Skip to main content

Athletau Cymru

  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd
  3. Athletau Cymru

Swyddog Prif Weithredol

Athletau Cymru

£62,000 - £68,000 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Ynglŷn ag Athletau Cymru

Gweledigaeth Athletau Cymru yw creu rhaglen ddatblygu athletau o’r radd flaenaf a datblygu’r maes fel bod Athletau yn un o’r chwaraeon mwyaf yng Nghymru drwy gyfranogiad a chyfleoedd. Rydym ni’n ymroddedig i’n gwaith fel Corff Llywodraethol Cenedlaethol Chwaraeon yng Nghymru ac rydym yn gweithredu’n unol â’n gwerthoedd, sef ymddiriedaeth, uchelgais, rhagoriaeth, difyrrwch a chydweithio.

Ynglŷn â’r swydd

Mae Athletau Cymru’n awyddus i benodi Prif Swyddog Gweithredol a fydd yn gyfrifol am greu a gweithredu gweledigaeth a chyfeiriad strategol Athletau Cymru. Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn arwain y tîm i gyflawni canlyniadau llwyddiannus ac yn sicrhau sefydlogrwydd ariannol Athletau Cymru.

Bydd y Prif Swyddog Gweithredol yn atebol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr ac yn arwain strategaeth y sefydliad, gan gynnal y gwerthoedd sydd wrth wraidd diwylliant y sefydliad. Bydd yn sicrhau sefydlogrwydd ariannol y sefydliad drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Chi

Fel Prif Swyddog Gweithredol byddwch yn arweinydd gweledigaethol sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau a bydd gennych brofiad o sicrhau a chynnal cysylltiadau cryf a llwyddiannus gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid. Byddwch yn frwdfrydig ynglŷn ag athletau a bydd gennych brofiad o weithio’n llwyddiannus gydag athletwyr elît, hyfforddwyr a staff technegol, yn ogystal â phrofiad o gydweithio gyda chyfoedion ac arweinwyr uwch ar lefel genedlaethol/ryngwladol. Bydd gennych hefyd record o ysgogi, arwain a rhoi’r grym i dimau allu cyflawni eu hamcanion. Fel llais Athletau Cymru, byddwch yn gyfathrebwr sy’n ysbrydoli ac sy’n gallu cynnau a chynnal diddordeb a brwdfrydedd mewn perthynas ag athletau yng Nghymru.

Bydd gennych ddealltwriaeth ddofn o’r diwydiant, gwybodaeth ynglŷn â’r gofynion cysylltiedig â rheoli risg, diogelu, cydymffurfio a rheoleiddio. Mae profiad o reolaeth ariannol yn hanfodol.

Os mai chi yw’r un ar gyfer y swydd hon, fe hoffem ni glywed gennych chi.

Cysylltwch â [javascript protected email address] i gael sgwrs anffurfiol. Cysylltwch â [javascript protected email address] i gael copi o’r pecyn ymgeisio.

• Dyddiad cau: Hanner dydd, 3ydd Mehefin 2020.

• Cyfweliadau rhagarweiniol: 15fed Mehefin 2020

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol sy’n nodi ym mha ffyrdd yr ydych yn bodloni proffil yr ymgeisydd a CV lawn i Steve Perks, Cadeirydd, i’r cyfeiriad e-bost uchod. Nodwch yn lle y gwelsoch chi’r hysbyseb hwn os gwelwch yn dda.

Sylwer: Bydd y penodiad yn amodol ar wiriad Datgelu a Gwahardd Sylfaenol.