Skip to main content

SWYDDOG CYLLID CHWARAEON CYMUNEDOL

  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd
  3. Ein Swyddi Gwag
  4. SWYDDOG CYLLID CHWARAEON CYMUNEDOL

AM Y SWYDD WAG YMA

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Dirnadaeth, Polisi, Materion Cyhoeddus a Buddsoddiadau 

Cyflog – £22,729.29 - £25,059.05

Oriau Gwaith – 22 awr yr wythnos (Tymor penodol am hyd at flwyddyn dros absenoldeb mamolaeth) (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

 

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

 

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

 

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref, i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol. 

 

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideoar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU 

Fel rhan o strategaeth newydd Chwaraeon Cymru, mae ein dull o fuddsoddi yn newid. Rhaid i'r ffordd y mae buddsoddiadau Chwaraeon Cymru yn cael eu dyrannu fod yn rhan o adnodd datblygu chwaraeon rhagweithiol. Yn y rôl hon bydd gennych gyfrifoldeb cynnar am ysgogi'r newid hwnnw.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth, cymorth ac arweiniad i Bartneriaid (yn enwedig ymgeiswyr, Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a'r Timau System Chwaraeon a Datblygu Chwaraeon) ar yr holl faterion sy'n ymwneud â buddsoddiadau, byddwch yn monitro'r buddsoddiadau sy’n cael eu gwneud, gan nodi a deall y bylchau yn y buddsoddiadau hynny.

Bydd gan y rôl hon swyddogaeth bwysig wrth gydnabod lle gall dull wedi’i dargedu o weithredu gyda’n buddsoddiadau weithio’n well i sicrhau cynrychiolaeth well o gymunedau Cymru yn erbyn bwriadau strategol Chwaraeon Cymru. Bydd hyn yn golygu gweithio'n agos gydag eraill yn y tîm buddsoddiadau, a lle bo angen gyda'r tîm dirnadaeth, i ddatblygu trosolwg o ble mae ein ceisiadau buddsoddi yn dod a ble mae angen ymgysylltu'n well.

Bydd hyfforddiant a chefnogaeth yn cael eu darparu ar gyfer y rôl ac felly agwedd yr ymgeisydd tuag at ymddygiadau a sgiliau fydd elfen fwyaf hanfodol y broses recriwtio.

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Byddwch yn gweithio'n agos gydag eraill yn y tîm buddsoddiadau, a lle bo angen gyda'r tîm dirnadaeth, i ddatblygu trosolwg o ble mae ein ceisiadau buddsoddi yn dod a ble mae angen ymgysylltu'n well.

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

I ddechrau, rydym yn chwilio am berson sy'n fodlon gweithio mewn ffordd gadarnhaol, galonogol sy'n canolbwyntio ar atebion. Rydym yn chwilio am unigolion nad ydynt yn ofni bod â meddwl agored, dysgu ffyrdd newydd o weithio a gyda'r gallu i greu amgylchedd gwaith da a chadarnhaol.

Gwerthfawrogir y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn hyderus, gan feithrin perthnasoedd ag eraill ar bob lefel, ynghyd â bod yn drefnus ac yn effeithlon yn eich dull o weithio, gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd ag ystod eang o bobl, o dan bwysau i gwrdd â therfynau amser llym a niferus.

 

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

 

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl ymanawr.

I gael mwy o wybodaeth am y rôl, e-bostiwch JOBENQUIRIES@SPORT.WALES

DYDDIAD CAU

Hanner dydd ar 27ain Medi 2021

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

Yr wythnos sy’n dechrau ar 11eg Hydref 2021