Skip to main content

Uwch Swyddog Polisi

Am y swydd wag yma

Teitl y Swydd

Uwch Swyddog Polisi

ADRAN A CHYFLOG

Adran – Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus

Cyflog – Graddfa 6 - £31,210.00  i £33,603.81

Oriau Gwaith – 37 awr (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / gweithio llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

PWY YDYM NI

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Datganiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma

Rydym yn gyflogwr blaengar sy'n cynnig buddion rhagorol i gyflogeion ac yn hyrwyddo cydbwysedd bywyd a gwaith iach, gan gynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg i'ch cefnogi. 

Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl. 

Mae Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfun o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a’r cartref i weddu i'ch amgylchiadau personol.

I gael gwybod sut brofiad yw gweithio gyda ni yn Chwaraeon Cymru gwyliwch y fideoar ein tudalen gyrfaoedd.

SUT BYDDWCH YN CYFRANNU

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith polisi Chwaraeon Cymru.

Yn y rôl hon byddwch yn cyfrannu at raglen waith sy'n sail i ddatblygu polisi, yn gwella penderfyniadau buddsoddi, ac yn hyrwyddo'r achos dros chwaraeon ar draws ystod o agendâu polisi'r Llywodraeth ac eraill.

Byddwch yn cefnogi datblygu a deall safbwyntiau polisi ac yn eu cyfleu i randdeiliaid mewnol ac allanol. Byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i gefnogi'r gwaith Materion Cyhoeddus ar gyfer y sefydliad, a'r Arweinydd Strategol ar gyfer Iechyd ac Addysg wrth ddatblygu meysydd allweddol o eiriolaeth a chyflawni sy'n gysylltiedig â'r meysydd polisi hyn.

Fel rhan o’r rôl, byddwch yn cefnogi cyfathrebu gwaith Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu ar beth mae’r sefydliad a’i bartneriaid wedi’i wneud, beth maent wedi’i ddysgu a beth maent yn bwriadu ei wneud er mwyn gwneud y defnydd gorau posib o chwaraeon yng nghyd-destun polisi. Fel rhan o’r tîm Polisi, Materion Cyhoeddus a Dirnadaeth, byddwch hefyd yn gweithio gyda chydweithwyr yn y tîm i sicrhau bod yr ymchwil sy’n cael ei gynnal a’i gasglu gan Chwaraeon Cymru yn sail i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a’n partneriaid gyda ffocws penodol ar arddangos y dystiolaeth y gall chwaraeon ei chael ar draws Iechyd, Lles ac Addysg.

Byddwch yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau’r Llywodraeth a byddwch yn gwella dull Chwaraeon Cymru o nid yn unig rannu gwybodaeth am waith y sector chwaraeon, ond o ran eiriol drosto mewn ffordd strategol a phwrpasol.    

GYDA PHWY FYDDWCH CHI’N GWEITHIO

Fel aelod o’r tîm Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus byddwch yn datblygu perthnasoedd ar draws y sefydliad, gan ddeall sut gall chwaraeon gyfrannu at y persbectif polisi ehangach yng Nghymru, yn enwedig yn gysyllitiedig â’r agendâu iechyd ac addysg.  

Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau’r Llywodraeth a byddwch yn gwella dull Chwaraeon Cymru o nid yn unig rannu gwybodaeth am waith y sector chwaraeon, ond o ran eiriol drosto mewn ffordd strategol a phwrpasol.     

BETH FYDD ARNOCH EI ANGEN

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n teimlo’n gryf am y rôl y gall chwaraeon ei chwarae mewn dylanwadu ar bolisi yng Nghymru. Bydd gennych brofiad o reoli ystod o amcanion gwaith, rhai yn aml gydag amserlenni heriol a chystadleuol.

Byddwch yn gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif, a delio’n effeithiol gyda phroblemau a materion, gan gymell, annog a herio eich cydweithwyr.

Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF 

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd llawn.

Gallwch wneud cais am y rôl yma nawr.

Os hoffech drafod y rôl ymhellach, anfonwch e-bost i [javascript protected email address]

I gael mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio anfonwch e-bost iJOBENQUIRIES@SPORT.WALES

DYDDIAD CAU

19/01/2023

DYDDIAD DROS DRO Y CYFWELIAD

23/01/2023