Skip to main content

Ystafelloedd Cyfarfod

Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i'w Llogi:

Ystafell Taf 

• Uchafswm o 15 – arddull ystafell ddosbarth

• Uchafswm o 12 – arddull ystafell fwrdd

• Uchafswm o 28 – Banquet style

• Uchafswm o 28 – Theatre style

Ystafell Sophia

• Uchafswm o 13 – arddull ystafell ddosbarth

• Uchafswm o 10 – arddull ystafell fwrdd

• Uchafswm o 20 – Banquet style

• Uchafswm o 24 – Theatre style

Ystafell Jubilee

• Uchafswm o 13 – arddull ystafell ddosbarth

• Uchafswm o 10 – arddull ystafell fwrdd

• Uchafswm o 24 – Banquet style

• Uchafswm o 24 – Theatre style

Defnydd o Ystafell Gyfarfod

 • Gwnewch yn siŵr bod pawb sy'n bresennol yn cyrraedd ar amser ar gyfer y cyfarfod.  Os byddwch yn cyrraedd y Ganolfan yn gynnar, arhoswch y tu allan i'r adeilad nes bydd amser y cyfarfod yn dechrau.
 • Dylai trefnydd y cyfarfod sicrhau bod cofrestr o fynychwyr yn cael ei chofnodi a'i chadw at ddibenion Profi, Olrhain a Diogelu.
 • Rhaid i'r ffenestri yn yr ystafelloedd cyfarfod aros ar agor bob amser i alluogi awyru.

Gorchuddion Wyneb

 • Mae'n ofynnol gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i'r adeg pan rydych yn eistedd yn yr ystafell gyfarfod 2m oddi wrth bobl eraill.

Cadw Pellter Cymdeithasol

 • Cadwch 2m o bellter cymdeithasol (os yw hynny’n bosib) ym mhob rhan o’r Ganolfan.
 • Dilynwch yr arwyddion mynedfa ac allanfa yn y Dderbynfa.
 • Gadewch y Ganolfan yn brydlon ar ôl eich archeb.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid

 • Ni ddylai unrhyw un adael eu cartref i fynychu cyfarfod os oes ganddynt hwy, neu rywun maent yn byw gydag ef, symptomau COVID-19, sy'n cael eu cydnabod ar hyn o bryd fel unrhyw un o’r rhain:- - Tymheredd uchel - Peswch newydd, parhaus - Colli neu newid i’w synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Defnyddiwch y diheintydd cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'r Ganolfan.
 • Mae hancesi diheintio a thyweli papur yn yr ystafelloedd cyfarfod. Sychwch arwynebau cyffwrdd ar ôl eu defnyddio (e.e. unrhyw offer a gyffyrddir h.y. byrddau, handlenni drysau, offer personol).

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.

Bwyd a Diod (os gofynnir amdanynt)

 • Bydd diodydd poeth yn cael eu gweini mewn cwpanau tafladwy.
 • Rhaid diheintio 'pwyntiau cyffwrdd' fflasg Dŵr Poeth gan ddefnyddio'r hancesi a ddarperir ar ôl pob defnydd.
 • Bydd bwyd yn cael ei weini mewn cynwysyddion ‘tecawê’ unigol.
 • Rhaid bwyta'r holl fwyd yn eistedd i lawr, er mwyn sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei gadw.

Sophia Suite COVID set up - Classroom

Sophia COVID Classroom
Sophia Suite - Classroom

Sophia Suite COVID set up - Boardroom

Sophia COVID Boardroom
Sophia Suite - Boardroom

Jubilee Suite COVID set up - Theatre

Theatre
Jubilee Suite - Theatre

Jubilee Suite COVID set up - Banquet

Banquet
Jubilee Suite - Banquet