Skip to main content

Tenis Cymru

Mae Tenis Cymru am benodi pum aelod (3 annibynnol a 2 o’n cymuned tenis) i ein his-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan hanfodol wrth gefnogi ein hymdrechion i amrywio tenis yng Nghymru. 

Rydym yn awyddus i ddenu pobl o amrywiaeth o gefndiroedd proffesiynol, gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, cynhwysiant cymdeithasol, cyfreithiol a rheoliadol, cymunedol, datblygiad chwaraeon, tenis a chwaraeon ar lawr (chwarae, hyfforddiant, gwirfoddoli a gweinyddu), addysg ac ymgyrchu. 

Swyddi digyflog yw'r rhain, fodd bynnag, ad-delir costau teithio a chostau rhesymol arall am fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ar ran Tenis Cymru. Bydd yr Is-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn cwrdd o leiaf tair gwaith y flwyddyn ledled Cymru ac efallai y bydd gweithgareddau a digwyddiadau ychwanegol eraill i’w mynychu.

Mae manylion llawn y swyddi yma i’w gweld isod:

Disgrifiad Swydd Aelod Annibynnol a Manyleb Bersonol

Disgrifiad Swydd Aelod Cymuned Tenis a Manyleb Bersonol

I wneud cais am rôl, e-bostiwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol at [javascript protected email address] yn egluro sut ydych yn cwrdd â’r meini prawf yn y fanyleb person a pham yr ydych am ymuno a Tenis Cymru.

Gofynnwn i chi hefyd i lenwi ein Ffurflen Monitro Amrywiaeth ar-lein. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 9fed o Awst am 5pm. Bydd dyddiadau cyfweld ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu trefnu’n unigol. 

Os hoffech drafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â [javascript protected email address].