Skip to main content

Uwch Swyddog Polisi

Disgrifiad Swydd

YN ATEBOL I

Uwch Arweinydd Polisi ac Ymgysylltu

YN GYFRIFOL AM

Amherthnasol

PWRPAS Y SWYDD

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn cefnogi gwaith polisi Chwaraeon Cymru.                                       

Yn y rôl hon byddwch yn cyfrannu at raglen waith sy'n sail i ddatblygu polisi, yn gwella penderfyniadau buddsoddi, ac yn hyrwyddo'r achos dros chwaraeon ar draws ystod o agendâu polisi'r Llywodraeth ac agendâu polisi eraill.

Byddwch yn cefnogi datblygiad a dealltwriaeth o safbwyntiau polisi ac yn eu cyfathrebu i randdeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'r rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i gefnogi gwaith Materion Cyhoeddus y sefydliad, a’r Arweinydd Strategol ar gyfer Iechyd ac Addysg wrth ddatblygu meysydd allweddol ym maes eiriolaeth a chyflawni yn gysylltiedig â’r meysydd polisi hyn. 

Byddwch yn datblygu perthnasoedd ar draws y sefydliad, gan ddeall sut gall chwaraeon gyfrannu at y persbectif polisi ehangach yng Nghymru. Fel rhan o’r rôl byddwch yn cefnogi cyfathrebu gwaith Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu’r hyn mae’r sefydliad a’i bartneriaid wedi’i wneud, wedi’i ddysgu, ac yn bwriadu ei wneud, i wneud y mwyaf o’r ffordd mae chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn cael eu defnyddio mewn sefyllfa polisi. Fel rhan o'r tîm Polisi, Materion Cyhoeddus a Dirnadaeth byddwch hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr yn y tîm i sicrhau bod yr ymchwil sy’n cael ei gynnal a’i gasglu gan Chwaraeon Cymru yn sail i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a'n partneriaid gyda ffocws penodol ar arddangos y dystiolaeth y gall chwaraeon ei chael ar draws Iechyd, Lles ac Addysg.     

Byddwch yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau’r Llywodraeth a byddwch yn gwella dull Chwaraeon Cymru o nid yn unig rannu gwybodaeth am waith y sector chwaraeon, ond o ran eiriol drosto mewn ffordd strategol a phwrpasol.     

PRIF DDYLETSWYDDAU 

 • Gweithio gydag amrywiaeth o gydweithwyr ar draws y sefydliad i ddeall ac eiriol ar ran polisi chwaraeon, gan sicrhau bod yr holl waith polisi’n datblygu mewn ffordd ategol.
 • Hybu polisi chwaraeon drwy ymgysylltu gwleidyddol, fel mewn ymatebion i ymgynghoriadau a briffiau’r Llywodraeth.
 • Gweithio’n agos gyda’r Uwch Arweinwyr Dirnadaeth, yr Uwch Arweinydd Polisi ac Ymgysylltu a’r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i sicrhau bod y polisi chwaraeon yn ategu’r ddirnadaeth, a’r ddirnadaeth yn sail i gyfathrebu â’r Llywodraeth. 
 • Gweithio’n agos gyda’r Arweinydd Strategol ar gyfer Iechyd ac Addysg wrth ddatblygu’r rôl eiriolaeth barhaus y gall Chwaraeon Cymru ei chwarae ar draws y meysydd arbenigol hyn. Arwain wrth gydlynu sut mae dirnadaeth a pholisi yn cyd-fynd fel sail i waith sefydliadol yn y maes hwn. 
 • Ymateb i ymholiadau polisi llywodraeth a gwleidyddol (ACau/ASau/awdurdodau lleol) a thracio a monitro effaith y rhain.  
 • Cefnogi’r gwaith o ddarparu’r Arolwg Chwaraeon Ysgol ac Arolwg Cenedlaethol Cymru ac eiriol materion cyhoeddus yng nghyswllt y rhain. 
 • Hyrwyddo’r dull buddsoddi cymunedol, gan gynnwys ymgysylltu â chynrychiolwyr gwleidyddol ar effaith dosbarthu grantiau Chwaraeon Cymru.
 • Cyfrannu at ddatblygu safbwyntiau polisi ym maes iechyd ac addysg drwy berthnasoedd traws-sefydliadol a thraws-sector, a deall y ffordd y gall gwaith parhaus yn y sector chwaraeon a thu hwnt lunio a dylanwadu ar bolisi Chwaraeon Cymru.
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi deunyddiau allweddol, dogfennau, data ac ati i'w defnyddio mewn gwaith polisi a materion cyhoeddus yn fewnol ac yn allanol.
 • Gweithio gyda’r tîm cyfathrebu er mwyn datblygu cyfleoedd i gysylltu polisi, astudiaethau achos a gwybodaeth â dulliau ymgyrchu ehangach.
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’rraddfa.

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

Drwy wneud y canlynol: 

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir. 

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.=

MANYLEB Y PERSON 

Maes FfocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol         

Addysg:

 

 

Addysg hyd at lefel gradd. 

 

Cymwysterau ôl-radd mewn polisi / materion cyhoeddus.         

Profiad:

 

Gwybodaeth am bolisi cyhoeddus perthnasol yng Nghymru a’r gallu i ddylanwadu yn y maes hwn. 

 

 

Profiad o gyfathrebu sefyllfaoedd polisi i gynulleidfaoedd amrywiol.

 

 

Gallu mynegi ymchwil a pholisi yn friffiau cryno. 

 

Profiad o ddatblygu polisi ac eiriol. 

 

Gwybodaeth am strategaeth a dull gweithredu Chwaraeon Cymru. 

 

Gwybodaeth am Iechyd y Cyhoedd a / neu systemau addysg Cymru.

Gwybodaeth dda am Strwythurau Llywodraeth ganolog, datganoledig a lleol yng Nghymru.

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd:

 

Gallu herio consensws mewn ffordd adeiladol a gonest. 

 

Gallu trosi ymchwil, tystiolaeth a pholisi cymhleth a manwl yn sefyllfaoedd hawdd eu deall.   

 

Gallu meithrin perthnasoedd gydag amrywiaeth o wahanol randdeiliaid. 

 

Gallu dangos gwrthrychedd a phroffesiynoldeb ar draws ystod o sefyllfaoedd gwleidyddol yn unol â gweithio yn y sector cyhoeddus.   

 

Gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif a delio’n effeithiol gyda materion a phroblemau.

Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

 

Amgylchiadau Arbennig:

 

Gallu gweithio’n hyblyg, gan gynnwys y tu allan i oriau swyddfa arferol a chymryd rhan mewn rota ar alwad. 

 

Gallu teithio yn ôl yr angen.