Skip to main content

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

  1. Hafan
  2. Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Am y swydd wag yma

ADRAN A CHYFLOG

Cyfathrebu a Digidol

Graddfa 4 - £23,183.88 - £25,560.23

Oriau Gwaith – 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Math o gontract - Tymor penodol am ddau flwyddyn

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref, i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol. 

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideoar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU 

Byddwch yn cefnogi'r gwaith o gyflawni pob agwedd ar y gwaith cyfathrebu a digidol yn Chwaraeon Cymru, gan sicrhau dealltwriaeth ragorol o'r amrywiaeth o waith sy'n cael ei wneud gan y tîm cyfathrebu mewnol prysur a'n partneriaid. Byddwch yn awyddus i ddysgu ac ehangu eich profiad. 

Bydd gennych lygad da am stori a byddwch yn gallu defnyddio eich creadigrwydd i gyfrannu at ystod eang o weithgarwch cyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys ysgrifennu copi difyr ar gyfer ein e-gylchlythyrau mewnol ac allanol, defnyddio meddalwedd i greu a chyhoeddi e-gylchlythyrau, meddwl am syniadau a datblygu cynnwys ar gyfer ein sianeli digidol, drafftio cynnwys ar gyfer datganiadau i’r cyfryngau, cefnogi’r gwaith o ddarparu digwyddiadau uchel eu proffil a gweithio'n agos gyda phartneriaid ar ymgyrchoedd.

Fel rhan o reolaeth ar enw da Chwaraeon Cymru yn gyffredinol, byddwch yn sicrhau bod unrhyw gyfathrebu corfforaethol yn ymgorffori negeseuon allweddol y cytunwyd arnynt a byddwch hefyd yn cefnogi monitro gweithgarwch cyfryngau. Byddwch hefyd yn gallu darparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau allweddol ar draws pob maes o'r sefydliad.

GYDA PHWY FYDDWCH YN GWEITHIO 

Byddwch yn rhan allweddol o'r tîm cyfathrebu a digidol a byddwch yn gweithio ar draws pob adran yn Chwaraeon Cymru yn ogystal â chefnogi gwaith ein partneriaid. 

Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch angerdd mewn perthynas â’r platfformau cyfathrebu a digidol diweddaraf i godi ymwybyddiaeth ymhlith staff Chwaraeon Cymru o ffyrdd newydd o ymgysylltu â phartneriaid a datblygu ein cynulleidfaoedd yn unol â strategaeth Chwaraeon Cymru. Bydd hyn yn cynnwys uwchsgilio staff ar draws y sefydliad ac, os yw hynny'n briodol, rhannu eich gwybodaeth â phartneriaid i gefnogi eu dull o gyfathrebu.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Byddwch eisiau dechrau ar eich gyrfa yn y diwydiant cyfathrebu a byddwch yr un mor angerddol am ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â chynulleidfaoedd ag yr ydym ni. Rydym yn chwilio am rywun sydd â digon o syniadau a all roi cefnogaeth ragorol i'n Tîm Cyfathrebu a Digidol.

Bydd angen i chi fod â'r adnoddau ar gyfer yr her sy'n ymwneud â bod yn rhan o dîm mewnol bach ond prysur. Efallai y bydd gennych radd mewn marchnata, cyfathrebu neu bwnc cysylltiedig neu efallai eich bod wedi meithrin eich profiad o sianeli digidol a bod gennych ddiddordeb yn y cyfryngau mewn ffyrdd eraill. Sut bynnag rydych chi wedi datblygu eich brwdfrydedd dros gyfathrebu, mae hwn yn gyfle gwych i gael profiad mewn ystod eang o ddisgyblaethau cyfathrebu. 

Yn gyfnewid am hyn byddwch yn cael profiad rhagorol, mynediad at hyfforddiant gwych a hefyd cyfle i ddefnyddio eich creadigrwydd a'ch sgiliau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yng Nghymru.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

Os hoffech chi drafod y rôl ymhellach, e-bostiwch Robert Phillips

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, e-bostiwch JOBENQUIRIES@SPORT.WALES

DYDDIAD CAU

10 Hydref 2022 am hanner dydd 

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

25 / 26 Hydref 2022