Main Content CTA Title
  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Gweithio i Chwaraeon Cymru

Wrth weithio i Chwaraeon Cymru byddwch yn cael eich amgylchynu gan bobl sydd ag angerdd dros alluogi i chwaraeon yng Nghymru ffynnu. O lawr gwlad i sêr chwaraeon rhyngwladol, nod ein gwaith ni yw helpu pob person i fwynhau chwaraeon a gweithgarwch corfforol am oes. Mae rhagor o wybodaeth am swyddi gwag yn Chwaraeon Cymru ar gael isod a dolenni at ein porthol recriwtio.

 

Swyddi Gwag

Ein Swyddi Gwag

Edrychwch ar y swyddi gwag sydd gennym ni yn Chwaraeon Cymru drwy glicio yma.   Tarwch y botwm ymgeisio nawr a gofynnir i chi gofrestru a llenwi ffurflen gais. Sylwer nad ydym yn derbyn CV a dim ond ffurflen gais fyddwn yn ei hystyried. Gallwch…

Darllen Mwy

Chwaraeon Cymreig

Darllen Mwy

Mwy am ein proses recriwtio

Ein Strategaeth

Rydyn ni eisiau cael effaith sylweddol ledled Cymru. Mae strategaeth Chwaraeon Cymru yn datgan sut bydd Chwaraeon Cymru yn chwarae ei ran mewn gwneud y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru yn realiti. Rydyn ni eisiau i bawb fwynhau manteision oes chwaraeon ac mae ein gweledigaeth ar gyfer Cymru iach ac egnïol, dim ots ble rydych chi’n byw. Hefyd rydyn ni eisiau gweld ein hathletwyr ni’n cyflawni eu llawn botensial.

Gallwch weld ein strategaeth ni yma.

Manteision Chwaraeon Cymru

Mae gennym ni uchelgais beiddgar ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ac rydyn ni’n gwybod y bydd ein pobl ni’n allweddol i gyflawni hynny. Dyma pam rydyn ni’n darparu pecyn manteision amrywiol. Rydyn ni’n gefnogwyr mawr i gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau gweithio hyblyg.

Mae rhagor o wybodaeth am ein polisi cyflogau a’r manteision eraill ar gael yn llawlyfr y staff llawlyfr staff. Mae ein graddfeydd cyflog ar gael yma.

Hyfforddiant a Datblygiad

Rydyn ni eisiau’r bobl briodol gyda sgiliau priodol yn y swyddi priodol. Mae hynny’n golygu bod rhaid i ni fuddsoddi yn ein cyflogeion.

Ar eich diwrnod cyntaf yn y gwaith, byddwch yn cael rhaglen groesawu deilwredig ac yn cael cynnig yr holl hyfforddiant hanfodol i ddechrau arni. Bydd ymuno â Chwaraeon Cymru yn golygu ymuno â diwylliant o ddysgu a datblygiad proffesiynol parhaus. Mae hyfforddiant penodol i swydd, gweithdai rheolaidd yn ystod amser cinio, hyfforddiant a mentora, gwella sgiliau yn y Gymraeg a chyfleoedd astudio yn y tymor hir i gyd yn rhan o fod yn aelod o’n tîm ni.

Mae hyn i gyd wedi ein helpu ni i gael achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydyn ni’n sefydliad sy’n hybu cydraddoldeb. Rydyn ni’n ceisio creu diwylliant amrywiol a chwbl gynhwysol lle mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.Rydyn ni’n gwybod bod mwy i’w wneud a dyma pam rydyn ni’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae ein cynllun cydraddoldeb strategol a gwybodaeth bellach ar gael yma

Rydyn ni wedi ymrwymo i’r egwyddor o fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd a byddwn yn cynnig cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n bodloni meini prawf gofynnol y swydd wag.

Er hynny, mewn rhai sefyllfaoedd recriwtio, efallai na fydd yn ymarferol nac yn briodol cyfweld pob person anabl. Er enghraifft, os byddwn yn cael nifer fawr iawn o geisiadau gan bobl anabl, yr ymgeiswyr sy’n bodloni meini prawf gofynnol y swydd yn y ffordd orau fydd yn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Eich Data

Rydyn ni’n deall y byddwn yn gofyn i chi rannu gwybodaeth sensitif a phersonol fel rhan o’ch cais. Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd a bydd yr holl wybodaeth bersonol sy’n cael ei darparu yn ystod y broses gofrestru ac ymgeisio’n cael ei chadw a’i phrosesu yn unol â chofrestriad Chwaraeon Cymru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018.

 

Mae mwy o wybodaeth am sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth bersonol ar gael yma ac i weld y Polisi Preifatrwydd llawn, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Gwyliwch ein ffilm ar sut mae cronfa'r Loteri Genedlaethol yn cefnogi staff Chwaraeon Cymru a'r pobl rydym yn gweithio gyda.

Chwarae Fideo

Amdan Chwaraeon Cymru

Rydyn ni eisiau gweld cenedl iachach a mwy actif. Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Darllen Mwy