Skip to main content

Goruchwylydd / Hyfforddwr Pwll Nofio

  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd
  3. Ein Swyddi Gwag
  4. Goruchwylydd / Hyfforddwr Pwll Nofio

Am y swydd wag yma

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai

Cyflog – Graddfa 5 - £26,838.24 - £29,589.16

Oriau Gwaith – 37 awr – (Swydd Barhaol)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Plas Menai yw Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gyfer Cymru. Rydym wedi bod yn darparu Gweithgareddau Anturus ac yn Hyfforddi Hyfforddwyr ar gyfer y Diwydiant ers dros 37 mlynedd, o’n canolfan ar lan Afon Menai, ger Caernarfon yng Ngwynedd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideoar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU 

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn gyfrifol am y pwll prysur ym Mhlas Menai.Mae gan y pwll raglen eang o weithgareddau a rhaglen gwersi nofio brysur i blant ac oedolion.

Fel Goruchwylydd/Hyfforddwr y Pwll Nofio byddwch yn ymwneud â dyletswyddau achub bywyd ac addysgu o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, bydd amser gweinyddol hefyd i sicrhau bod ansawdd y dŵr yn cyrraedd safonau'r diwydiant a sicrhau bod y pwll yn gweithredu'n effeithlon.

Byddwch yn gyfrifol am reolaeth llinell staff parhaol ac achlysurol y pwll a byddwch yn sicrhau bod eu hyfforddiant yn cael ei reoli'n fisol.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Byddwch yn gweithio gyda Thîm o Hyfforddwyr ac Achubwyr Bywyd. Fodd bynnag, bydd gofyn i chi gynnal perthynas waith agos gyda Thimau eraill ar draws y Ganolfan a'ch rheolwr llinell fydd y Rheolwr Gweithrediadau a Rhaglenni.

Bydd cyfle hefyd i weithio gyda chyrff allanol fel yr RLSS, Nofio Cymru a'r RNLI ar ymgyrchoedd fel SwimSafe. 

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag o leiaf 2 Flynedd o Brofiad o weithio ar lefel oruchwyliol mewn Cyfleuster Hamdden gyda phwll nofio.

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i wneud cais am y swydd hon.

Bod â gwybodaeth a phrofiad o reoli offer dŵr pwll a systemau hidlo, gan gynnwys ôl-olchi. ISRM neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweithredu Offer Pwll.

Dealltwriaeth ymarferol o Ddeddf Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Cymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) cyfredol ac wedi cofnodi hyfforddiant gloywi IQL diweddar.

Cymhwyster Asesydd Hyfforddwyr RLSS UK dilys.

Tystysgrif L2 UKCC mewn Hyfforddi neu Addysgu Gweithgareddau Dŵr.

Cymhwyster Cymorth Cyntaf.

Profiad o ddelio â phobl mewn amgylchedd gwasanaethau cwsmeriaid. 

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

Os hoffech chi drafod y rôl ymhellach, e-bostiwch Steven Morgan

Am fwy o wybodaeth am y broses ymgeisio, e-bostiwch Job Enquiries

DYDDIAD CAU

12:00 22Awst 2022

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

31Awst 2022