Main Content CTA Title

Statws chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

 1. Hafan
 2. #CYMRUACTIF
 3. Statws chwaraeon a gweithgareddau ar ôl y cyfyngiadau symud

Mae cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar ddychwelyd at chwaraeon yn pwysleisio CRhC (Cyrff Rheoli Cenedlaethol) fel cyrff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. 

Dylai CRhC benderfynu pryd a sut gall chwaraeon a gweithgareddau ailddechrau’n ddiogel, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Mae hyn yn golygu y bydd yn ofynnol i bob camp a gweithgaredd trefnus gydymffurfio â chanllawiau’r CRhC perthnasol.

Hefyd bydd rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn wrth wneud cais am grant Paratoi drwy Gronfa Cymru Actif.

DIWEDDARIADAU A CHYFARWYDDYD GAN CRhC

Isod rydyn ni wedi darparu rhai negeseuon allweddol gan rai CRhC, gan gynnwys dolenni at ble gallwch chi gael y diweddariadau a’r cyfarwyddyd diweddaraf. 

Sylwer: Os ydych chi’n CRhC ac os nad ydych chi wedi’ch rhestru isod, cofiwch [javascript protected email address] i’n helpu ni i gasglu’r wybodaeth ddiweddaraf am eich camp neu eich gweithgaredd. 

 

ATHLETAU – ATHLETAU CYMRU 

Ar 29ain Mai, rhannodd Athletau Cymru eu cynllun ar gyfer Codi Athletau allan o’r Cyfyngiadau Symud sydd wedi’i fapio yn erbyn y 4 cam (Du, Coch, Oren, Gwyrdd) a dull fesul cam Llywodraeth Cymru o godi’r cyfyngiadau symud.  

Maent yn rhyddhau amserlenni a mesurau yn rheolaidd ar gyfer ailddechrau gweithgareddau unigol. 
Ewch i wefan Athletau Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf.

 

BOCSIO – BOCSIO CYMRU

 • Caiff clybiau ddychwelyd i hyfforddiant ffitrwydd awyr agored (heb offer) mewn grwpiau o hyd at 30 o bobl. 
 • Rhaid i glybiau gwblhau asesiad risg Bocsio Cymru cyn ailddechrau gweithgarwch.           

Ewch i wefan Bocsio Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf.

 

CANŴIO – CANŴIO CYMRU      

 • Gall sesiynau a gweithgareddau grŵp (gan gynnwys gweithgareddau clwb) ailddechrau yn yr awyr agored 
 • Grwpiau maint dim mwy na 30m
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol         

Ewch i wefan Canŵio Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

FFENSIO – FFENSIO PRYDAIN

 • Ni chaniateir ymladd ffensio na gwersi ffensio.  
 • O ddydd Llun, 13 Gorffennaf ymlaen caniateir ymarfer awyr agored sy’n cael ei oruchwylio mewn grwpiau o hyd at 30 o bobl 

Ewch i wefan Ffensio Prydain am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

PÊL DROED – CYMDEITHAS BÊL DROED CYMRU  (CBDC)

Ar 17eg Gorffennaf, rhyddhaodd CBDC ganllawiau ar gyfer hyfforddiant pêl droed yng Ngham 1 eu map ffordd Dychwelyd i Hyfforddi.

Yn y cam hwn: 

 • Caniateir hyfforddiant grŵp awyr agored bach (grwpiau o hyd at 6) 
 • Rhaid i glybiau gwblhau dogfennau perthnasol CBDC 
 • Rhaid i glybiau ddilyn holl ganllawiau perthnasol CBDC

Ewch i wefan CBDC am y cyfarwyddyd diweddaraf  

 

GYMNASTEG – GYMNASTEG CYMRU           

 • Mae Gymnasteg Cymru yng Ngham 1 eu Cynllun Camu Ymlaen.
 • Yng Ngham 1, mae pob clwb wedi cau ond gall clybiau ddechrau paratoi ar gyfer ailagor.

Ewch i wefan Gymnasteg Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf  
 

PÊL RWYD – PÊL RWYD CYMRU

Ar 16eg Gorffennaf, cyhoeddodd Pêl Rwyd Cymru symud i Gam 2 eu map ffordd Dychwelyd i Hyfforddi.

Yn y cam hwn:

 • Caniateir gweithgarwch ffitrwydd dan arweiniad hyfforddwr, gyda grwpiau o hyd at 15 o bobl 
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol         
 • Ni chaniateir unrhyw rannu offer 
 • Rhaid i glybiau ddilyn holl ganllawiau perthnasol Pêl Rwyd Cymru

Ewch i wefan Pêl Rwyd Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

RYGBI – UNDEB RYGBI CYMRU (URC)   

Ar 14eg Gorffennaf, rhyddhaodd URC ganllawiau ar gyfer hyfforddiant rygbi yng Ngham 1 eu map ffordd Dychwelyd i Hyfforddi.

Yn y cam hwn: 

 • Caniateir hyfforddiant grŵp heb sancsiynau mewn grwpiau o 10 i 15 o chwaraewyr 
 • O 1af Awst: hyfforddiant grŵp bach gyda sancsiynau URC a chlybiau              
 • Rhaid i hyfforddwyr a chwaraewyr (neu rieni) gwblhau cwrs ymwybyddiaeth o Covid-19 

Ewch i wefan Undeb Rygbi Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

NOFIO – NOFIO CYMRU     

Mae Nofio Cymru wedi rhyddhau un ar ddeg o Ddogfennau Cyfarwyddyd Dŵr, gyda phob un wedi’i chynllunio gan feddwl am gynulleidfa benodol e.e. gweithredwyr, clybiau a chyfranogwyr.                       

Ewch i wefan Nofio Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

SAETHU TARGEDAU – FFEDERASIWN SAETHU TARGEDAU CYMRU 

 • O ddydd Llun 13eg Gorffennaf 2020 ymlaen, gall cyfleusterau awyr agored ailagor
 • Rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2m 
 • Gall cyfleusterau dan do ddechrau paratoi ar gyfer ailagor, er enghraifft, drwy wneud trefniadau i gydymffurfio â holl ganllawiau’r llywodraeth a’r CRhC
 • Rhaid i glybiau ddilyn holl ganllawiau perthnasol Ffederasiwn Saethu Targedau Cymru    

Ewch i wefan Saethu Targedau Cymru am y cyfarwyddyd diweddaraf

 

TENNIS – CYMDEITHAS TENNIS LAWNT (CTL)

Ar y 13eg o Orffennaf, rhyddhaodd y CTL ddogfen fanwl, Cyfarwyddyd ar gyfer Lleoliadau Tennis, Hyfforddwyr a Chwaraewyr yng Nghymru.
 

Ewch i wefan y CTL am y cyfarwyddyd diweddaraf