Skip to main content

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Disgrifiad Swydd

YN ATEBOL I

Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol 

PWRPAS Y SWYDD

Dyma gyfle cyffrous i chwarae rhan bwysig yn y tîm Cyfathrebu a Digidol.                 

Gan weithio mewn tîm amlddisgyblaethol, byddwch yn cefnogi'r gwaith o gyflawni pob agwedd ar strategaeth gyfathrebu Chwaraeon Cymru, gan sicrhau dealltwriaeth ragorol o'r amrywiaeth o waith sy'n cael ei wneud gan y tîm cyfathrebu mewnol prysur yn ogystal â gwaith Chwaraeon Cymru a'n partneriaid. 

Bydd gennych lygad da am stori a byddwch yn gallu defnyddio eich creadigrwydd i gyfrannu at ystod eang o weithgarwch cyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys ysgrifennu copi difyr ar gyfer ein e-gylchlythyrau mewnol ac allanol, defnyddio meddalwedd i greu a chyhoeddi e-gylchlythyrau, meddwl am syniadau a datblygu cynnwys ar gyfer ein sianeli digidol, drafftio cynnwys ar gyfer datganiadau i’r cyfryngau, cefnogi’r gwaith o ddarparu digwyddiadau uchel eu proffil a gweithio'n agos gyda phartneriaid ar ymgyrchoedd.

Fel rhan o reolaeth ar enw da Chwaraeon Cymru yn gyffredinol, byddwch yn sicrhau bod unrhyw gyfathrebu corfforaethol yn ymgorffori negeseuon allweddol y cytunwyd arnynt a byddwch hefyd yn cefnogi monitro gweithgarwch cyfryngau. 

Byddwch hefyd yn gallu darparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau allweddol ar draws pob maes o'r sefydliad.

Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch angerdd mewn perthynas â’r platfformau cyfathrebu a digidol diweddaraf i godi ymwybyddiaeth yn fewnol o ffyrdd newydd o ymgysylltu â phartneriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol er mwyn datblygu ein cynulleidfaoedd yn unol â strategaeth Chwaraeon Cymru. Lle bo hynny'n briodol, bydd hyn yn cynnwys rhannu eich gwybodaeth â phartneriaid i gefnogi eu dull o weithredu gyda chyfathrebu. Byddwch hefyd yn ymgyfarwyddo â brand Chwaraeon Cymru er mwyn cynorthwyo gyda dylunio asedau i gefnogi cynlluniau cyfathrebu mewnol ac allanol.

PRIF DDYLETSWYDDAU

 • Ymchwilio a drafftio testun ysgrifenedig i'w gymeradwyo gan Reolwyr ar gyfer datganiadau i'r cyfryngau, briffiau, cylchlythyrau, gwefannau, cyflwyniadau a sianelau cyfathrebu eraill fel sy'n briodol.
 • Gweithio ar draws y sefydliad i gasglu cynnwys ar gyfer e-gylchlythyr y staff, a bod yn gyfrifol am gynhyrchu’r e-gylchlythyr.
 • Cefnogi'r gwaith o gyflawni'r cynllun cyfathrebu gan gynnwys cynnig syniadau'n rhagweithiol i helpu i godi proffil Chwaraeon Cymru a gwaith ein partneriaid.
 • Cefnogi'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau gan gynnwys darparu cefnogaeth weinyddol.
 • Creu cynnwys digidol ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol a amlinellir yn y cynllun cynnwys digidol.
 • Gweithio ar draws y sefydliad i godi ymwybyddiaeth o'r adnoddau cyfathrebu digidol diweddaraf ac annog staff i brofi ffyrdd newydd o gyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.
 • Darparu cefnogaeth weinyddol gan gynnwys gwefannau a phlatfformau ar-lein, diweddaru basau data, llyfrgelloedd delweddau, a gwneud nodiadau mewn cyfarfodydd.
 • Ffurfio cysylltiadau â gweithwyr cyfathrebu proffesiynol ymhlith ein rhwydwaith partneriaid.
 • Helpu i greu adroddiadau a deunydd corfforaethol arall drwy gysylltu ag asiantaethau dylunio ac argraffu allanol a phrawfddarllen.
 • Monitro a nodi materion sydd â'r potensial i achosi niwed sylweddol i enw da.
 • Gweithio ar draws y sefydliad i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a hyrwyddo rhaglen ddysgu yn seiliedig ar anghenion y sector.
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio'n hyblyg, gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl y gofyn, os yw hynny'n berthnasol i'r swydd ac yn briodol i'w graddfa.

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir.

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes Ffocws Gofynion Hanfodol             Gofynion Dymunol           

Addysg 

 

 Gradd mewn Cyfathrebu, Marchnata neu bwnc cysylltiedig     

Profiad

 

Profiad o ysgrifennu cynnwys difyr ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, ar-lein ac all-lein 

 

Profiad o ddefnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol 

 

Profiad o ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol

Profiad o ymgyrchoedd marchnata

Profiad o gyfathrebu mewnol       

Profiad o weithio gyda’r cyfryngau

Profiad o ddefnyddio platfformau CMS 

Profiad o ddefnyddio pecynnau dylunio e.e. Canva

Profiad o gyflwyno digwyddiadau  

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd 

 

Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

 

Gallu creu cynnwys cryno, difyr a manwl gywir ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd     

 

Gallu trin data a gwybodaeth gyfrinachol yn sensitif     

 

Gallu trefnu eich gwaith eich hun a chynllunio ac amserlennu’n effeithiol a blaenoriaethu tasgau 

 

Sgiliau TG, gan gynnwys gwybodaeth weithredol dda am Powerpoint, Word ac Excel 

 

Sgiliau dylanwadu/trafod       

 

Sgiliau gweinyddol da     

 

Sylw i fanylder 

 

Aelod da o dîm   

 

Gallu gweithio dan bwysau a chadw at ddyddiadau cau 

 

Agwedd hyblyg at oriau gwaith           

Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar 
Amgylchiadau Arbennig 

Gallu gweithio’n hyblyg gan gynnwys tu allan i oriau swyddfa arferol a chymryd rhan mewn rotas ar alwad 

 

Gallu teithio yn ôl yr angen 

 

Gallu gweithio ar sail cylchdro/ patrwm shifft