Skip to main content

Cydraddoldeb

Partneriaid

CYNNWYS MEWN FFRAMWAITH CHWARAEON 

Beth yw'r Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon?

Mae'r Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon newydd yn esblygiad o'r Safon Cydraddoldeb gwreiddiol ar gyfer Chwaraeon, a lansiwyd gyntaf yn 2004. Yn 2021, cwblhawyd gwerthusiad cynhwysfawr o'r Safon Cydraddoldeb ledled y sector, gan arwain at ddatblygu'r Fframwaith newydd hwn, y model gweithredu, a'r pecyn cymorth cysylltiedig

Pwy sy'n gyfrifol am y Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon?

Mae’r fframwaith newydd yn cael ei arwain gan y Grŵp Cydraddoldeb Cynghorau Chwaraeon (SCEG); gweithgor â chynrychiolaeth berthnasol gan yr holl Gynghorau Chwaraeon yn y DU. Nod SCEG yw hyrwyddo a datblygu cydraddoldeb mewn chwaraeon ar draws yr holl linynnau cydraddoldeb. Mae'n rhannu arbenigedd, arfer da, a phrofiad perthnasol, ymhlith aelodau SCEG a gydag asiantaethau partner allanol, yn ogystal ag arwain

datblygiad strategol a gweithredu'r Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon newydd, a meysydd gwaith allweddol eraill.

Pam mae’r Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon wedi'i ddatblygu?  Nod y fframwaith newydd yw cefnogi sefydliadau i yrru a chynnal momentwm ar gyfer cyflawni newid drwy gylch gwella parhaus o fyfyrio, cynllunio, gweithredu, adolygu, a dysgu. Roedd y Safon Cydraddoldeb wreiddiol ar gyfer Chwaraeon yn gofyn i sefydliadau ddarparu tystiolaeth ôl-weithredol i fodloni meini prawf gosod a chyflawni safon ar lefel a bennir ymlaen llaw (Sylfaen, Rhagarweiniol, Canolradd neu Uwch). 

Sut bydd y Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon yn gweithio? 

Mae dilyniant drwy'r fframwaith yn seiliedig ar hunan-fyfyrio gonest yn erbyn cyfres o ddangosyddion datblygu o fewn 5 colofn ar gyfer newid, sy'n ymwneud â Diwylliant, Arweinyddiaeth, Profiad, Perthnasau a Chyfathrebu. Mae hunan-fyfyrio yn nodi meysydd cryfder i’w hatgyfnerthu a’u cynnal yn ogystal â meysydd ar gyfer datblygu. Mae'r fframwaith yn galluogi gwirio a herio adeiladol gan ddarparu cefnogaeth ar gyfer gwella ar yr un pryd. Mae'r Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon yn ddull i sbarduno newid cadarnhaol i helpu partneriaid i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yn eu sefydliad, yn ôl eu maint, eu pwrpas, a'u haeddfedrwydd o ran cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant. Bydd partneriaid yn cael help gan fentoriaid, partneriaid cydraddoldeb, cyfoedion, ac adnoddau eraill i sicrhau gwelliannau ystyrlon, cynaliadwy yn y gynrychiolaeth, amrywiaeth a phrofiadau cynhwysiant ar gyfer eu harweinwyr, eu gweithlu ehangach a'u cyfranogwyr.

Pryd ydyn ni'n debygol o weld y Fframwaith Cynhwysiant mewn Chwaraeon yn cael ei gyflwyno ar draws y sector? 

Mae Grŵp Cydraddoldeb y Cyngor Chwaraeon yng ngham olaf yr adolygiad, gyda sesiwn beilot yn cael ei chynnal gyda phartneriaid i gael adborth. Bydd diweddariad ar y lansiad yn cael ei ddosbarthu i bartneriaid yn Hydref 2022 a bydd sesiynau cyfarwyddyd yn cael eu cynnal ar gyfer staff mewnol y Cyngor Chwaraeon a phartneriaid allanol o ran sut i ddefnyddio'r fframwaith newydd a'r adnodd diagnostig. Wrth i bartneriaid yn y DU gwblhau'r meysydd hunan ddiagnosis a blaenoriaeth ddechrau dod i'r amlwg, bydd sesiynau pellach ar bob un o'r 5 colofn yn cael eu datblygu yn ôl y galw. Y tu hwnt i hynny, bydd sesiynau gwella parhaus a mynediad i grwpiau a fforymau cyfoedion hefyd yn cael eu darparu.