Skip to main content
 1. Hafan
 2. Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar y parth www.sport.wales domain. Nid yw’n berthnasol i gynnwys ar is-barthau (er enghraifft, www.plasmenai.co.uk).

Mae'r wefan hon yn cael ei gweithredu gan Gyngor Chwaraeon Cymru (Chwaraeon Cymru). Mae wedi'i chynllunio i gael ei defnyddio gan gymaint o bobl â phosibl. Dylai'r testun fod yn glir ac yn syml i'w ddeall. Dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb broblemau
 • defnyddio'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • newid y dudalen i fodd cyferbyniad uchel, modd graddfa lwyd neu fodd lliwiau gwrthdro.
 • defnyddio’r canfyddwr cyswllt i leoli pob dolen ar y dudalen drwy faes dethol syml

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

MESURAU I GEFNOGI HYGYRCHEDD 

Mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu’r mesurau canlynol i sicrhau hygyrchedd gwefan Chwaraeon Cymru (www.chwaraeon.cymru):

 • Integreiddio hygyrchedd yn ein harferion caffael.
 • Darparu hyfforddiant hygyrchedd i'n staff.
 • Adolygu a diweddaru cynnwys yn rheolaidd.
 • Sefydlu contract gydag archwilwyr allanol ar gyfer archwiliadau blynyddol. 

RYDYM HEFYD YN CEISIO SICHRAU’R CANLYNOL:

 • Mae pob llun ar ein safleoedd yn cynnwys testun amgen priodol.
 • Mae pob elfen ryngweithiol o'r wefan yn bosibl ei chyrraedd mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy lywio bysellfwrdd.
 • Mae’r elfennau rhyngweithiol yn newid arddull pan gânt eu hofran gyda'r llygoden neu eu ffocysu drwy lywio bysellfwrdd.
 • Mae pob lliw blaendir a chefndir yn cael eu gwirio i sicrhau cyferbyniad digonol, neu rhoddir testun amgen yn achos lluniau.
 • Mae ein cynnwys wedi'i ysgrifennu'n glir, yn gryno, heb jargon ac mewn Cymraeg a Saesneg clir.
 • Mae pob tudalen yn defnyddio penawdau mewn ffordd resymegol a threfnus.
 • Mae’n hawdd dod o hyd i bob ‘cais am weithredu’.
 • Defnyddir symbolau (e.e. >) mewn cyd-destun ar gyfer eu defnydd semantig.     
 • Mae posib defnyddio llywio bysellfwrdd ym mhob ffurflen, gyda botymau cyflwyno ac ymateb priodol os bydd llwyddiant neu fethiant.       

 

STATWS CYDYMFFURFIO 

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1.

CYNNWYS ANHYGYRCH

Mae'r cynnwys a restrir isod yn anhygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Trefn ffocws (A) Mae cloeon tabio ymlaen â’u ffocws ar ddiwedd y cynhwysydd.
 • Cynnwys map diangen (A) Heb ei osod, nid oes cyswllt hepgor wedi'i ychwanegu ac mae elfennau rhyngweithiol y tu mewn i'r map yn derbyn ffocws bysellfwrdd.

Nodwyd y materion hyn drwy archwiliad gan Test Partners. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr adroddiadau isod. Rydym yn gweithio i ddatrys y materion hyn.

Baich anghymesur

Rydym yn credu y byddai trwsio’r problemau hygyrchedd gyda pheth cynnwys yn anghymesur oherwydd bydd y platfform perthnasol yn cael ei ddirwyn i ben yn fuan.

Tudalennau recriwtio (https://recruitment.sportwales.org.uk/Vacancy.aspx). Mae'r rhain yn dudalennau gwaddol ac mae prosiect i ddiweddaru a darparu system addas i'r pwrpas yn cael ei weithredu.

CYNNWYS NAD YW O FEWN CWMPAS Y RHEOLIADAU HYGYRCHEDD                 

Fideo Byw 

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd mae fideo byw wedi'i heithrio rhag bodloni'r rheoliadau hygyrchedd.

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ni PDFs gyda gwybodaeth am sut gall defnyddwyr gael mynediad i'n gwasanaethau, a ffurflenni wedi'u cyhoeddi fel dogfennau Word. Rydym wedi ceisio archwilio a thrwsio, neu ddileu, pob PDF anhygyrch o'r wefan hon.

Cynhyrchion a gwefannau trydydd parti

Mae’n bosibl y bydd angen defnyddio meddalwedd trydydd parti ar rai rhannau o’n gwefan. Gall ein gwefan hefyd gynnwys uwchddolenni i wefannau allanol trydydd parti, er hwylustod i chi. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cynnwys a gyhoeddir ar wefannau trydydd parti na'u cynhyrchion. Cyfeiriwch at wefan y darparwr am wybodaeth am gymorth.

Trwsio Materion 

Rydym yn gweithio ar frys drwy welliannau i hygyrchedd. Byddwn yn diweddaru'r datganiad pan fydd materion wedi'u datrys neu pan fyddwn yn disgwyl iddynt gael eu trwsio.

Rydym hefyd yn gwneud gwelliannau parhaus i is-barthau a safleoedd trydydd parti cymaint â phosibl. Gellir darparu mwy o fanylion am hyn gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

ADBORTH

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd gwefan Chwaraeon Cymru. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd ar wefan Chwaraeon Cymru neu os oes arnoch angen cynnwys mewn fformat gwahanol.

Rhif Ffôn: 02920 338359

E-bost: COMMUNICATIONS@SPORT.WALES

Cyfeiriad post: Cyfathrebu a Digidol, Chwaraeon Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW

Ein nod yw ymateb i adborth o fewn 5 diwrnod busnes 

GWEITHDREFN ORFODI 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

SUT GWNAETHOM BROFI’R WEFAN HON

Rydym wedi defnyddio safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau fersiwn 2.1 i brofi’r wefan hon.

Mae tîm digidol Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gwasanaethau ar-lein yn hygyrch i bob defnyddiwr ac yn cydymffurfio â lefel AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau – WCAG 2.1, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd y Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Gan ddechrau yn gynnar yn 2022, rydym wedi ffurfio partneriaeth gyda Test Partners Limited sy’n cynhyrchu adroddiadau blynyddol ar ein cydymffurfiaeth â safon AA WCAG 2.1 ac unrhyw bryderon hygyrchedd. Cwblhawyd eu hadroddiad cyntaf ar 25ain Chwefror 2022.

Adroddiadau eraill a gynhyrchwyd ar y wefan hon:

Prawf a gynhaliwyd gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ar 2il Chwefror 2021.

Ail brawf a gynhaliwyd ar adroddiad y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ar 14eg Ebrill 2021.

Prawf a gynhaliwyd gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth ar 2il Gorffennaf 2020.

PARATOI’R DATGANIAD HYGYRCHEDD HWN

 • Paratowyd y datganiad hwn ar 30 Tachwedd 2020 ac mae wedi cael ei ddiweddaru ar:
 • 25ain Mai 2021.
 • 14eg Awst 2022.