Skip to main content

SWYDDOG CYLLID CHWARAEON CYMUNEDOL - DISGRIFIAD SWYDD LLAWN

 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. SWYDDOG CYLLID CHWARAEON CYMUNEDOL - DISGRIFIAD SWYDD LLAWN

DISGRIFIAD SWYDD LLAWN

YN ATEBOL I     

Uwch Swyddog Buddsoddiadau     

YN GYFRIFOL AM

AMHERTHNASOL 

PWRPAS Y SWYDD

Fel rhan o strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, mae ein dull o fuddsoddi yn newid. Rhaid i'r ffordd y mae buddsoddiadau Chwaraeon Cymru yn cael eu dyrannu fod yn rhan o adnodd datblygu chwaraeon rhagweithiol. Yn y rôl hon bydd gennych gyfrifoldeb cynnar am ysgogi'r newid hwnnw.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth, cymorth ac arweiniad i Bartneriaid (yn enwedig ymgeiswyr, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a'r Timau System Chwaraeon a Datblygu Chwaraeon) ar yr holl faterion sy'n ymwneud â buddsoddiadau, byddwch yn monitro'r buddsoddiadau sy’n cael eu gwneud, gan nodi a deall y bylchau yn y buddsoddiadau hynny.

Bydd gan y rôl hon swyddogaeth bwysig wrth gydnabod lle gall dull wedi’i dargedu o weithredu gyda’n buddsoddiadau weithio’n well i sicrhau cynrychiolaeth well o gymunedau Cymru yn erbyn bwriadau strategol Chwaraeon Cymru. Bydd hyn yn golygu gweithio'n agos gydag eraill yn y tîm buddsoddiadau, a lle bo angen gyda'r tîm dirnadaeth, i ddatblygu trosolwg o ble mae ein ceisiadau buddsoddi yn dod a ble mae angen ymgysylltu'n well.

Bydd hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu darparu ar gyfer y rôl ac felly agwedd yr ymgeisydd tuag at ymddygiadau a sgiliau fydd elfen fwyaf hanfodol y broses recriwtio.

PRIF DDYLETSWYDDAU 

 • Gweinyddu arian grant i ymgeiswyr ar gyfer cynlluniau Loteri lleol (Cronfa Cymru Actif ar hyn o bryd), ein ffrydiau buddsoddi cyfalaf, ac unrhyw ffrydiau cyllido eraill yr ystyrir eu bod yn briodol (ceisiadau partner fel prosiectau Cydweithredu, Cydraddoldeb ac ati), o dderbyn cais i gau buddsoddiadau fel amodau buddsoddi, cydymffurfiaeth a thaliadau (gan gynnwys asesiadau ac argymhellion, sy'n rhoi sylw i bob agwedd ar y broses fuddsoddi ar lefel ariannol briodol, ac eithrio dyfarnu grant).   

 

 • Cefnogaeth llinell gyntaf a chymorth i bartneriaid (yn enwedig ymgeiswyr, Awdurdodau Lleol, Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a'r Timau System Chwaraeon a Datblygu Chwaraeon) ar ddefnyddio'r System Rheoli Buddsoddiadau Ar-lein (OIMS), gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

- ateb ymholiadau defnyddwyr y system, boed ar e-bost neu dros y ffôn;

- gweithredu fel cefnogaeth llinell gyntaf ar gyfer unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r system (fel ymdrechion mewngofnodi aflwyddiannus, proses ail lofnodwr ac ati)

- pennu mynediad defnyddwyr i'r System Rheoli Buddsoddiadau Ar-lein gan gynnwys y gallu i osod / codi embargo

- cymeradwyo / atal mynediad i’r system i ymgeiswyr yn unol â'r meini prawf cymhwysedd perthnasol

 

 • Rhoi arweiniad i'r ymgeisydd ar faterion yn ymwneud â buddsoddiadau, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

- Cymhwysedd y prosiect

- Meini prawf penodol yn ymwneud â chwaraeon unigol

- Cyfeirio ymgeiswyr at ffrydiau cyllido eraill heblaw am rai Chwaraeon Cymru fel sy'n berthnasol

- Cefnogi ffeiriau cyllido dan arweiniad Partneriaid

 

 • Diweddaru cronfeydd data a chadw cofnodion i sicrhau integriti ein data buddsoddi, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

- Y System Rheoli Buddsoddiadau Ar-lein

- Taenlenni Buddsoddi

 

 • Tynnu data allweddol o'r System Rheoli Buddsoddiadau Ar-lein i gynhyrchu adroddiadau buddsoddi ar gyfer partneriaid a chydweithwyr Chwaraeon Cymru fel ei gilydd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

- Adroddiadau chwarterol Cyrff Rheoli Cenedlaethol 

- Cysoni ariannol

- Adroddiadau data chwaraeon, daearyddol a chydraddoldeb

 

 • Adolygu a gwerthuso prosesau a gweithdrefnau'r Tîm Buddsoddiadau o bryd i'w gilydd a diweddaru'r nodiadau desg prosesu perthnasol at ddibenion gwelliant parhaus.
 • Adnabod tueddiadau mewn ceisiadau, gan dynnu sylw at ble gellir gwneud gwaith mwy rhagweithiol i annog mwy o fuddsoddiadau mewn meysydd sy'n rhan annatod o gyflawni yn erbyn bwriadau strategol Chwaraeon Cymru. Gall hyn fod yn cydnabod yr amrywiad mewn ceisiadau gan wahanol bartneriaid, clybiau a chymunedau o safbwynt daearyddol, rhywedd, ethnigrwydd neu weithgaredd chwaraeon.
 • Gweithio ar draws y timau buddsoddiadau a dirnadaeth i dynnu sylw at y bylchau buddsoddi i helpu i lunio portffolio buddsoddi ehangach i'r sefydliad.
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio'n hyblyg, gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl y gofyn, os yw hynny'n berthnasol i'r swydd ac yn briodol i'w graddfa.

 

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol: 

 

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.             

 

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.       

 

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol. 

 

Drwy wneud y canlynol: 

 

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth. 

 

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir. 

 

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes FfocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol         

Addysg:

 

Isafswm o 5 TGAU – Gradd C neu uwch                

Profiad:

 

 

Profiad o weithio'n weinyddol mewn amgylchedd swyddfa

 

Profiad o weithio mewn rôl dyfarnu grantiau / sefydliad rhoi grantiau 

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd:

 

Agwedd frwdfrydig a rhagweithiol. Yn fodlon gweithio mewn ffordd gadarnhaol, galonogol sy'n canolbwyntio ar atebion.

 

Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol, dros y ffôn, wyneb yn wyneb, ac yn ysgrifenedig / ar e-bost

 

Y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn hyderus, gan feithrin perthnasoedd ag eraill ar bob lefel

 

Agwedd drefnus ac effeithlon tuag at waith, gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd ag ystod eang o bobl, o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser llym a niferus

 

 

Amgylchiadau Arbennig:

 

Y gallu i weithio'n hyblyg