Skip to main content

Athletwr Paralympaidd

Cynorthwy-ydd Gofal Personol a Chwaraeon Perfformiad Uchel

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o garfan Para TT Prydain Fawr yn dilyn eu Gemau Paralympaidd mwyaf llwyddiannus hyd yma. Mae'r cleient yn ddyn ag anaf i fadruddyn y cefn sy’n byw gyda'i wraig a'i gi anwes yn Nhrecastell, Aberhonddu. Mae'n gobeithio adeiladu a datblygu ei weithlu proffesiynol i'w helpu i ddychwelyd i berfformio ar y lefel uchaf a chystadlu am fedalau ym Mharis 2024. 

Rôl: Cynorthwy-ydd Gofal Personol a Chwaraeon Perfformiad Uchel

Cyflog: £19,760 - £21,840 pro rata (28 diwrnod o lwfans gwyliau blynyddol pro rata)

Contract: Swyddi gwag llawn amser a rhan amser – oriau hyblyg

Cyfnod: I gefnogi’r Cylch Paralympaidd hwn – Presennol hyd at 2024

Lleoliad: Trecastell, Aberhonddu, Cymru, Y DU.

Crynodeb o'r Rôl

Mae tennis bwrdd yn gêm fanwl gywir sy'n gofyn am lawer iawn o ffocws a chydsymudiad llaw llygad gwych. Mae'n cael ei chwarae ar lefel genedlaethol a rhyngwladol gan athletwyr ag anableddau hynod amrywiol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o garfan Para TT Prydain Fawr yn dilyn eu Gemau Paralympaidd mwyaf llwyddiannus hyd yma. Bydd cylch Paralympaidd Paris yn cynnwys perfformiad lefel uchel gan athletwyr sy'n cystadlu am fedalau mewn cystadlaethau mawr fel Twrnameintiau Safleoedd Byd, Pencampwriaethau Ewropeaidd a Phencampwriaethau Byd.

Mae'r cleient yn ddyn ag anaf i fadruddyn y cefn sy’n byw gyda'i wraig a'i gi anwes yn Nhrecastell, Aberhonddu. Mae'n aelod o Raglen Perfformiad Safon Byd Tennis Bwrdd Para Prydain Fawr ac enillodd fedal Aur Paralympaidd yng Ngemau Paralympaidd Rio 2016.

Mae'n gobeithio adeiladu a datblygu ei weithlu proffesiynol i'w helpu i ddychwelyd i berfformio ar y lefel uchaf a chystadlu am fedalau ym Mharis 2024. Er mwyn cyflawni hyn mae eisiau recriwtio tîm bychan o Gynorthwywyr Personol i wella darpariaeth ei raglen hyfforddi, datblygu a chystadlu.

Am y swydd

Byddech yn ymuno â thîm bychan o gynorthwywyr personol i gynorthwyo gyda rhaglen gofal personol a hyfforddiant dyddiol y cleient. Byddai'r swydd yn cynnwys y canlynol:

 • Bod yn bresennol ar gyfer sesiynau hyfforddi dyddiol fel ei ‘Gynorthwy-ydd Perfformiad’, byddwch yn cael eich ystyried yn rhan hanfodol o’r tîm.
 • Cynorthwyo gyda rhaglen cyflyru corfforol y cleient sy’n cynnwys rhaglen hyfforddiant ymwrthedd, yn ogystal â rhaglen cyflyru cardiofasgwlaidd.
 • Cynorthwyo gyda threfn ymestyn perfformiad ddyddiol y cleient.
 • Mynd gyda'r cleient i wersylloedd hyfforddi misol yn y DU. Mae'r rhain fel arfer yn wythnosau Gwersyll Perfformio pum niwrnod wedi'u lleoli yn Athrofa Chwaraeon Lloegr, Sheffield.
 • Mynd gyda'r cleient i gystadlaethau yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'r gamp yn fyd-eang ac mae'r tymor rhyngwladol yn rhedeg fel rheol o fis Mawrth i fis Medi, gyda chystadlaethau hyfforddi a domestig yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn.

Tasgau a dyletswyddau personol i'w trafod gyda darpar ymgeiswyr yn y cyfweliad.

Amdanoch chi

 • Byddai'n ffafriol pe bai gennych ddiddordeb brwd a chefndir mewn chwaraeon
 • Byddwch yn gallu dangos ymddygiadau perfformiad uchel
 • Bydd gennych y gallu i groesawu her a chwilio yn gyson am welliannau perfformiad gyda'r cleient
 • Byddwch yn gallu rhyngweithio'n effeithiol â'r staff perfformio a'r athletwyr i sicrhau'r buddion perfformiad mwyaf posibl gyda'r cleient ac ar ei gyfer
 • Byddwch yn gorfforol gryf, yn ofalgar a bydd gennych synnwyr digrifwch da
 • Byddwch yn gyfrifol, yn hyderus, yn gymdeithasol, yn ffyddlon, yn ddibynadwy, yn garedig ac yn amyneddgar.
 • Yn lân ac yn daclus o ran ymddangosiad a ffyrdd
 • Saesneg fel eich iaith gyntaf
 • Rhaid i chi fod â thrwydded yrru lân lawn
 • Archwiliad DBS Manwl wrth gael eich cyflogi
 • Rhif Yswiriant Gwladol (byddwch yn gyflogedig ac yn derbyn PAYE)
 • Bydd angen pasport cyfredol ar yr ymgeisydd (ymgeiswyr) llwyddiannus er mwyn cynorthwyo'r cleient gyda theithiau rhyngwladol i hyfforddiant a chystadlaethau.

Rhaid i chi allu parchu preifatrwydd y cleient a’i deulu a deall yr angen am gyfrinachedd ym mhob maes gwaith.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, dylai fod gennych agwedd hyblyg at oriau gwaith, gan gynnwys y gallu i barhau i ganolbwyntio yn ystod cyfnodau dwys o weithgarwch. Byddech yn gweithio gydag athletwr perfformiad uchel sy'n rhan o dîm sy'n perfformio'n dda mewn amgylchedd chwaraeon cyffrous a phroffil uchel. Mae natur y rôl yn golygu y bydd angen teithio gyda'r Tîm Rhyngwladol a gweithio oriau hir, ynghyd â hyfforddiant yn y cartref lle gall yr oriau fod yn fyrrach.

Er mai nod y swydd hon yw cynorthwyo gyda’i fywyd Chwaraeon yn bennaf, mae angen elfen o ofal personol. Er ei fod yn ddefnyddiol, nid yw profiad gofal blaenorol yn hanfodol, gan fod hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu yn unol ag anghenion penodol y cleient.

Byddai hyn yn cynnwys:

 • Gofal Personol 
 • Gofal Iechyd 
 • Byw o Ddydd i Ddydd
 • Gofal yn ystod y Nos (pan mewn cystadlaethau mawr)

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rôl, anfonwch lythyr eglurhaol yn amlinellu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad perthnasol neu drosglwyddadwy a pham rydych yn credu eich bod yn ymgeisydd addas ynghyd â CV diweddar i [javascript protected email address]

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 4ydd Mawrth