Skip to main content

Rhaglen Chwaraeon a Gweithgarwch Cymunedol (CSAP)

Nod prosiect CSAP yw trawsnewid y ffordd mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi darparu cyfleoedd chwaraeon lleol.

Yn y pen draw, rydyn ni eisiau cael mwy o bobl i fod yn actif drwy chwaraeon – yn enwedig y rhai sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf.

Mae lefelau eithriadol bositif o gyfranogiad chwaraeon yng Nghymru, ond rhaid i ni wneud mwy oherwydd mae llawer o bobl nad ydynt yn actif o gwbl.

Mae’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a Strategaeth Chwaraeon Cymru yn gosod y naws ar gyfer darparu chwaraeon yn y ffordd orau bosib i bobl leol. Mae CSAP yn ymateb i hynny a bydd yn newid y ffordd mae chwaraeon lleol yn cael eu cyflwyno ar ran Chwaraeon Cymru.

Bu ymgynghori helaeth gyda’r sector chwaraeon a’r penllanw oedd achos busnes cenedlaethol dros newid yn cael ei gyflwyno gyda chyfraniad gan Deloittes am yr agweddau ariannol.

Roedd y dystiolaeth, yr ymchwil a’r ymgynghori’n pwyntio’n gadarn iawn tuag at yr angen am newid. 

 

Bydd y model darparu newydd yn dod ag amrywiaeth lawer ehangach o bartneriaid at ei gilydd ar draws rhanbarthau pendant a bydd y rhain, drwy greu Partneriaeth Chwaraeon, yn gyfrifol am arwain datblygiad cyfleoedd chwaraeon lleol, gan fanteisio i’r eithaf ar gyllid Chwaraeon Cymru, a hefyd ceisio cyllid o ffynonellau eraill i gefnogi ei waith.

Bydd maint a graddfa’r Partneriaethau Chwaraeon yn golygu llais cryfach ym mhob rhanbarth, gan godi proffil chwaraeon a’u manteision ehangach.

Bydd y sefydliad arweiniol yn hyrwyddo chwaraeon, a hon fydd yr asiantaeth i droi ati yn y rhanbarth.

Mae chwaraeon wedi wynebu toriadau a phwysau sylweddol ac, yn sgil hynny, maent wedi bod â llai o lais mewn penderfyniadau lleol.

Bydd y Bartneriaeth Chwaraeon yn mabwysiadu rôl eirioli ac yn cymryd ei lle wrth y bwrdd gyda byrddau rhanbarthol eraill – fel partneriaethau economaidd rhanbarthol neu gonsortiwm addysg.

Bydd yn hyrwyddo pŵer chwaraeon, gan ddangos y manteision i iechyd lleol, cydlyniant cymunedol, llai o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, sgiliau a dysgu.