Skip to main content

Cynorthwy-ydd Gweithrediadau

 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. Cynorthwy-ydd Gweithrediadau

Disgrifiad Swydd

TEITL y swydd 

Cynorthwy-ydd Gweithrediadau

YN ATEBOL I     

Rheolwr Gweithrediadau Cynorthwyol

PWRPAS Y SWYDD

Gweithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol y Rheolwr ar Ddyletswydd fel rhan o dîm sy'n gyfrifol am ddarparu ystod eang o wasanaethau o ansawdd uchel yn effeithlon, yn effeithiol ac yn ddiogel fel rhan o weithrediadau Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru a Phencadlys Chwaraeon Cymru.

Ymgymryd â shifftiau llanw yn rheolaidd fel Rheolwr ar Ddyletswydd.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Gwasanaethau’r Ganolfan

 • Paratoi holl ardaloedd mewnol ac allanol y Ganolfan i fod yn addas i’r gweithgareddau a drefnir a gofynion gweithredol y Ganolfan.
 • Cynnal rheoliadau'r Ganolfan a chynnal goruchwyliaeth gyffredinol ar ddefnyddwyr y Ganolfan ym mhob ardal fewnol ac allanol – gan gynnwys goruchwyliaeth fonitro reolaidd ar doiledau, ystafelloedd newid, coridorau, neuaddau / ardaloedd gweithgarwch, yr holl ardaloedd cyhoeddus / derbynfa eraill, ystafelloedd digwyddiadau / ardaloedd swyddfa ac unrhyw ardaloedd eraill fel sy’n ofynnol.
 • Rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr am wasanaethau, gweithgareddau a rhaglenni'r Ganolfan.
 • Ymgymryd â rhaglenni glanhau rheolaidd yn y campfeydd cardiofasgiwlar a phwysau rhydd, fel y nodir yn y rhaglenni gwaith arferol ar gyfer yr ardaloedd hyn. Glanhau'r ystafelloedd newid, clirio a glanhau ystafelloedd cyfarfod ar ôl eu defnyddio, glanhau’r storfeydd Gweithrediadau ac unrhyw dasgau glanhau mewnol ac allanol sy’n ofynnol er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch defnyddwyr / staff y Ganolfan. 
 • Ymgymryd â dyletswyddau diogelwch y maes parcio.
 • Ymgymryd â dyletswyddau uniongyrchol eraill sy'n ymwneud â gwasanaethau cwsmeriaid ac iechyd a diogelwch, fel delio â synwyryddion y larwm tân, pwyntiau galw, methiant offer pan nad oes Technegwyr Cynnal a Chadw ar ddyletswydd. 
 • Cynorthwyo pob adran arall yn Chwaraeon Cymru i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd uchel yn cael ei gynnal yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon, gan gynnwys timau cadw tŷ ac arlwyo y Ganolfan.         
 • Derbyn, storio a rheoli offer a chyflenwadau.
 • Ymgymryd â hyfforddiant i sicrhau bod medrusrwydd yn cael ei gynnal ym mhob gweithgaredd a gweithdrefn fel sy'n briodol i'r swydd.
 • Cynorthwyo gyda hyfforddi cyflogeion newydd, gan gynnwys staff achlysurol. 
 • Cynnal archwiliadau arferol o'r Ganolfan a'r offer ac ymgymryd â gwaith glanhau a mân atgyweiriadau yn ôl yr angen.
 • Llwytho / dadlwytho offer sy'n cyrraedd y Ganolfan neu'n gadael.
 • Gwisgo dillad priodol a chydymffurfio ag unrhyw fentrau gwasanaethau cwsmeriaid, e.e. delio â sylwadau ac ymholiadau cwsmeriaid, gweithdrefnau cwyno cwsmeriaid, ac ati.
 • Ymgymryd â chyflwyniadau campfa ar gyfer aelodau newydd a chywiro arfer gwael gan ddefnyddwyr campfa os gwelir hynny.

 

Iechyd a Diogelwch

 • Ymateb i unrhyw sefyllfaoedd brys a chofnodi pob damwain / digwyddiad yn ôl yr angen.
 • Cynorthwyo gyda gweithdrefnau gadael y Ganolfan.
 • Sicrhau a chadw tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ac ymarfer y sgiliau hyn fel sy'n briodol. 

Cyffredinol

 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’rraddfa.

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir. 

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes FfocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol         

Addysg:

 

Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith cyfredol (neu'r gallu i’w sicrhau o fewn 3 mis).

 

Cymhwyster Hyfforddwr Ffitrwydd Lefel 2 (neu'r gallu i sicrhau’r cymhwyster o fewn 12 mis).

Cymhwyster BTEC cysylltiedig â chwaraeon neu gyfatebol.     

 

5 TGAU neu gyfatebol. 

 

Profiad:

 

Profiad blaenorol o weithio mewn cyfleuster chwaraeon neu hamdden. 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd:

 

Y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

 

Y gallu i drin data a gwybodaeth gyfrinachol yn sensitif.

 

Y gallu i weithio heb gyfarwyddyd o ddydd i ddydd a chynllunio, amserlennu a blaenoriaethu tasgau yn effeithiol.

 

Sgiliau gofalu am gwsmeriaid.

 

Y gallu i weithio fel rhan o dîm neu ar eich pen eich hun.

 

 

Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. 

Amgylchiadau Arbennig:

 

Gallu gweithio patrwm shifft ar gylchdro sy'n cynnwys oriau afreolaidd ac anghymdeithasol gan gynnwys boreau cynnar, gyda'r nos, penwythnosau a gwyliau banc, gwyliau cyhoeddus a gwyliau eraill a nodir. Bydd y patrwm gwaith yn gofyn am hyblygrwydd rhesymol yn unol ag anghenion y Ganolfan.