Skip to main content

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cydlynydd Ymchwil a Dealltwriaeth Symud Mwy

Teitl y Swydd:           Cydlynydd Ymchwil a Dealltwriaeth Symud Mwy
Ysgol / Uned:Chwaraeon Met Caerdydd
Lleoliad:Campws Cyncoed, Caerdydd
Cyflog:4A/B, £25,217 - £30,046 y flwyddyn 
Oriau: 37 awr yr wythnos    
Daliadaeth:            Cyfnod Penodol am 2 flwyddyn

 

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol.Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

 

Y Cyfle 

Mae Chwaraeon Met Caerdydd a Chwaraeon Caerdydd yw’r grym gyrru y tu ôl i chwaraeon, gweithgarwch corfforol, iechyd a lles ym Mhrifddinas Cymru. Mae ein cenhadaeth yn glir – 'gwella bywydau ein cymunedau, gan eu gwneud yn iachach ac yn gryfach o ganlyniad i ymgysylltu â ni'. Rydym yn gweithio ledled y ddinas ac mewn partneriaeth ag amrywiaeth o bartneriaid lleol, rhanbarthol a cenedlaethol i ddatblygu a rheoli cyfleusterau chwaraeon sy'n arwain y sector gan gynnwys y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, y Ganolfan Tenis, Arena’r Saethwyr a nifer o Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif. Rydym hefyd yn arwain cyfeiriad strategol a darpariaeth amrywiaeth eang o raglenni datblygu arloesol ar draws ysgolion, cymunedau, clybiau a'r gweithlu, yn ogystal ag iechyd a lles, ar ein campysau a ledled Caerdydd.  Er mwyn parhau i gyflawni hyn, mae arnom angen 'ysgogwyr newid'; pobl sydd ag egni, angerdd, creadigrwydd a dawn ac sy'n gweld rhwystrau fel pethau i’w ddatrys yn hytrach na phroblemau parhaol. Mae angen pobl sy’n gallu meddwl yn wahanol ac eisiau cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar fywydau pobl, yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r rhaglen Symud Mwy yn bartneriaeth newydd gyffrous rhwng chwaraeon, gweithgaredd corfforol ac iechyd. Rydym am wella'r cysylltiad rhwng y llwybr atgyfeirio ymarfer corff, rhagnodi cymdeithasol a gweithgaredd corfforol cymunedol. Bydd y swydd hon yn chwarae rhan hanfodol wrth dystiolaethu'r angen a dangos effaith y rhaglen Move More i wella canlyniadau ar gyfer poblogaethau anactif.

Gweithio'n agos gyda Rheolwr Symud Mwy i ddylunio fframwaith gwerthuso ar gyfer y rhaglen Symud Mwya'i rhoi ar waith. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio ar y cyd gyda'r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol (NERS), asiantaethau presgripsiynau cymdeithasol a darparwyr gweithgareddau ffisegol yn y gymuned i gefnogi dull o weithredu'r rhaglen sy'n seiliedig ar fewnwelediad a thystiolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygiad yr adroddiadau effaith a gwerthuso mewn perthynas â fframwaith strategol Chwaraeon Caerdydd, Chynllun Symud Mwy Bwyta’n Dda Caerdydd a'r Fro a Strategaeth Adeiladu Cymru Iachach. Bydd y rôl hefyd yn gofyn i chi gefnogi anghenion mewnwelediad a gwerthuso rhaglennu a mentrau ehangach Chwaraeon Caerdydd.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. 

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Cyfrifol am gynnal adolygiad o dystiolaeth a gwerthuso prosiectau ar gyfer gweithgareddau Move More. 

Datblygu a chynnal fframweithiau gwerthuso priodol ar gyfer holl ymyriadau a mentrau rhaglenni Symud Mwy.

Cynhyrchu adroddiadau a ffeithluniau i ddangos canfyddiadau mentrau ac ymyriadau, a chyfathrebu'r rhain yn effeithiol i randdeiliaid allweddol 

Cynorthwyo'r Rheolwr Symud Mwy, y Tîm NERS a sefydliadau Presgripsiynu Cymdeithasol i greu cyfleoedd cydgynhyrchu gyda chyfranogwyr presennol a darpar gyfranogwyr. 

Ymchwilio i'r rhesymau dros beidio â chymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol mewn poblogaethau segur hysbys er mwyn llywio ymyriadau yn y dyfodol i gynyddu lefelau gweithgarwch. 

Meithrin, datblygu a chynnal cysylltiadau allanol effeithiol gydag amrywiaeth o randdeiliaid gan ddefnyddio'r NERS a gweithgareddau Presgripsiynu Cymdeithasol er mwyn cael mewnwelediad drwy fecanweithiau arloesol a chyfoes megis grwpiau ffocws, ymarferion ymgynghori, fforymau, cydgynhyrchu a chyfryngau cymdeithasol i ddeall rhwystrau i newid a datrysiadau ar gyfer newidiadau, yn ymwneud a bod yn anactif. 

Gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, siapio a gyrrwch y prosiect mewnwelediad hwn a rhannu gwybodaeth arbenigol yn ogystal â dylanwadu ar y dull a ddilynir yn seiliedig ar dystiolaeth a mewnwelediad a gasglwyd drwy'r prosiect hwn.

Defnyddio newid ymddygiad cyfoes a damcaniaethau perthnasol eraill i danategu pob agwedd o'r gwaith.

Chwilio trwy a beirniadu tystiolaeth pan fo angen er mwyn sicrhau bod yr holl negeseuon a chyngor yn seiliedig ar dystiolaeth.

Cefnogi anghenion mewnwelediad a gwerthuso rhaglenni a mentrau Chwaraeon Caerdydd ehangach.

 

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

Gwybodaeth am wyddoniaeth gymdeithasol a gwerthuso, sy'n ymdrin â gwahanol ddyluniadau ymchwil, dulliau a chasglu data (ansoddol a meintiol)

Gwybodaeth am ddatblygu'r gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid

Gwybodaeth am egwyddorion ac arferion ymddygiad moesegol yn yr amgylchedd gwaith

Gwybodaeth am faterion sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, anghydraddoldebau iechyd, anghydraddoldebau cymdeithasol, newid ymddygiad a peidio cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol

Gwybodaeth am weithdrefnau a rhaglenni dadansoddi data megis SPSS, NVIVO, a chymhwysedd gyda meddalwedd rheoli cyfeiriadu hysbys, fel ENDNOTE.

Yn meddu ar wybodaeth am effaith gweithgarwch corfforol a chwaraeon ar iechyd, y sbectrwm cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol ac effeithiau negyddol segurdod ac ymddygiad eisteddog ar iechyd

Gwybodaeth am ddulliau ymyrryd, rhwystrau a'r cymhellion priodol i wneud newidiadau sylweddol i'w ffordd o fyw

Gwybodaeth am sut i newid ymddygiad, damcaniaethau, dulliau, dulliau a thechnegau sy'n fwyaf tebygol o gefnogi newid mewn ymddygiad.

Deall pwysigrwydd casglu data, gwerthuso ac adborth cleientiaid o ran cynnal a datblygu gwasanaethau ymyrraeth ar ffordd o fyw.

Y gallu i deilwra a defnyddio negeseuon allweddol i bwysleisio'r sail resymegol dros gyflawni gweithgarwch corfforol.

Profiad amlwg o weithio o fewn ymchwil, gwerthuso neu gasglu/dadansoddi data.Profiad amlwg gan nodi a chasglu data, ymchwil a mewnwelediad o nifer o ffynonellau i gefnogi amcanion sefydliadol a rhaglenni unigol.

Profiad amlwg o gasglu data a chipolygon gan boblogaethau anactif

Profiad o ddarparu grwpiau ffocws cynhwysol a chyfweliadau unigol 

Profiad o weithio gyda phartneriaid mewn lleoliad cymunedol

Profiad amlwg o ddatblygu a meithrin perthynas gref â grwpiau a chwsmeriaid mewnol ac allanol. 

 

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Wedi cael addysg hyd at lefel gradd mewn maes perthnasol (er enghraifft, chwaraeon, ymarfer corff, iechyd, seicoleg, gweithgarwch corfforol, iechyd y cyhoedd) neu brofiad tebyg y gellid ei brofi

Aelodaeth broffesiynol i gorff awdurdodi cydnabyddedig megis CIMSPA, BASES, RSPH neu’r allu i ennill aelodaeth

Ein pecyn gwobrwyo cyfan 

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys: 

Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol 

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael 

Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell 

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon 

Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell 

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith 

 

Sut i wneud cais 

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Ben Williams, Rheolwr Symud Mwy, ar [javascript protected email address] I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Gwener 16 Ebrill 2021, 4:30 pm 

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.Rydym yn penodi ar sail teilyngdod. 

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl. 

 

Rhagor o Wybodaeth 

Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person 

Ein Pecyn Ymgeisydd