Skip to main content

Swyddog Buddsoddiadau

Am y swydd wag yma 

Adran a Chyflog

Adran - Dirnadaeth, Polisi, Materion Cyhoeddus a Buddsoddiadau            

Cyflog - Graddfa 4 (£22,729.29 - £25,059.05)

Oriau gwaith - 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / lleihau oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg) 

Pwy ydym ni?

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma. 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Beth fyddwch yn ei wneud?

Fel rhan o strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, mae ein dull o ymdrin â buddsoddiadau yn newid. Mae angen i'r ffordd mae buddsoddiadau Chwaraeon Cymru yn cael eu dyrannu fod yn rhan o adnodd datblygu chwaraeon rhagweithiol. Yn y rôl hon bydd gennych gyfrifoldeb cynnar dros ysgogi'r newid hwnnw.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth, cymorth ac arweiniad i Bartneriaid (yn enwedig ymgeiswyr, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a'r System Chwaraeon a Thimau Datblygu Chwaraeon) ar bob mater sy'n ymwneud â buddsoddi, byddwch yn monitro'r buddsoddiadau a wneir, gan nodi a deall y bylchau yn y buddsoddiadau hynny.

Bydd gan y rôl hon swyddogaeth bwysig o ran cydnabod lle gellir addasu dull wedi'i dargedu o ymdrin â'n buddsoddiadau er mwyn sicrhau gwell cynrychiolaeth o gymunedau Cymru yn erbyn bwriadau strategol Chwaraeon Cymru. Bydd hyn yn golygu gweithio'n agos gydag eraill o fewn y tîm buddsoddiadau, a lle bo angen gyda'r tîm dirnadaeth, i ddatblygu trosolwg o ble mae ein ceisiadau buddsoddi yn dod a ble mae angen ymgysylltu'n well.

Darperir hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer y rôl ac felly dull yr ymgeisydd o ymdrin ag ymddygiadau a sgiliau fydd elfen fwyaf hanfodol y broses recriwtio.

Beth fydd arnoch ei angen?

Yn bennaf oll, rydym yn chwilio am berson sy'n barod i fynd ati i weithio mewn ffordd gadarnhaol a chalonogol sy'n canolbwyntio ar atebion. Rydym yn chwilio am unigolion nad oes arnynt ofn bod â meddwl agored a dysgu ffyrdd newydd o weithio gyda'r gallu i greu amgylchedd gwaith da a chadarnhaol.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n glir ac yn hyderus, gan feithrin perthynas ag eraill ar bob lefel, yn cael ei werthfawrogi, yn ogystal â bod yn drefnus ac yn effeithlon yn eich dull o weithio, gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd ag amrywiaeth eang o bobl o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser llym a lluosog.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.  

Beth sy’n digwydd nesaf?

Gallwch wneud cais am y swydd yma nawr.

Disgrifiad Swydd Llawn.

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i [javascript protected email address].

Dyddiad Cau

21 Mehefin 2021 am ganol dydd

Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad

Wythnos yn cychwyn 5 Gorffennaf 2021