Skip to main content

Hyfforddwr Gweithgareddau Tymhorol

 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. Hyfforddwr Gweithgareddau Tymhorol

Disgrifiad Swydd

YN ATEBOL I

Prif Hyfforddwr 


YN GYFRIFOL AM

Amherthnasol


PWRPAS Y SWYDD

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â’r Tîm Hyfforddi yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, sy’n darparu ystod o gyrsiau gweithgareddau awyr agored i ddysgwyr, gan eu helpu i gofleidio cyfleoedd a phrofiadau dysgu newydd yn gadarnhaol. Mae’r swydd hon yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno gweithgareddau’r ganolfan mewn ffordd broffesiynol a chyfeillgar, gan sicrhau gwasanaeth a phrofiad cwsmer o ansawdd uchel i bawb.

PRIF DDYLETSWYDDAU 

 • Bod yn gyfrifol am gynnal cyrsiau gweithgareddau dŵr a thir ar y safle ac ar safleoedd eraill yn unol â'r Llawlyfr Diogelwch a Gweithredol.
 • Gweithredu fel Cyfarwyddwr Cwrs, gan baratoi a chynhyrchu amlinelliad o gyrsiau, cynlluniau gwersi, a chymhorthion clyweledol ar y cyd â'ch addysgu eich hun ac at ddefnydd y ganolfan.
 • Cyflwyno sgyrsiau neu ddarlithoedd o ddiddordeb cyffredinol neu benodol i fyfyrwyr yn y ganolfan ac i gyrff allanol yn ôl yr angen.
 • Cefnogi'r Prif Hyfforddwr a'r Uwch Hyfforddwr Gweithgareddau i fentora cydweithwyr rhaglen datblygu hyfforddwyr y ganolfan.
 • Helpu'r Prif Hyfforddwr i sicrhau bod gweithrediadau gweithgareddau ar y dŵr a gweithgareddau ar y tir yn cydymffurfio â gofynion statudol a chodau ymarfer perthnasol.
 • Yn unol â darpariaethau Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, cymryd gofal rhesymol o’ch iechyd a’ch diogelwch chi eich hun ac iechyd a diogelwch eraill a all gael eu heffeithio gan eich gweithredoedd neu eich esgeulustod yn y gwaith.
 • Cydweithredu â Chwaraeon Cymru wrth iddo gydymffurfio â’i ddyletswyddau o dan unrhyw ddarpariaethau iechyd a diogelwch, e.e. cynnal asesiadau risg, asesiadau COSHH/HACCP, ac ati.
 • Ymateb i unrhyw sefyllfaoedd brys a chofnodi pob digwyddiad a damwain yn ôl yr angen.
 • Chydymffurfio ag unrhyw fentrau gwasanaethau cwsmeriaid, gan gynnwys ymdrin â chwynion cwsmeriaid a gweithdrefnau eraill fel sy'n briodol. 
 • Helpu i gynnal amgylchedd glân a thaclus ym mhob rhan o’r Ganolfan.
 • Cynorthwyo Swyddogion Offer gyda mân atgyweiriadau i offer yr adran hyfforddi.
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio'n hyblyg, gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl y gofyn, os yw hynny'n berthnasol i'r swydd ac yn briodol i'w graddfa.
   

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd – Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd – Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd – Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol.

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll – Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Ychwanegu Gwerth – Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir.

Annog Arloesi – Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes Ffocws Gofynion Hanfodol             Gofynion Dymunol           

Addysg

 

Meddu ar isafswm o dau chymhwyster hyfforddi gan Gorff Rheoli Cenedlaethol ym maes Chwaraeon Antur Awyr Agored – e.e., RYA Uwch Hyfforddwr Dingi, RYA Hyfforddwr Cychod Pŵer, BCU L3, SPA, Arweinydd Mynydd, Arweinydd Beicio Mynydd. 

5 TGAU (neu gymwysterau cydnabyddedig cyfatebol), gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. 

 

Profiad

 

Profiad sylweddol o gyflwyno ystod eang o raglenni a sesiynau gweithgarwch Cyrff Rheoli Cenedlaethol.

 

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd 

 

Gallu cyfathrebu'n glir ac yn effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

 

Bod yn fodel rôl ymddygiad positif ac ysbrydoli eraill.

 

Gallu gweithio'n unigol ac fel aelod o dîm.

 

Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da.

 

Gallu gweithio dan bwysau a chanolbwyntio ar atebion.

 

Gallu trefnu eich gwaith eich hun a chynllunio, amserlennu a blaenoriaethu tasgau yn effeithiol.

Sgiliau iaith Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.
Amgylchiadau Arbennig

Gallu gweithio'n hyblyg gan gynnwys y tu allan i oriau swyddfa arferol ac ar raglen gylchdro - bydd hyn yn cynnwys gyda’r nosau, penwythnosau, gwyliau banc ac aros dros nos.

 

Gallu teithio yn ôl yr angen.