Main Content CTA Title

ARWEINYDD CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Teitl y swydd:Swyddog Cyfathrebu Digidol – Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol
Adran:Cyfathrebu a Digidol
Cyflog:Graddfa 6 Pwynt 1 – £29,716.51
Oriau gwaith:37 – 12 mis Cytundeb Cyfnod Sefydlog Cyfnod Mamolaeth
Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

Mae gan gyfryngau cymdeithasol ran sylweddol i’w chwarae mewn chwaraeon. O ddenu aelodau i glybiau i ddarparu llwyfan ar gyfer y newyddion diweddaraf, podlediadau neu hyrwyddo, does dim modd anwybyddu cyrhaeddiad y platfformau yma. Fel ffenest i’r byd, mae’n hanfodol ein bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol er mantais i ni – gan helpu Chwaraeon Cymru, a’r byd chwaraeon yng Nghymru, i ffynnu.

Beth fyddwch yn ei wneud

Mae Chwaraeon Cymru yn croesawu trawsnewid digidol, gyda chyfathrebu digidol yn rhan allweddol o’r darlun yn y dyfodol.

Mae gennym ni gyfle i weithiwr proffesiynol profiadol ac egnïol greu effaith fel rhan o’n Tîm Cyfathrebu Digidol sydd wedi’i greu o’r newydd. Mae gennym ni uchelgeisiau beiddgar ac, ymhlith dyletswyddau eraill, byddwch yn gwneud y canlynol:

  • Helpu i greu cynnwys cymdeithasol difyr
  • Sbarduno gwelliannau mewn adrodd yn ôl a pherfformiad
  • Edrych ar sut mae cydweithwyr ar draws Chwaraeon Cymru yn gallu cefnogi’r strategaeth cyfryngau cymdeithasol

 

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn gweithio ar draws y sefydliad, yn chwilio am syniadau newydd ar gyfer cynnwys, ac yn defnyddio’r syniadau hynny i greu cynnwys o safon yn fewnol. Byddwch yn rheoli asiantaethau creadigol ar brosiectau allweddol gan Chwaraeon Cymru ac yn sicrhau eu bod yn cynnig darpariaeth fanwl gywir, drwy gynnwys cyfryngau cymdeithasol sy’n procio’r meddwl. 

Fel yr Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol, byddwch yn rheoli cynllun cynnwys cyfryngau cymdeithasol sy’n cefnogi rhoi strategaeth Chwaraeon Cymru ar waith ac yn denu cynulleidfaoedd newydd.

Byddwch yn gyfrifol am ganfod a rheoli adnoddau i fesur effeithiolrwydd ein sianelau cyfryngau cymdeithasol ac yn defnyddio dadansoddeg fel sail i feddwl yn y dyfodol.

Dyma un o’r cyfnodau mwyaf heriol erioed i’r byd chwaraeon yng Nghymru, felly bydd rhaid i chi fod yn barod am yr her o’ch blaen fel rhan o dîm mewnol bychan ond prysur.        

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad blaenorol o reoli cynllun cyfryngau cymdeithasol ar ran sefydliad yn ogystal â gwybodaeth arbenigol am amrywiaeth eang o blatfformau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys dylunio a gweithredu platfformau newydd mewn sefydliad.        

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol allu i greu cynnwys digidol o ansawdd uchel ar gyfer platfformau amrywiol a hefyd gallu i drosi data cymhleth yn straeon cryf.                        

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel, yn ogystal ag angerdd a dyhead i lwyddo, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Beth sy’n digwydd nesaf

Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal dros skype, Microsoft Teams neu dechnoleg cynhadledd fideo arall. Mae staff Chwaraeon Cymru yn gweithio o gartref ar hyn o bryd yn ystod y coronafeirws ac mae’r tîm Cyfathrebu a Digidol yn brysurach nag erioed. Er nad yw’n ymddangos fel amser delfrydol i fod yn dechrau mewn rôl newydd, diolch i dechnoleg byddwch yn gallu setlo i mewn a dod i ddeall y drefn mewn dim o dro.

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg, cliciwch yma 

Am fwy o wybodaeth am y swydd, anfonwch e-bost i [javascript protected email address]

I gael gwybod mwy am weithio i Chwaraeon Cymru a’n manteision, cliciwch yma

 
Dyddiad Cau:13eg Mai 2020 
Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:21ain Mai 2020