1. CYFNOD ATAL BYR
 

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau clo cyflym sydd i’w gynnal rhwng Dydd Gwener 23ain Hydref (o 6pm ymlaen) a dydd Llun 9fed Tachwedd.

 

Y RHEOLAU AR GYFER CHWARAEON AC YMARFER  

 • Dylid ymarfer yn lleol

  Dylid ymarfer yn lleol – o’r cartref neu mor agos â phosib at y cartref. Yn gyffredinol, ni ddylai hyn gynnwys pobl sy’n gyrru i leoliad o’u cartref ar gyfer y diben yma. 
   
 • Oedi gyda chwaraeon trefnus a chyfleusterau

  Bydd unrhyw chwaraeon trefnus ac unrhyw gyfleusterau ar gau yn ystod y cyfnod torri’r cylch, gan gynnwys clybiau golff a thennis.
   
 • Dim cyfyngiadau ar amledd na hyd ymarfer

  Gallwch adael eich cartref fel rydych yn dymuno i ymarfer dim ond eich bod yn gwneud hynny o’ch cartref ac ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch teulu (a/neu ofalwr).

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth yng nghwestiynau cyffredin Llywodraeth Cymru am y cyfnod torri’r cylch.

 

2. Gorchudd wyneb.

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn ofyniad cyfreithiol yn awr mewn siopau a mannau cyhoeddus eraill dan do o 14 Medi ymlaen.

Mae campfeydd a chanolfannau hamdden yn llefydd cyhoeddus dan do felly bydd rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb wrth fynd yno a’i gadw ymlaen gan ddibynnu ar beth rydych chi’n ei wneud. Os ydych chi’n paratoi i ymarfer, yn newid neu’n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd heb fod yn egnïol iawn, yn enwedig pan rydych chi mewn cysylltiad agos â phobl eraill, bydd rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb. 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn cynghori yn erbyn gwisgo gorchudd wyneb wrth ymarfer gan fod y chwys yn gallu gwneud i’r gorchudd wyneb wlychu’n gyflymach, gan ei gwneud yn anodd anadlu a hybu tyfiant micro-organebau. Mae’n cynghori mai’r mesur ataliol pwysig wrth ymarfer yw cadw pellter corfforol oddi wrth eraill.          

Fel rhan o’r mesurau y bydd rhaid i weithredwr y gampfa neu’r ganolfan hamdden eu rhoi yn eu lle i leihau’r risg o gyswllt â’r coronafeirws bydd ystyried pryd na fyddai gwisgo gorchudd wyneb yn briodol a pha gamau lliniaru fyddai’n ofynnol. Bydd disgwyl iddynt roi rhagor o wybodaeth i chi am y systemau sydd yn eu lle a beth fydd disgwyl i chi ei wneud.                   

Mae rhagor o ganllawiau Llywodraeth Cymru ar orchuddion wyneb ar gael yma: https://gov.wales/face-coverings-guidance-public

3. Cyfyngiadau Symud. 

Os ydych chi’n byw yn y bwrdeistrefi hyn mae gennych chi gyfyngiadau ychwanegol o ran teithio y tu allan i’ch bwrdeistref.  Fodd bynnag, mae’r cyfleusterau hamdden yn cael aros ar agor. Rhaid i weithredwyr y cyfleusterau hyn roi pob mesur angenrheidiol ar waith i reoli’r risg a sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gadw. Ni ddylai nifer y bobl sy’n dod at ei gilydd i ymarfer neu gymryd rhan mewn chwaraeon, dan do ac yn yr awyr agored, fod yn fwy na 30 o bobl.              

Carffili -  https://gov.wales/caerphilly-county-coronavirus-lockdown-frequently-asked-questions#section-49825

RhCT - https://llyw.cymru/cyfnod-clo-rhondda-cynon-taf-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.247084676.1491109296.1600417410-612921077.1537522487

Blaenau Gwent: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-bwrdeistref-sirol-blaenau-gwent-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.27945148.1003611910.1600866165-612921077.1537522487

Merthyr Tudful: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-bwrdeistref-sirol-merthyr-tudful-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.22126907.1003611910.1600866165-612921077.1537522487

Casnewydd: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-ardal-cyngor-dinas-casnewydd-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.22126907.1003611910.1600866165-612921077.1537522487

Pen-y-bont ar Ogwr: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-pen-y-bont-ar-ogwr-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.27945148.1003611910.1600866165-612921077.1537522487

Llanelli: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-llanelli-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.251956361.1426797990.1601216961-1413521453.1600271973

Abertawe: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-ardal-cyngor-abertawe-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.150765622.1426797990.1601216961-1413521453.1600271973

Caerdydd: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-ardal-cyngor-caerdydd-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.105680259.1426797990.1601216961-1413521453.1600271973

Conwy: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-cyngor-bwrdeistref-sirol-conwy-cwestiynau-cyffredin

Sir Dinbych: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-cyngor-sir-ddinbych-cwestiynau-cyffredin

Flintshire: https://gov.wales/flintshire-county-council-lockdown-frequently-asked-questions

Torfaen: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-torfaen-cwestiynau-cyffredin

Bro Morgannwg: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-bro-morgannwg-cwestiynau-cyffredin

Wrecsam: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cwestiynau-cyffredin

Sir y Fflint: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-cyngor-sir-y-fflint-cwestiynau-cyffredin

Castell-nedd Port Talbot: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-castell-nedd-port-talbot-cwestiynau-cyffredin

Bangor: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-bangor-cwestiynau-cyffredin

4. Canllawiau chwaraeon cyffredinol.

Mae Llywodraeth Cymru yn diweddaru ei chyfarwyddyd ar gyfer chwaraeon a hamdden, dan do ac yn yr awyr agored, yn rheolaidd, o lawr gwlad i lefel elitaidd. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma: https://gov.wales/sport-recreation-and-leisure-guidance-phased-return-html

Hefyd dylech fod yn ymwybodol o’r ‘rheol 6’, sy’n cyfyngu ar nifer y bobl rydych chi’n cael eu cyfarfod yn gymdeithasol dan do: https://gov.wales/guidance-leaving-your-home-and-seeing-other-people-coronavirus

5. Canllawiau cyrff rheoli.

Os ydych chi’n ymwneud â chlwb chwaraeon, bydd rhaid i chi ddilyn y canllawiau dychwelyd i chwarae sydd wedi’u cyhoeddi gan eich corff rheoli. Mae dolenni at wybodaeth y cyrff rheoli ar gael yma: https://www.chwaraeon.cymru/cymruactif/status-of-sports-welsh/

6. Cyfarwyddyd ychwanegol ar gyfer chwaraeon ac ymarfer dan do.

Pan mae pobl yn ymarfer gyda’i gilydd dan do mewn stiwdio ffitrwydd, campfa, pwll nofio neu ganolfan hamdden neu gyfleuster dan do arall, neu unrhyw eiddo arall sydd ar agor, ni ddylai’r niferoedd sy’n dod at ei gilydd fod yn fwy na 30 o bobl a rhaid cadw pellter corfforol. Ymhlith yr esiamplau o bobl yn ymarfer gyda’i gilydd mae gwers nofio grŵp neu ddosbarth ffitrwydd, a sesiynau nofio neu gampfa sydd ar agor i’r cyhoedd.   

Caniateir i unigolion a grwpiau o hyd at 30 o bobl ddod at ei gilydd mewn gofod mawr, fel pwll nofio, campfa neu neuadd chwaraeon, ar yr amod bod y gofod yn caniatáu ar gyfer cadw pellter corfforol, gan wahanu a rheoli grwpiau ac unigolion yn ddiogel. Dim ond os yw’r gofod yn ddigon i alluogi 100 troedfedd sgwâr y pen neu 3 metr sgwâr y nofiwr fel y nodir yng Nghyfarwyddyd UK Active, ddylai hyn gael ei ystyried, lle mae posib rheoli ungolion a grwpiau’n dod i mewn ac yn mynd allan, a lle mae partisiwn yn y gofod fel nad yw unigolion a grwpiau’n rhyngweithio, heb gyfyngu ar y gallu i alluogi awyru priodol a rheoli ffactorau amgylcheddol fel closrwydd ym mhob gofod.