Bydd y model darparu newydd yn dod ag amrywiaeth lawer ehangach o bartneriaid at ei gilydd ar draws rhanbarthau pendant a bydd y rhain, drwy greu Partneriaeth Chwaraeon, yn gyfrifol am arwain datblygiad cyfleoedd chwaraeon lleol, gan fanteisio i’r eithaf ar gyllid Chwaraeon Cymru, a hefyd ceisio cyllid o ffynonellau eraill i gefnogi ei waith.

Bydd maint a graddfa’r Partneriaethau Chwaraeon yn golygu llais cryfach ym mhob rhanbarth, gan godi proffil chwaraeon a’u manteision ehangach.

Bydd y sefydliad arweiniol yn hyrwyddo chwaraeon, a hon fydd yr asiantaeth i droi ati yn y rhanbarth.

Mae chwaraeon wedi wynebu toriadau a phwysau sylweddol ac, yn sgil hynny, maent wedi bod â llai o lais mewn penderfyniadau lleol.

Bydd y Bartneriaeth Chwaraeon yn mabwysiadu rôl eirioli ac yn cymryd ei lle wrth y bwrdd gyda byrddau rhanbarthol eraill – fel partneriaethau economaidd rhanbarthol neu gonsortiwm addysg.

Bydd yn hyrwyddo pŵer chwaraeon, gan ddangos y manteision i iechyd lleol, cydlyniant cymunedol, llai o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, sgiliau a dysgu.