Skip to main content

Swyddog Datblygu Gwasanaethau a Phartneriaid

 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. Swyddog Datblygu Gwasanaethau a Phartneriaid

Disgrifiad Swydd

yn atebol i

Swyddogion Arweiniol Strategol Iechyd ac Addysg       

Pwrpas y Swydd

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol yn y Gyfarwyddiaeth Gwybodaeth Chwaraeon a Datblygu Gwasanaethau. Gan weithio’n gydweithredol ar draws Chwaraeon Cymru, byddwch yn rhan o’r Tîm Datblygu Gwasanaethau a Phartneriaid. Yn cael ei arwain gan ddirnadaeth, arloesi ac anghenion partneriaid, mae’r tîm yn gyfrifol ar y cyd am sbarduno meysydd polisi a blaenoriaeth allweddol Chwaraeon Cymru, ac am hyrwyddo’r achos ar gyfer chwaraeon. 

Mae’r rôl y mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ei chwarae (ac y gallai ei chwarae) wrth gefnogi canlyniadau Addysg ac Iechyd a Lles o bwysigrwydd strategol i Chwaraeon Cymru. Gan weithio gyda rhanddeiliaid allweddol, byddwn yn arwain dull o weithredu, gan ddefnyddio tystiolaeth, dirnadaeth a dysgu o ystod o ymyriadau i eiriol dros bwysigrwydd chwaraeon i ddylanwadu ar bolisïau ac arferion yn y dyfodol.

Gan weithio gyda'r Swyddog Addysg ac Iechyd Arweiniol byddwch yn chwarae rhan greiddiol wrth gefnogi hyn.

Mae hon yn rôl tymor penodol am 12 mis ar gyfer absenoldeb mamolaeth.

PRIF DDYLETSWYDDAU

 • Darparu cefnogaeth, cyngor, arbenigedd a gwybodaeth i gyflawni blaenoriaethau strategol allweddol ym maes Datblygu Gwasanaethau a Phartneriaid.
 • Rheoli Prosiectau: Cydlynu ac arwain cynlluniau prosiect ar gyfer meysydd gwaith allweddol ym maes Addysg ac Iechyd - gan gynnwys amrywiaeth o ymyriadau darparu “Pwysau Iach Cymru Iach” - (60+, Darpariaeth Actif Ddyddiol, prosiect Plant a Theuluoedd), gan ymgorffori egwyddorion rheoli prosiectau.
 • Rheoli'r cynnwys, y darganfyddiadau a'r ymholiadau sy'n ymwneud â'r platfform adnoddau Addysg ar-lein.
 • Cysylltu â gwerthuswyr prosiectau allanol i sicrhau canlyniadau cadarn a thrwyadl sy'n adlewyrchu bwriadau prosiectau.
 • Sefydlu a meithrin perthnasoedd ar lefel strategol, gan ddylanwadu ar newid, ymhlith amrywiaeth o randdeiliaid a sectorau.
 • Cefnogi dull o wella'n barhaus, gan ddefnyddio’r gwerthusiad a'r dysgu i ddatblygu’n rhagweithiol amrywiaeth o atebion, adnoddau a deunyddiau arloesol i ddiwallu anghenion partneriaid. Bydd hyn yn cynnwys rheoli comisiynu gwasanaethau cefnogi.
 • Cefnogi a dylanwadu ar ddull traws-sefydliadol o gyflawni blaenoriaethau Addysg ac Iechyd gan ddefnyddio gwybodaeth a dysgu, ac edrych ar gyfleoedd ar gyfer datblygu ac arloesi (y tu mewn a'r tu allan i chwaraeon).
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’r raddfa. Bydd hyn yn naturiol yn cynnwys defnyddio technoleg ddigidol fel rhan o’ch gwaith.

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd 

Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd

Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd

Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll

Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Ychwanegu Gwerth 

Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir. 

Annog Arloesi         

Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Area of focusEssential RequirementsDesirable Requirements

Education

 

Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

 

Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad cyfatebol. 

 

Cymhwyster ôl-raddedig mewn maes perthnasol (o fewn addysg neu iechyd).

 

Experience

 

Profiad o weithio yn y sectorau Addysg, Chwaraeon ac Iechyd yng Nghymru. 

 

Profiad blaenorol o ddylanwadu ar lefel strategol, meithrin hygrededd a pherthnasoedd mewnol / sefydliadol rhagorol. 

 

Profiad cynllunio gweithredol a strategol wrth ddatblygu syniadau ac atebion arloesol. 

 

Enw da clir am ddarparu ac adolygu meysydd gwaith allweddol, gan ddysgu a diwygio gwaith yn ôl yr angen. 

   

Profiad clir o ddarparu prosiectau ar amser a chan gadw at y gyllideb. 

 

Profiad blaenorol o ysgrifennu a chreu dogfennau hawdd eu darllen ar gyfer amrywiaeth o randdeiliaid.

 

Gwybodaeth, profiad a dealltwriaeth helaeth yn ymwneud â’r sector chwaraeon ar lefel Cymru / y DU.

 

Profiad o adolygu a gwerthuso rhaglenni.

 

Profiad o adnabod, dehongli a chyflwyno data a gwybodaeth e.e. cefnogi partneriaid i wneud defnydd o Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru.

 

Skills, Aptitudes & Abilities

Gallu meithrin perthnasoedd cadarn ac effeithiol gydag amrywiaeth o wahanol randdeiliaid. 

 

Gallu rheoli amrywiaeth o amcanion gwaith, rhai ag amserlenni heriol a chystadleuol yn aml. 

 

Gallu gweithio ar gyflymder, bod yn gadarn yn wyneb anawsterau a gyda gallu cadarn i addasu a newid ffocws. 

 

Gallu gweld y darlun mawr. Cydnabod sut mae gwahanol feysydd gwaith ar draws sefydliad yn gallu cyd-fynd â’i gilydd. 

 

Agwedd â’i ffocws ar ddatrysiadau sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at yr amgylchedd gwaith ac yn delio’n effeithiol â materion a phroblemau. 

 

Gallu ysbrydoli, cefnogi a herio eich cydweithwyr.

 

Gallu trin data a gwybodaeth gyfrinachol yn sensitif.

 

Gallu dylanwadu, datblygu a gweithredu syniadau arloesol.

 

Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. 

 

Gallu sefydlu prosiectau, yn seiliedig ar drosi bwriad strategol yn gyflawni gweithredol, pennu nodau, diffinio swyddogaethau a thracio cynnydd, adolygu, gwerthuso a gweithredu dysgu i sicrhau’r effaith orau bosib.

 

Gallu cynllunio a chefnogi ffrydiau gwaith perthnasol, cyfrannu syniadau a datblygu datrysiadau.

 

Special Circumstances

Gallu gweithio’n hyblyg, gan gynnwys y tu allan i oriau swyddfa arferol 

 

Gallu teithio yn ôl yr angen