Skip to main content

Swyddog Dirnadaeth

Am y swydd wag yma

TEITL Y SWYDD

Swyddog Dirnadaeth

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus 

Cyflog – Graddfa 5

Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / gweithio llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Mae Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfun o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a’r cartref i weddu i'ch amgylchiadau personol.  

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideoar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Mae’r rôl hon yn gyfle allweddol i ddatblygu gyrfa ymchwil a dirnadaeth yn y sector chwaraeon a thu hwnt.

Byddwch yn aelod o’r tîm Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus, sy’n canolbwyntio ar ddeall y ffordd y gall dirnadaeth ac ymchwil mewn chwaraeon ysgogi canlyniadau ar draws ystod o bortffolios, fel iechyd ac addysg.

Yn ogystal â chefnogi rhaglenni blaenllaw Chwaraeon Cymru, gan gynnwys yr Arolwg Chwaraeon Ysgol, a’r Rhaglen Cyfathrebu, Dysgu a Dirnadaeth, bydd deiliad y swydd yn canolbwyntio ar weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid Chwaraeon Cymru. Byddwch yn helpu i gefnogi anghenion dirnadaeth, data a thystiolaeth y sector, gan weithio i nodi lle mae angen cefnogaeth arnynt, gweithredu fel cyfryngwr rhwng Chwaraeon Cymru a’r sector a hyrwyddo tystiolaeth newydd a thystiolaeth sy’n dod i’r amlwg.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Fel aelod o’r tîm Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus, byddwch yn gweithio ar draws sefydliad Chwaraeon Cymru i ddeall yr ymchwil, y dysgu a’r dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg yn deillio o ddirnadaeth, buddsoddiadau, rhaglenni a phartneriaid Chwaraeon Cymru.

Bydd y rôl hon yn rhoi’r cyfle i chi rwydweithio ar draws Chwaraeon Cymru a’r sector chwaraeon, ennill profiad sylweddol mewn dirnadaeth a datblygu ymchwil, a datblygu’r sgiliau ar gyfer gyrfa mewn sawl maes polisi.

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr dirnadaeth a pholisi cefnogol i wella eich datblygiad personol a phroffesiynol.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â sgiliau dadansoddol cadarn wrth ddehongli a chyflwyno data meintiol ac ansoddol mewn ffyrdd sy'n cynyddu eu gwerth i'r eithaf wrth lunio polisïau a dylanwadu ar arferion.

Bydd gennych wybodaeth am ymchwil a gwerthuso cymdeithasol / defnyddwyr / marchnad, gan gwmpasu gwahanol ddyluniadau, dulliau a chasglu data.

Yn ddelfrydol bydd gennych chi ddealltwriaeth o SPSS a'r gallu i ddysgu a defnyddio'r egwyddorion hyn yn ymarferol.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel yn ogystal â'r angerdd a'r ymdrech i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl ymanawr.

Os hoffech drafod y rôl ymhellach, anfonwch e-bost i [javascript protected email address]

I gael mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio anfonwch e-bost iJOBENQUIRIES@SPORT.WALES

DYDDIAD CAU 

20/02/2023

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

6/3/2023