Skip to main content
  1. Hafan
  2. Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Chwaraeon Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

Byddai chwaraeon yng Nghymru yn edrych yn wahanol iawn yn sicr heb gyfraniadau’r Loteri Genedlaethol. Pan rydych chi’n prynu tocyn loteri, rydych chi’n cefnogi’r bobl, y cymunedau a’r seilwaith sy’n galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. 

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £30 miliwn yn cael ei godi bob wythnos at achosion da. I ddweud diolch enfawr wrth y Loteri Genedlaethol, rydyn ni eisiau arddangos y gwaith gwych sy’n cael ei gefnogi gan y Loteri Genedlaethol a’i chwaraewyr!

SUT MAE ARIAN Y LOTERI YN SIAPIO CHWARAEON CYMRU

Bob blwyddyn, mae’r Loteri Genedlaethol yn buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn chwaraeon yng Nghymru ar lefel strategol ac ar lawr gwlad.

Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn clybiau cymunedol a chefnogi athletwyr elitaidd i wireddu eu breuddwydion. Mae arian y Loteri y tu ôl i rai lleoliadau chwaraeon eiconig yng Nghymru hefyd, gan gynnwys Stadiwm Principality yng Nghaerdydd a’r Pwll Cenedlaethol yn Abertawe.

Byddai chwaraeon yng Nghymru yn edrych yn wahanol iawn heb gyfraniadau'r Loteri Genedlaethol. Heb fuddsoddiad gan y loteri, ni fyddai llawer o’r gweithgareddau y mae Chwaraeon Cymru yn ymgymryd â hwy yn bosibl, ni fyddai gan lawer o’n hathletwyr elitaidd ni y fframwaith cefnogi sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, ac ni fyddai llawer o’n clybiau’n bodoli yn y ffordd maen nhw nawr.

DIOLCH I'R LOTERI GENEDLAETHOL AM GRONFA CYMRU ACTIF

O helpu i dalu am git ac offer i ariannu cyrsiau fel bod gwirfoddolwyr yn gallu dod yn hyfforddwyr cymwys, mae cronfa Cymru Actif sy’n cael ei chefnogi gan y Loteri Genedlaethol yn galluogi clybiau chwaraeon ledled Cymru i ffynnu, gyda gwell cyfleusterau, offer, a chyfleoedd hyfforddi i bawb.

Gyda grantiau wedi’u hanelu at gefnogi clybiau i leihau anghydraddoldeb, creu cynaliadwyedd tymor hir a chyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu, mae Cronfa Cymru Actif wedi helpu mwy na 500 o glybiau ers ei lansio ym mis Gorffennaf 2020 ac mae’n parhau i gefnogi clybiau ar lawr gwlad ym mhob rhan o Gymru.

Os ydych chi’n un o’r clybiau neu’r sefydliadau sydd wedi elwa o’r Gronfa – edrychwch sut gallwch chi ddweud diolch wrth ei chefnogwyr – Y Loteri Genedlaethol.

 

   

Y LOTERI GENEDLAETHOL A CHWARAEON ELITAIDD YNG NGHYMRU

Nid dim ond clybiau ar lawr gwlad mae’r Loteri Genedlaethol yn eu hariannu – yn y flwyddyn ariannol yma, 2022-23, mae mwy na £7 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i neilltuo i gefnogi chwaraeon perfformiad uchel yng Nghymru ac athletwyr o Gymru sy’n cael eu hariannu yn uniongyrchol. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn siapio straeon athletwyr elitaidd Cymru, o gefnogi’r clybiau ar lawr gwlad maen nhw’n dod i’r amlwg drwyddynt, i sicrhau dyfodol yr adeiladau a’r arenâu maen nhw’n hyfforddi ac yn perfformio ynddynt.

Y LOTERI GENEDLAETHOL A PHARTNERIAID CHWARAEON CYMRU

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhoi mwy na £2 filiwn hefyd i bartneriaid fel StreetGames Cymru, Yr Urdd, ac eraill sy’n defnyddio’r arian yma i gefnogi cymunedau ledled y wlad a rhoi cyfle i bawb yng Nghymru fod yn actif. Enillydd Prosiect y Flwyddyn y Loteri Genedlaethol y llynedd oedd ein partner ni, Y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon. Gallwch ddarllen mwy am eu gwaith nhw isod.

Sbotolau Partner: Y Loteri Genedlaethol

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi dod yn bartner allweddol i Chwaraeon Cymru – o gyllido clybiau ar lawr…

Darllen Mwy

Sbotolau Partner: Girlguiding Cymru

Cysylltodd Girlguiding Cymru â Chriced Cymru i gyflwyno'r gamp i ferched ifanc ar draws y wlad.

Darllen Mwy

Clwb Sboncen Merthyr: sut mae cronfa bod yn heini cymru wedi helpu mwy o ddarpar sêr Sboncen i godi'r raced

Mae gan y Clwb a daniodd freuddwydion Arwr Gemau'r Gymanwlad, Joel Makin gynlluniau mawr ar gyfer recriwtiaid…

Darllen Mwy

Y rôl bwysig y mae’r Loteri Genedlaethol yn ei chwarae yn nhwf rygbi merched Cymru

Byddai Cwpan y Byd llwyddiannus i Gymru yn gweld y ‘llifddorau’ yn cael eu hagor ymhellach, a gêm y…

Darllen Mwy

Anrhydedd loteri i Tirion, pencampwr cymunedol

Mae Tirion Thomas, un o wirfoddolwyr Clwb Rygbi'r Bala, wedi cael ei hanrhydeddu am ei gwaith cymunedol…

Darllen Mwy

3 ffordd y gall cyllid Chwaraeon Cymru helpu clybiau hoci yng Nghymru

Gadewch i ni edrych ar dair ffordd y gall Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru helpu eich clwb hoci.

Darllen Mwy