Skip to main content

Recriwtio Nawr

Rheolwr Perthnasoedd Partneriaethau Chwaraeon

Cliciwch yma i wneud cais

Teitl y swydd:Rheolwr Perthnasoedd Partneriaethau Chwaraeon 
Adran:Datblygu Gwasanaethau a Phartneriaid
Cyflog:Graddfa 9 £42,525.54 - £45,554.41 y flwyddyn
Oriau gwaith:37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

 

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.   

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi.  

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.   

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa yn un o'n tri lleoliad (Caerdydd, Caernarfon neu Glannau Dyfrdwy) a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

Bydd y rôl hon hefyd yn cynnwys teithio rheolaidd ledled Cymru.

Sut byddwch yn cyfrannu

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a fydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn sefydlu pum Partneriaeth Chwaraeon Ranbarthol newydd ledled Cymru. Mae hyn yn dechrau gyda Chwaraeon Gogledd Cymru, sef y rhanbarth cyntaf, a fydd yn mynd yn fyw yn 2021.

Fel yr arweinydd strategol ar gyfer y Partneriaethau Chwaraeon, bydd yn ofynnol i chi ddarparu dull o weithredu sy'n ymgysylltu'n gadarnhaol â rhwydwaith eang o randdeiliaid allweddol i gyflawni'r newid mawr hwn, ynghyd â datblygu a chynnal perthynas ragorol a dibynadwy gydag uwch arweinwyr i gefnogi a herio uchelgeisiau strategol, newid diwylliant a gwelliant parhaus.

Byddwch yn gyfrifol am reoli'n effeithiol yr elfennau allweddol y gellir eu cyflawni yng nghynllun prosiect y Partneriaethau Chwaraeon, gan weithio gyda thimau ar draws Chwaraeon Cymru, ynghyd â rheoli gwasanaethau arbenigol allanol ychwanegol yn ôl y gofyn. 

Bydd natur a phwyslais y rôl hon yn newid wrth i'r pontio i Bartneriaethau Chwaraeon ddatblygu.  Pan fydd y pum Partneriaeth Chwaraeon Ranbarthol wedi'u sefydlu'n llawn, byddwch yn ymgymryd â rôl Rheolwr Perthnasoedd ar gyfer y partneriaid hyn, sy'n golygu y byddwch yn parhau i gefnogi eu datblygiad ac yn gweithredu fel eu prif bwynt cyswllt. 

Gyda phwy fyddwch yn gweithio

Wrth arwain y dull o weithredu, byddwch yn gweithio gydag arweinwyr strategol a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol o amrywiaeth eang o sefydliadau sydd â diddordeb mewn arwain a darparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden – gan gynnwys Awdurdodau Lleol, Sefydliadau Cenedlaethol, Cyrff Rheoli Cenedlaethol, Ymddiriedolaethau Hamdden, Sefydliadau’r Trydydd Sector a llawer mwy.  Byddwch hefyd yn gweithio gydag ymgynghorwyr arbenigol allanol.

Yn fewnol byddwch yn cydweithredu â chydweithwyr ar draws cyfarwyddiaethau i sicrhau bod y Partneriaethau Chwaraeon yn cael eu cefnogi'n llawn.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth am y System Chwaraeon yng Nghymru a phrofiad o feithrin perthnasoedd ar lefel strategol.   

Rydym yn chwilio am unigolyn brwd sydd â’i ffocws ar atebion ac sy’n gallu arwain ac ysbrydoli pobl eraill.

Edrychwch ar y disgrifiad swydd am restr lawn o’r gofynion hanfodol a dymunol ar gyfer ymgeiswyr.             

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i [javascript protected email address]

Dyddiad Cau:5pm ar 18 Ionawr 2021  
Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad: Yr wythnos sy’n dechrau ar 25 Ionawr 2021