Mesurau i gefnogi hygyrchedd

Mae Chwaraeon Cymru yn cymryd y camau canlynol i sicrhau hygyrchedd gwefan Chwaraeon Cymru (www.chwaraeon.cymru):

 • Integreiddio hygyrchedd yn ein harferion caffael.
 • Darparu hyfforddiant hygyrchedd i'n staff.
 • Rhoi YouAccess ar waith, adnodd i alluogi pobl ag anableddau i deilwra tudalennau Chwaraeon Cymru i'w hanghenion.
 • Adolygu a diweddaru cynnwys yn rheolaidd.         

Rydym hefyd yn ceisio sicrhau’r canlynol:

 • Bod pob delwedd yn ein safleoedd yn cynnwys testun arall priodol.
 • Bod modd cyrraedd pob elfen ryngweithiol o'r wefan mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy lywio gyda’r bysellfwrdd.
 • Bod modd newid arddull elfennau rhyngweithiol wrth hofran drostynt gyda'r llygoden neu ganolbwyntio arnynt wrth lywio â’r bysellfwrdd.
 • Bod pob lliw blaendir a chefndir yn cael eu gwirio er mwyn sicrhau digon o gyferbyniad, neu'n cael testun gwahanol yn achos delweddau.
 • Bod ein cynnwys wedi'i ysgrifennu'n glir, yn gryno, heb jargon ac mewn Cymraeg neu Saesneg clir.
 • Bod pob tudalen yn defnyddio penawdau mewn ffordd resymegol a chydlynol.
 • Ei bod yn hawdd dod o hyd i bob 'galwad i weithredu'.
 • Defnyddir symbolau (e.e. >) yn eu cyd-destun ac at eu defnydd semantig.
 • Bod modd llywio drwy bob ffurflen gan ddefnyddio bysellfwrdd, bod ganddynt fotymau cyflwyno ac ymateb priodol i nodi llwyddiant neu fethiant.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Gall defnyddwyr ag anableddau hefyd ddefnyddio YouAccess i deilwra'r dudalen i'w hanghenion. Gellir cyrraedd dewislen YouAccess drwy glicio’r eicon sydd ar ochr dde uchaf y porth gwylio, neu drwy ddefnyddio'r tabiau ar y bysellfwrdd i lywio drwy'r dudalen i elfen olaf y dudalen.

Mae'n hawdd llywio drwy'r ddewislen YouAccess gyda llygoden neu fysellfwrdd gan ddefnyddio'r saethau a’r fysell Enter.

Yn benodol, gall defnyddwyr YouAccess wneud y canlynol:

 • Cynyddu graddfa maint y ffont i hyd at 200%
 • Newid lliw'r testun a'r cefndir, er mwyn sicrhau cymhareb gyferbyniad mwy effeithlon.
 • Newid y ffont a ddefnyddir drwy'r dudalen, er mwyn sicrhau gwell eglurder. Mae ffont wedi'i chynllunio'n benodol yn erbyn rhai symptomau cyffredin dyslecsia hefyd ar gael.
 • Newid lliw, agwedd a phroses ryngweithio pob dolen drwy'r dudalen, er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu gweld
 • Newid y dudalen i ddull cyferbyniad uchel, dull llwyd neu ddull lliwiau gwrthdro.
 • Defnyddio’r canfyddwr dolenni i ddod o hyd i bob dolen ar y dudalen drwy faes dewis syml

Defnyddio’r geiriadur i ddod o hyd i ystyr term (Saesneg yn unig).

Mae YouAccess yn cofio eich gosodiadau a bydd yn eu cymhwyso'n awtomatig ar gyfer holl dudalennau’r wefan bob tro y byddwch yn ymweld â nhw. Dim ond ar gof eich porwr y caiff pob data a gosodiad eu cadw, nid yn unrhyw le arall.  Gall y defnyddiwr glicio neu bwyso enter ar "Ailosod y cyfan" i adfer y wefan i'w harddull wreiddiol.

Caiff yr holl swyddogaethau ac arferion a restrir uchod eu rhoi ar waith ar gyfer fersiwn Cymraeg a Saesneg y wefan hon, yn eu priod ieithoedd

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 Safon AA.

Cynnwys anhygyrch

Mae’r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol. 

Diffyg cydymffurfio â rheolau hygyrchedd 

 • Nid oes gan ddelweddau ar rai tudalennau ddisgrifiadau delwedd addas bob amser. Efallai nad yw defnyddwyr technolegau cynorthwyol yn gweld yr wybodaeth a fynegir yn y delweddau. Mae hyn yn methu bodloni WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant  1.1.1 (Cynnwys heb fod yn Destun).
 • Mae llawer o ddogfennau mewn fformatau llai hygyrch, er enghraifft PDF. Rhaid i ddogfennau nad ydynt yn rhai HTML a gyhoeddir ar neu ar ôl 23 Medi 2018 fod â fformat hygyrch. 

Baich anghymesur

Credwn y byddai datrys y problemau hygyrchedd gyda rhywfaint o gynnwys yn anghymesur oherwydd bydd y platfform perthnasol yn dod i ben yn fuan.

Tudalennau recriwtio (https://recruitment.sportwales.org.uk/Vacancy.aspx). Tudalennau gwaddol yw’r rhain ac rydym yn gweithio ar brosiect i ddiweddaru a darparu system bwrpasol.               

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd        

Fideo Byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd mae fideo byw wedi’i eithrio o fodloni’r rheoliadau hygyrchedd.

PDFs a dogfennau eraill   

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth am sut gall defnyddwyr gael mynediad i'n gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Ebrill 2021, rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Cynhyrchion a gwefannau trydydd parti

Efallai y bydd rhai rhannau o'n gwefan yn gofyn am ddefnyddio meddalwedd trydydd parti. Gall ein gwefan hefyd gynnwys hyperddolenni i wefannau trydydd parti allanol, er hwylustod i chi. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cynnwys a gyhoeddir ar wefannau trydydd parti na'u cynnyrch. Edrychwch ar wefan y darparwr i gael gwybodaeth gefnogi.

Datrys Problemau

Rydym yn gweithio ar frys drwy welliannau i hygyrchedd. Byddwn yn diweddaru'r datganiad pan fydd problemau wedi’u datrys neu pan rydym yn disgwyl iddynt gael eu datrys.

Rydym hefyd yn gwneud gwelliannau parhaus i is-barthau a safleoedd trydydd parti gymaint â phosib. Gellir darparu rhagor o fanylion am hyn gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. 

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd gwefan Chwaraeon Cymru. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd ar wefan Chwaraeon Cymru neu os oes angen cynnwys arnoch mewn fformat gwahanol:

Ffôn: 02920 338359

E-bost: communications@sport.wales

Cyfeiriad postio: Cyfathrebu a Digidol, Chwaraeon Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.

Rydym yn ceisio ymateb i adborth o fewn 5 diwrnod busnes.

Sut gwnaethom brofi’r wefan hon

Rydym wedi defnyddio'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 Safon AA i brofi'r wefan hon.

Profwyd y tudalennau gan ddefnyddio aXe gan groesgyfeirio yn erbyn Pecyn Adnoddau Dylunio Gwasanaethau'r Llywodraeth.

Mae tîm digidol Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau ar-lein yn hygyrch i bob defnyddiwr ac yn cydymffurfio â lefel AA y Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Cynnwys Gwefannau – WCAG 2.1, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Er mwyn ein helpu ni i gyflawni a chynnal ein nod rydym wedi comisiynu The Digital Accessibility Centre (DAC) i gynnal archwiliadau cydymffurfiaeth dechnegol lefel AA WCAG 2.1, a fydd hefyd yn cynnwys profi helaeth gan ddefnyddwyr sydd ag amrywiaeth eang o anableddau.

Mae’r archwiliad wedi’i drefnu fel a ganlyn:

Chwaraeon Cymru: https://www.chwaraeon.cymru          

Dyddiad yr Archwiliad 1af Chwefror 2021

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 30 Tachwedd 2020. 

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2020. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth. Gallwch ddod o hyd i gopi o'r adroddiad yma.