
 • Mae gan Criced Cymru ystod o syniadau a gweithgareddau ar-lein i chi eu mwynhau dros wyliau’r Pasg gartref neu yn y parc                   


Pêl-droed a rygbi

chwaraeon dŵr

 

 

Adnoddau yn Gymraeg

 

Yn eich ardal chi

 • Mae Chwaraeon Caerffili yn cynnal sesiynau Chwaraeon Rhithwir am ddim ar eu sianel YouTube ar gyfer Gwyliau’r Pasg. Byddwch yn gallu cael amrywiaeth o weithgareddau addas i blant 2 i 6 oed. 
 • Mae Chwaraeon ac Iechyd Abertawe yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a rhithwir drwy gydol y Pasg. Ewch i’r wefan i weld yr amrywiaeth lawn o weithgareddau sydd ar gael.    

 

ADDYSGU GARTREF

Mae'r addysgu gartref amhoblogaidd yn ei ôl ac er y bydd rhai'n teimlo'n hyderus wrth fynd ati i gyflwyno gweithgarwch corfforol gartref, efallai y bydd rhai'n chwilio am ychydig mwy o gefnogaeth.

Wrth lwc, mae digon o sefydliadau y gallwch ymddiried ynddyn nhw a all helpu!