Skip to main content

CYNORTHWY-YDD ARLWYO

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Arlwyo a Chadw Tŷ

Cyflog – £10.25 yr awr

Oriau Gwaith – Cytundeb achlysurol dim oriau penodol

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref, i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol. 

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideo ar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU 

Rydym yn chwilio am unigolion profiadol a fydd yn cael eu cyflogi'n achlysurol yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd, yn yr Adran Arlwyo a Chadw Tŷ.

Fel Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Arlwyo Achlysurol, byddwch yn gweithio ar sail angen.

Byddwch yn gyfrifol am weithio yn ardal goffi'r llawr isaf gan ddarparu a gwerthu coffi barista ynghyd ag eitemau manwerthu eraill. Oherwydd natur y busnes, efallai y bydd gofyn i chi weithio yn y Caffi ar yr ail lawr hefyd a Chadw Tŷ os oes angen.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm canolig gan ddarparu arlwyo a chadw tŷ i staff Chwaraeon Cymru, cyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol, athletwyr elitaidd a’r cyhoedd yn gyffredinol. 

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag angerdd dros weini coffi da a darparu profiad o’r safon uchaf i gwsmeriaid.             

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, e-bostiwch JOBENQUIRIES@SPORT.WALES

DYDDIAD CAU

Hanner dydd ar 29fed Hydref 2021

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

I’w gadarnhau