Skip to main content

Sboncen

Beth Sy’n Cael Ei Ganiatáu

 • Hyfforddiant unigol. • Gemau gydag aelod o'r un aelwyd neu aelwyd estynedig.
 • Hyfforddi un i un • Oedolion a phlant – Fersiwn Wedi'i Addasu o Sboncen (edrychwch ar dudalen 14)
 • Hyfforddi grŵp o hyd at 4 chwaraewr (oedolion/plant)
 • Cystadleuaeth Glwb Fewnol (gan gadw at reolau sboncen wedi'i addasu)

Beth Sydd DDIM Yn Cael Ei Ganiatáu

 • Mae Gemau Sboncen heb eu Haddasu wedi'u gwahardd o hyd gydag aelodau nad ydynt o'ch aelwyd neu aelwyd estynedig.
 • Dim mwy na phedwar chwaraewr ar y tro ar y cwrt oni bai ei fod yn weithgaredd hyfforddi wedi'i drefnu.

 

SBONCEN WEDI'I ADDASU 

 1. 1. Chwarae gemau ar ffurf y gorau o bum gêm
 2. 2. Chwarae'r cyntaf i 11 pwynt
 3. 3. Diwedd Sydyn ar 10-10
 4. 4. Ar ôl pob 5 pwynt a chwaraeir, rhaid cael egwyl o 30 eiliad i roi cyfle i’r chwaraewyr sychu unrhyw chwys gormodol yn eu hardal benodol.
 5. 5. Rhaid i bob chwaraewr gael ardal benodol ei hun ym mlaen y cwrt (gan gadw 2 fetr ar wahân)
 6. 6. Ar ôl pob 5 pwynt rhaid sychu'r bêl yn lân gyda hances llaw.
 7. 7. Ar ôl pob egwyl ar ôl 5 pwynt bydd y serf yn newid i'r chwaraewr arall.
 8. 8. Peidiwch â sychu eich dwylo ar y wal
 9. 9. Ni chaniateir i’r chwaraewyr weiddi na chodi eu llais

Am ragor o wybodaeth a syniadau ar gyfer hyfforddiant sboncen sy’n cadw pellter cymdeithasol ewch i: www.squash.wales/covid-19/

Defnydd o Gyrtiau 

 • Mae archeb am un sesiwn yn 25 munud a sesiwn dwbl yn 50 munud. Gan gadw at gyfarwyddyd Sboncen Cymru, byddwn yn cadw isafswm o 15 munud rhwng archebion.
 • Uchafswm o 2 chwaraewr ar bob cwrt. Edrychwch ar gyfarwyddyd cyfredol Sboncen Cymru ynghylch chwaraewyr o wahanol gartrefi.
 • Ni chaniateir unrhyw wylwyr ar y cyrtiau/yn y mannau eistedd – chwaraewyr yn unig.
 • Ni fydd unrhyw gyfleusterau newid ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn barod i chwarae.

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer.

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw’n bosib) ym mhob rhan o’r ganolfan.
 • Cadwch at yr arwyddion ar gyfer mynedfeydd ac allanfeydd yn y Dderbynfa.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i chwarae Sboncen os oes ganddo ef, neu rywun mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu cydnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid i, synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â’r ganolfan.
 • Mae chwistrell glanhau a thyweli papur yn cael eu darparu. Cofiwch sychu pob arwyneb ar ôl chwarae (e.e. handlenni drysau, offer personol).

Offer 

 • Rhaid i chwaraewyr ddod â’u hoffer eu hunain (raced, pêl, potel ddŵr wedi’i llenwi). Ni fydd unrhyw offer Sboncen ar gael i’w logi.
 • Rhaid cadw unrhyw fagiau’n ofalus ym mlaen y cwrt rydych chi’n chwarae arno.

Hyfforddiant 

 • Rhaid i hyfforddwyr sboncen ddilyn cyfarwyddyd Sboncen Cymru ar gyfer gweithgarwch hyfforddi bob amser.

 

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau 

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, plîs ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.