Rydym hefyd yn ceisio sicrhau’r canlynol:

 • Bod pob delwedd yn ein safleoedd yn cynnwys testun arall priodol.
 • Bod modd cyrraedd pob elfen ryngweithiol o'r wefan mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy lywio gyda’r bysellfwrdd.
 • Bod modd newid arddull elfennau rhyngweithiol wrth hofran drostynt gyda'r llygoden neu ganolbwyntio arnynt wrth lywio â’r bysellfwrdd.
 • Bod pob lliw blaendir a chefndir yn cael eu gwirio er mwyn sicrhau digon o gyferbyniad, neu'n cael testun gwahanol yn achos delweddau.
 • Bod ein cynnwys wedi'i ysgrifennu'n glir, yn gryno, heb jargon ac mewn Cymraeg neu Saesneg clir.
 • Bod pob tudalen yn defnyddio penawdau mewn ffordd resymegol a chydlynol.
 • Ei bod yn hawdd dod o hyd i bob 'galwad i weithredu'.
 • Defnyddir symbolau (e.e. >) yn eu cyd-destun ac at eu defnydd semantig.
 • Bod modd llywio drwy bob ffurflen gan ddefnyddio bysellfwrdd, bod ganddynt fotymau cyflwyno ac ymateb priodol i nodi llwyddiant neu fethiant.
 • Bod gan bob fideo yn ein gwefan isdeitlau.
 • Bod testun arall priodol ar gyfer delweddau sy'n gweithio gyda chynnwys ac ystyr y dudalen. Mae delweddau ac elfennau a chanddynt swyddogaeth gwbl addurniadol wedi'u marcio â thag priodol i'w gwneud yn haws cael gafael arnynt a llywio drwy'r wefan gyda darllenydd sgrin. 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Gall defnyddiwr ag anableddau hefyd ddefnyddio YouAccess i deilwra'r dudalen i'w hanghenion. Gellir cyrraedd dewislen YouAccess drwy glicio’r eicon sydd ar ochr chwith isaf y porth gwylio, neu drwy ddefnyddio'r fysell tab ar y bysellfwrdd i lywio drwy'r dudalen i elfen olaf y dudalen.

Mae'n hawdd llywio'r ddewislen YouAccess gyda llygoden neu fysellfwrdd gan ddefnyddio'r saethau a’r fysell Enter.

Yn benodol, gall defnyddwyr YouAccess:

 • Cynyddu graddfa maint y ffont i hyd at 200%
 • Newid lliw'r testun a'r cefndir, er mwyn sicrhau cymhareb gyferbyniad mwy effeithlon.
 • Newid y ffont a ddefnyddir drwy'r dudalen, er mwyn sicrhau gwell eglurder. Mae ffont wedi'i chynllunio'n benodol yn erbyn rhai symptomau cyffredin dyslecsia hefyd ar gael.
 • Newid lliw, agwedd a phroses ryngweithio pob dolen drwy'r dudalen, er mwyn sicrhau eu bod yn hawdd eu gweld
 • Newid y dudalen i ddull cyferbyniad uchel, dull llwyd neu ddull lliwiau gwrthdro.
 • Defnyddio’r canfyddwr dolenni i ddod o hyd i bob dolen ar y dudalen drwy faes dewis syml
 • Defnyddio’r geiriadur i ddod o hyd i ystyr term (Saesneg yn unig).

Mae YouAccess yn cofio eich gosodiadau a bydd yn eu cymhwyso'n awtomatig ar gyfer holl dudalennau’r wefan bob tro y byddwch yn ymweld â nhw. Dim ond ar gof eich porwr y caiff pob data a gosodiad eu cadw, nid yn unrhyw le arall.  Gall y defnyddiwr glicio neu bwyso enter ar "Ailosod y cyfan" i adfer y wefan i'w harddull wreiddiol.

Caiff yr holl swyddogaethau ac arferion a restrir uchod eu rhoi ar waith ar gyfer fersiwn Cymraeg a Saesneg y wefan hon, yn eu priod ieithoedd.

Adnoddau Gwe ac Is-Barthau Allanol

Efallai y bydd adegau pan fyddwn yn ailgyfeirio at ddarparwr isbarth neu drydydd parti nad yw'n rhan o wefan chwaraeon.cymru. Gallai hyn ddigwydd oherwydd hen systemau busnes, neu'r angen i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i'n defnyddwyr a'n cwsmeriaid.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod unrhyw is-barthau neu ddarparwyr trydydd parti yn gwbl hygyrch, ac rydym yn ceisio gwneud gwelliannau pryd bynnag na fydd hyn yn cael ei gyflawni.

Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn gyda rhagor o wybodaeth. 

Statws cydymffurfio

Mae Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) yn diffinio gofynion i ddylunwyr a datblygwyr wella hygyrchedd ar gyfer pobl ag anableddau. Mae'n diffinio tair lefel o gydymffurfiaeth: Lefel A, Lefel AA, a Lefel AAA. Mae Gwefan Chwaraeon Cymru yn cydymffurfio â lefel AA WCAG 2.1 ac yn cydymffurfio'n rhannol â lefel AAA. Mae cydymffurfio'n rhannol yn golygu nad yw rhai rhannau o'r cynnwys yn cydymffurfio'n llawn â'r safon hygyrchedd.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i wella is-barthau a safleoedd trydydd parti gymaint ag sy'n bosibl. Gellir rhoi rhagor o fanylion am hyn gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth ar hygyrchedd gwefan Chwaraeon Cymru. Rhowch wybod i ni os ydych yn dod ar draws rhwystrau hygyrchedd ar wefan Chwaraeon Cymru neu os oes angen cynnwys arnoch mewn fformat gwahanol:

Ffôn: 02920 338359

E-bost: communications@sport.wales

Cyfeiriad postio: Cyfathrebu a Digidol, Chwaraeon Cymru, Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW.

Rydym yn ceisio ymateb i adborth o fewn 5 diwrnod busnes.