Bydd y tymheredd yn Tokyo yn 30 gradd o leiaf, gyda gwyntoedd cynnes ac aer llaith o'r môr yn addo closrwydd mawr.      

Mae hynny'n her i bob athletwr, yn enwedig y rhai fel Arnold sy'n cyfaddef nad yw hi'n hoff iawn o'r haul ar y gorau.           

"Dydw i ddim yn hoff iawn o'r haul, rydw i'n berson gwelw iawn," meddai'r ferch ifanc 25 oed sydd wedi gorfod paratoi'n ystyrlon iawn i amddiffyn ei theitl byd F46 llwyddiannus ym Mhencampwriaethau Para Athletau'r Byd yn Dubai ym mis Tachwedd.

"Fe wnes i rywfaint o waith mewn siambr wres cyn mynd allan i Dubai. Eistedd mewn rhyw fath o dŷ gwydr sy'n creu ei glosrwydd ei hun ym Mhrifysgol Loughborough.

"Fe ddois i i arfer eistedd yn y gwres ac wedyn rydych chi'n rhoi cynnig ar sawna. Fe wnes i sesiynau chwe awr ac roedd hynny o help. Ond fe fydd rhaid i mi wneud mwy o hyfforddiant yn y math yna o glosrwydd ar gyfer Tokyo, oherwydd mae'n mynd i fod yn llawer gwaeth."

Yn Dubai, fe gafodd rownd derfynol y waywffon ei chynnal gyda'r nos pan nad oedd hi mor boeth. Bydd yr un fath yn Tokyo, ond erbyn 7.00pm pan fydd y cystadlu'n dechrau, bydd y gwres a'r closrwydd yn ffactor enfawr o hyd.       

"Doedden ni ddim mewn haul llachar yn Dubai, ond roedd hi'n gynnes a chlos iawn yr un fath," meddai Arnold, sy'n credu y gallai trefnwyr y Gemau gymryd camau doeth a syml iawn o hyd er mwyn lleihau'r peryglon i'r athletwyr.         

"Rydw i'n deall bod symud pethau o gwmpas yn anodd weithiau i drefnwyr. Ond yn Dubai roeddwn i allan yn y gwres am bron i ddwy awr ac, yn y diwedd, fe wnaeth effeithio arna' i. Roeddwn i'n teimlo'n hollol wan.  

"O fynd yn ôl i fy mhencampwriaethau byd cyntaf erioed yn Lyon yn 2013, roedd yn ferwedig o boeth - 39 gradd am 11 o'r gloch y bore a doedd dim cysgod rhag yr haul. 

"Hyd yn oed yn Dubai, roedd cadeiriau i ni, ond dim cysgod ar gyfer yr athletwyr - dim hyd yn oed yn y bore pan oedd yr haul allan.

"Fe wnes i ymarfer am 10 mlynedd i ennill fy nghystadleuaeth bara gyntaf a dydw i ddim eisiau i'r cyfle ar y diwrnod gael ei danseilio gan y gwres."

Bydd Arnold - a gafodd ei geni heb fraich a llaw dde - yn cael hyder o leiaf o'r ffaith mai hi, yn ddiamau, yn 2019 oedd y taflwr gwaywffon benywaidd Paralympaidd gorau ar y blaned. 

Efallai ei bod wedi colli ei record byd i'w gelyn Holly Robinson o Seland Newydd fis Ebrill diwethaf, ond pan oedd popeth yn y fantol ar y llinell daflu yn Dubai, yr aelod o Dîm Cymru 2018 ddaeth yn fuddugol.           

Mae'n cyfaddef bod diffyg cystadleuaeth ystyrlon rhwng gornestau weithiau'n bygwth tanseilio ei chymhelliant, ond mae'n dal i gyflawni mewn achlysuron mawr.

"Roedd pethau'n anodd eleni, ceisio cynnal fy nghymhelliant am gymaint o amser. Roedd cymaint o fwlch rhwng 2018 ar yr Arfordir Aur a'r cystadlaethau Ewropeaidd, oedd ym mis Gorffennaf, yn anodd iawn. Doedd dim cystadlaethau mawr am 18 mis mewn gwirionedd, nes i mi gystadlu yn Dubai.

"Gan fod hynny mor hwyr yn y flwyddyn, dim ond tair cystadleuaeth oedd gen i cyn mynd i Dubai. Fy mhrif nod i oedd mynd allan yno ac amddiffyn fy nheitl. Pedwerydd teitl yn olynol oeddwn i eisiau mewn gwirionedd.

"Roedd llawer o bobl yn siarad am dorri recordiau ond fy meddylfryd i oedd mynd yno a mynd â'r fedal aur gartref.   

"Pe bai unrhyw beth arall wedi dod ar ôl hynny, fe fyddwn i wedi bod yn hapus iawn, ond yn y diwedd fe gefais i orau personol, oedd yn anhygoel ym mis Tachwedd gyda dim ond ychydig o gystadlaethau ymlaen llaw i 'mhrofi i.    

"Felly roeddwn i'n hapus iawn gyda fy mherfformiad. Fi ydi fy meirniad gwaethaf un i, felly roeddwn i'n hapus iawn gyda sut wnes i gystadlu. Ond mae llawer mwy i ddod bob amser."

Os bydd Arnold yn ennill eto yn Tokyo, bydd yn bencampwraig Baralympaidd ddwbl ac yn bencampwraig byd bedair gwaith yn ei hugeiniau canol.

Byddai'n gyfnod nodedig o reoli'n llwyr, ond does ganddi ddim cynlluniau i gerdded i ffwrdd eto ac, ar ôl cyfnod o gerdded, nofio, badminton ac ioga gartref yn Grimsby ddiwedd y llynedd, mae hi'n barod i estyn am y waywffon eto a dechrau taflu.             

"Fe fydda' i'n 26 ym mis Mehefin," meddai. "Mae'r dyfodol yng nghefn fy meddwl i bob amser oherwydd dydi cystadlu mewn camp ddim yn para am byth.

"Rhaid i chi gael cynllun wrth gefn. Rydw i wedi meddwl am aros yn y byd chwaraeon - yn hyfforddi neu ar y cyfryngau - ond dydw i ddim wedi gwneud unrhyw benderfyniadau pendant eto. Fe wnes i ddechrau yn 14 oed felly rydw i'n meddwl bod gen i ddigon o wybodaeth i'w rhannu.

"Ond dydw i ddim yn dda iawn am gynllunio. Dydw i ddim yn hoffi cynllunio blynyddoedd ymlaen llaw. Rydw i'n hoffi byw un dydd ar y tro, ond gyda nod mawr yn ystod y flwyddyn i ddod.

"Mae pethau'n digwydd ac mae'n rhaid i chi fyw eich bywyd yn y presennol. Pan rydw i'n teimlo nad ydw i'n hoffi cystadlu mwyach, dyna fydd yr amser i mi ymddeol, ond dydi hynny ddim wedi  digwydd eto yn sicr."

Newyddion Diweddaraf

Plas Menai yn chwilio am bartneriaeth newydd

Efallai bod y rheoliadau presennol wedi gorfodi Plas Menai i gau ei ddrysau dros dro ond mae gwaith…

Darllen Mwy

Trawsnewid Pêl Droed Merched yng Nghymru... a thu hwnt

Bydd pêl droed Cymru yn cychwyn 2021 gyda chyfle i gael sedd wrth y bwrdd mwyaf pwerus yn y gamp.Mae…

Darllen Mwy

CICIO DAN Y LLIFOLEUADAU AR HEOL CLARBESTON

Mae Clwb Pêl Droed Amatur Heol Clarbeston yn Sir Benfro yn cynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair drwy…

Darllen Mwy