Skip to main content
 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Gweithio i Chwaraeon Cymru

Yn Chwaraeon Cymru rydym yn canolbwyntio ar bobl, dysgu a chyflawni. Rydym yn gwerthfawrogi ein pobl - eu hamrywiaeth a'u profiadau gwahanol. Rydym yn croesawu syniadau newydd, gan ddysgu’n gyson am bobl, cymunedau, technoleg a sefydliadau y gallwn weithio gyda nhw i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu. Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith, yn gwerthfawrogi ein staff a’n hymrwymiad i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru

 

Mwy am ein proses recriwtio

Ein Strategaeth

Rydym eisiau cael effaith sylweddol ledled Cymru. Mae strategaeth Chwaraeon Cymru yn nodi sut bydd Chwaraeon Cymru yn chwarae ei ran i wireddu'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Rydym eisiau i bawb fwynhau manteision chwaraeon a’n gweledigaeth ni yw Cymru actif ac iach – dim ots ble rydych chi’n byw. Rydym hefyd eisiau gweld ein hathletwyr yn cyrraedd eu llawn botensial.

Gallwch weld ein strategaeth ni yma.

Manteision Chwaraeon Cymru

Mae gennym uchelgeisiau beiddgar ar gyfer chwaraeon yng Nghymru ac rydym yn gwybod y bydd ein pobl yn allweddol i’w cyflawni. Dyma pam rydym yn darparu pecyn buddion amrywiol. Rydym yn gefnogwyr mawr i gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig ystod o ddulliau gweithio hyblyg.

 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol
 • Opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol y flwyddyn
 • Cyfleoedd gweithio hyblyg, gan gynnwys oriau hyblyg (lle bo hynny'n berthnasol)
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol neu Scottish Widows
 • Defnyddio campfa ar y safle yn y Ganolfan Genedlaethol yng Nghaerdydd
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr (Cwnsela).
 • Aelodaeth Clwb Chwaraeon a Hamdden y Gwasanaeth Sifil
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Maes parcio a sied feiciau am ddim

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein polisi tâl a buddion eraill yn ein llawlyfr staff. Mae ein buddion i graddfeydd cyflog ar gael i’w gweld yma.

Hyfforddiant a Datblygiad

Mae Chwaraeon Cymru yn gryf o blaid dysgu a gwelliant parhaus. Ar eich diwrnod cyntaf un o waith, byddwch yn cychwyn ar raglen sefydlu wedi'i theilwra ac yn cael cynnig yr holl hyfforddiant hanfodol i'ch rhoi chi ar ben ffordd. Mae ymuno â Chwaraeon Cymru yn golygu ymuno â diwylliant o ddysgu a datblygiad proffesiynol parhaus. Mae hyfforddiant swydd-benodol, gweithdai amser cinio, hyfforddi a mentora, gwella sgiliau Cymraeg a chyfleoedd astudio hirdymor i gyd yn rhan o fod yn aelod o’n tîm ni.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth galon popeth rydym yn ei wneud yn Chwaraeon Cymru. Er mwyn galluogi Chwaraeon yng Nghymru i ffynnu, mae’n hanfodol bod ein gweithlu’n cynrychioli’r boblogaeth ehangach yn llawn.

Un flaenoriaeth strategol allweddol yw arallgyfeirio ein gweithlu ymhellach. Mae pawb yn Chwaraeon Cymru yn cyfrannu rhywbeth gwahanol, a byddwch chi yn gwneud hynny hefyd. Mae ein hymrwymiad i recriwtio a denu talent amrywiol yn ymestyn i annog ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig, LGBTQ+ a phobl anabl. Rydym yn mabwysiadu arferion recriwtio cynhwysol gan gynnwys llunio rhestr fer o ymgeiswyr heb edrych ar enwau.

Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd sy’n tanysgrifio i’r cynllun gwarantu cyfweliad, yn ogystal â gwneud addasiadau yn ôl yr angen trwy ein proses i sicrhau bod pawb ar eu gorau. 

Rydym hefyd yn cydnabod bod y “bwlch hyder ” yn gallu cael effaith niweidiol ar amrywiaeth yr ymgeiswyr y byddwn yn clywed ganddynt. Mae ymchwil yn dangos bod dynion yn aml yn gwneud cais am swyddi hyd yn oed pan fyddant ond yn bodloni 60% o'r meini prawf a restrir, tra bod merched yn tueddu i wneud cais dim ond pan fyddant yn bodloni'r holl feini prawf sydd wedi’u nodi. Cafwyd canlyniadau tebyg mewn astudiaethau yn ymwneud â grwpiau eraill ar y cyrion. O’r herwydd, os ydych chi’n credu y gallech fod yn addas ar gyfer un o’n swyddi ni, hyd yn oed os nad ydych o reidrwydd yn bodloni pob un pwynt yn y disgrifiad swydd, peidiwch ag oedi – cyflwynwch gais!

Mae ein cynllun cydraddoldeb strategol yn amlinellu ein hymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant a’n hamcanion.

Ymddygiadau

Yn Chwaraeon Cymru mae ein hymddygiad yn rhan hanfodol o’r ffordd rydym yn gweithio – mae’r ffordd rydym yn cyflawni yr un mor bwysig â’r hyn rydym yn ei gyflawni. Mae gennym gyfres wedi’i chytuno o ymddygiadau yr ydym yn disgwyl eu gweld yn cael eu harddangos gan gyflogeion. Mae'r canllaw isod yn rhoi enghreifftiau o sut gellid dangos yr ymddygiadau hyn.

Eicon o lyfr agored gyda phobl ar ei hôl hi

Dysgu Gyda'n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson

Eicon llaw gyda grŵp o bobl arno

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson

Eicon o bopiwr parti

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau cyffredin drwy bartneriaid effeithiol

Eicon o ysgwyd llaw

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth

Eicon llaw yn dal seren â chylch o'i chwmpas

Ychwanegu Gwerth  -  Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni 

Eicon o fwlb golau

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau newydd a chefnogi uchelgais a meddwl mewn ffordd ffres. Peidio â bod ofn teimlo'n anghyfforddus. 

 

Your Data

Rydym yn deall y byddwn, yn ystod eich cais, yn gofyn i chi rannu gwybodaeth sensitif, bersonol gyda ni. Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i barchu eich preifatrwydd, a bydd yr holl wybodaeth bersonol sy’n cael ei darparu yn ystod y broses gofrestru a gwneud cais yn cael ei chadw a’i phrosesu yn unol â chofrestriad Chwaraeon Cymru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Gallwch ddarganfod mwy am sut mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio gwybodaeth bersonol yn ein Polisi Preifatrwydd.

Gwelwch a lawrlwytho ein ffurflen gais.