Skip to main content

Goruchwylydd/Hyfforddwr Pwll Nofio

 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. Goruchwylydd/Hyfforddwr Pwll Nofio

Disgrifiad Swydd

Yn Atebol i

Rheolwr Gweithrediadau a Rhaglenni 

Yn gyfrifol am

Staff y Pwll gan gynnwys Hyfforddwyr ac Achubwyr Bywyd

PWRPAS Y SWYDD

Mae'r Hyfforddwr Goruchwylio yn gyfrifol am oruchwylio'r pwll nofio o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys rheolaeth linell ar staff parhaol ac Achlysurol. Mae'r rôl yn gyfrifol am gyflwyno'r Gweithdrefnau Gweithredu Arferol, cynnal dŵr y pwll nofio i'r safonau cywir a chynorthwyo gyda gweinyddu'r pwll a gwersi nofio.

PRIF DDYLETSWYDDAU         

 • Cynnal dŵr y pwll i'r safonau gofynnol drwy Weithredu'r Pwll yn effeithiol gan sicrhau bod y Lefelau Clorin a Ph o fewn y terfynau dymunol a chyflawni dyletswyddau ôl-olchi y system hidlo offer pwll yn ôl yr angen.
 • Ymgymryd â'r gwaith o lanhau hidlwyr swmp pwmp a'r chwistrellydd clorin a'r system dosbarthu clorin awtomatig. Sicrhau bod offer profi dŵr y pwll yn gweithio'n gywir a'i fod wedi'i raddnodi a bod yr offer profi yn cael ei wasanaethu a'i raddnodi'n flynyddol.
 • Ar y cyd â'r Swyddfa Cynnal a Chadw, sicrhau bod y cemegau pwll o dabledi profi pwll yn cael eu harchebu yn ôl yr angen.
 • Rheolwr llinell ar staff parhaol ac achlysurol y pwll. Rhoi cyflwyniad pwll i aelodau newydd o staff/profiad gwaith ar brofi dŵr a gweithdrefnau brys.
 • Trefnu staff cyflenwi yn ystod gwyliau a salwch. Paratoi a gwirio taflenni amser ar gyfer y gweithwyr achlysurol/rhan amser.
 • Gwirio ac ailgyflenwi pwyntiau cymorth cyntaf y Ganolfan bob mis. Archebu stoc gan gyflenwyr pan fo angen.
 • Glanhau a chynnal a chadw pob pwll a mannau newid yn ôl yr angen.
 • Goruchwylio a rheoli'r defnydd o'r pwll nofio a'r ardal i wylwyr pan ar ddyletswydd.
 • Profi’r dŵr - clorin, PH, tymheredd, cymorth cyntaf a system larwm pan ar ddyletswydd a

chofnodi’r manylion ar y daflen gofnodi.

 • Darparu gwasanaeth achubwr bywyd i'r pwll yn unol â Gweithdrefnau Gweithredu Arferol y Ganolfan.
 • Gweithredu fel Hyfforddwr Nofio a darparu llwybr nofio'r ganolfan i oedolion a phlant yn unol â chanllawiau'r Corff Rheoli Cenedlaethol.
 • Trefnu, cyflwyno a mynychu hyfforddiant gloywi NPLQ yn unol â pholisïau hyfforddi staff y Ganolfan.
 • Cyfrannu at weinyddu’r rhaglen gwersi nofio yn effeithlon. 
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’r raddfa.

 

Ni ddylid ystyried y rhestr hon fel un gyfyngedig neu hollgynhwysfawr oherwydd efallai y bydd dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill y gallai Chwaraeon Cymru ofyn i ddeiliad y swydd eu cyflawni o bryd i’w gilydd wrth iddo weithredu ei bolisïau.

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol.

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir.

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON 

Maes FfocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol         

Addysg:

 

5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg

 

Tystysgrif Rheoli Diwydiant Hamdden berthnasol

Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn Rheolaeth Hamdden

Profiad:

 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn i wneud cais am y swydd hon

 

O leiaf 2 Flynedd o Brofiad o weithio ar lefel oruchwyliol mewn Cyfleuster Hamdden gyda phwll nofio

 

Gwybodaeth a phrofiad o reoli offer dŵr pwll a systemau hidlo, gan gynnwys ôl-olchi

 

ISRM neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweithredu Offer Pwll

 

Dealltwriaeth ymarferol o Ddeddf Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

 

Cymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol ac wedi cofnodi hyfforddiant gloywi IQL diweddar

 

Cymhwyster Asesydd Hyfforddwyr RLSS UK dilys

 

Tystysgrif L2 UKCC mewn Hyfforddi neu Addysgu Gweithgareddau Dŵr

 

Cymhwyster Cymorth Cyntaf

 

Profiad o ddelio â phobl mewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd

 

Sgiliau rhyngbersonol rhagorol

 

Sgiliau gofalu am gwsmeriaid rhagorol

 

Sgiliau cyfrifiadurol

 

Y gallu i weithio fel rhan o dîm

 

Mae’n hanfodol gallu cyfathrebu yn y Gymraeg neu fod yn barod i ddysgu’r Gymraeg