Skip to main content

Swyddog AD a DS

Am y swydd wag hon

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol        

Cyflog - £29,307.35 - £32,311.36  

Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Lleoliad - Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.  

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi chi.

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.  

Mae Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref.  

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU 

Bydd y rôl hon yn rhan hanfodol o’n tîm AD a DS a bydd yn cyfrannu at greu a darparu gwasanaethau a mentrau sy’n canolbwyntio ar bobl ac sy’n galluogi Chwaraeon Cymru i gyflawni ei fwriad strategol a galluogi i’n pobl i ffynnu.

Byddwch yn ymuno â thîm bychan, cefnogol sy'n cyfrannu at bob agwedd ar AD a DS i ddarparu gwasanaeth AD cadarnhaol sy'n canolbwyntio ar atebion, gyda dau brif faes cyfrifoldeb. 

Chi fydd yr arweinydd tîm ar gyfer recriwtio, gan reoli’r broses recriwtio a dewis o’r dechrau i’r diwedd, gyda ffocws ar arferion teg a chynhwysol.

Byddwch hefyd yn bennaf gyfrifol am ddatblygu mentrau a threfnu gweithgareddau i hyrwyddo ymgysylltiad a lles y cyflogeion ar draws y sefydliad.

GYDA PHWY FYDDWCH YN GWEITHIO

Mae’r tîm AD a DS yn rhan o’r gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Busnes ac yn darparu’r sbectrwm llawn o wasanaethau AD ar gyfer holl gyflogeion, rheolwyr ac arweinwyr Chwaraeon Cymru.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n angerddol am eu gwaith ac sy'n mwynhau gweithio mewn tîm a chymryd rhan ym mhob agwedd ar y ddarpariaeth. Rydym yn rhoi pwyslais cryf ar gyfathrebu, cydweithio, rhannu a dysgu gyda’n gilydd fel tîm. Bydd gennych brofiad o ddarparu cymorth AD a DS i sefydliadau a byddwch yn chwilio am eich rôl nesaf i roi profiad eang i chi o fewn sefydliad blaengar. Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl ymatrwy glicio ar y botwm 'gwneud cais nawr' isod.

Os hoffech chi drafod y rôl ymhellach, e-bostiwch jennifer.hill@sport.wales

Am fwy o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch [javascript protected email address]

DYDDIAD CAU

31/05/2024 9:00am

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

13/06/2024

YN ATEBOL I

Swyddog AD a DS

PWRPAS Y SWYDD

Yn gyfrifol am gyfrannu at ddarparu gwasanaeth AD a DS yn Chwaraeon Cymru. Darparu cyngor a chefnogaeth a gwella'n barhaus ein dull o weithredu gyda phob agwedd ar AD yng nghylch bywyd cyflogeion; recriwtio, lles, dysgu a datblygu, rheoli perfformiad, cysylltiadau cyflogeion yn ogystal â phrosiectau AD a DS.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Cyfrannu at gyflawni ein dull o weithredu gydag AD a DS, gan adlewyrchu ein huchelgais fel sefydliad sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr.

Rheoli proses recriwtio a dewis gynhwysol o'r dechrau i'r diwedd gan gynnwys: darparu cyngor dylunio swyddi i reolwyr sy'n cyflogi; amserlennu llinellau amser recriwtio; hysbysebu; creu amserlenni cyfweliadau; cynghori ar ddulliau dewis teg a phriodol a chymryd rhan mewn paneli cyfweld, gan herio rheolwyr cyflogi lle bo hynny'n briodol. 

Arwain y swyddogaeth les ar gyfer y sefydliad, gan ddatblygu mentrau a threfnu gweithgarwch i hyrwyddo ymgysylltiad a lles cyflogeion.

Cadw cofnodion hyfforddi gorfodol ar ein system AD a dysgu ar-lein, gan gynhyrchu adroddiadau ar gyfer cyfathrebu â rheolwyr.

Darparu cyngor ac arweiniad llinell gyntaf i reolwyr llinell ar ymholiadau cysylltiadau cyflogeion, gyda chefnogaeth gan yr Uwch Swyddog AD a DS.

Cefnogi'r gwaith o weinyddu newidiadau i gyflogeion a sefydlu staff gan weithio'n agos gyda'r Gweinyddydd AD a DS a'r Swyddog Cyflogres, yn ôl yr angen.

Cynnal ein system AD graidd, a systemau a chofnodion cyflogeion, hyfforddiant a chyflogres eraill. 

Cefnogi’r tîm i adolygu a gwella ein prosesau, gweithdrefnau a dulliau gweithredu ar draws AD a DS yn barhaus.

Cefnogi'r tîm i ddatblygu ac adolygu polisïau ac arferion AD.

Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.

Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’r raddfa.

 

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol:  

 

Dysgu Gyda’n Gilydd 

Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.              

 

Cyflawni Gyda’n Gilydd

Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

 

Dathlu Gyda’n Gilydd

Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

 

Drwy wneud y canlynol: 

 

Gweithredu’n Ddidwyll

Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 

Ychwanegu Gwerth 

Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir. 

 

Annog Arloesi          

Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes FfocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol          
Addysg

Safon Uwch neu CIPD Lefel 3, neu brofiad cyfatebol        

 

CIPD Lefel 5 

 

Profiad

Profiad o weithio mewn amgylchedd AD

 

Profiad o recriwtio gan gynnwys dylunio swyddi, hysbysebu a dewis

 

Profiad o brosiectau AD fel lles neu welliannau i brosesau 

 

Profiad o gynghori rheolwyr ar absenoldebau a materion perfformiad

 

Profiad o gydlynu gweithgareddau dysgu a datblygu

Sgiliau, Doniau a Galluoedd

Medrus yn gweithio gyda Microsoft Office

 

Y gallu i herio prosesau presennol yn adeiladol a rhoi syniadau arloesol ar waith ar gyfer gwelliant parhaus

 

Y gallu i ymateb ac addasu'n gadarnhaol i amrywiaeth o sefyllfaoedd a phobl, er mwyn bodloni blaenoriaethau sy'n newid

 

Sgiliau trefnu da gyda'r gallu i flaenoriaethu eich baich gwaith eich hun yn enwedig o dan gyfyngiadau amser gyda gofynion sy'n gwrthdaro

 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol gan ddefnyddio iaith ac arddull briodol sy'n berthnasol i'r gynulleidfa

 

Y gallu i ddefnyddio blaengaredd a gweithio heb gyfarwyddyd o ddydd i ddydd

 

Gweithredu mewn ffordd deg a pharchus wrth ddelio ag eraill, gan werthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth

Sgiliau dwyieithog / amlieithog