Skip to main content

Y rôl bwysig y mae’r Loteri Genedlaethol yn ei chwarae yn nhwf rygbi merched Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y rôl bwysig y mae’r Loteri Genedlaethol yn ei chwarae yn nhwf rygbi merched Cymru

Byddai Cwpan y Byd llwyddiannus i Gymru yn Seland Newydd yn gweld y ‘llifddorau’ yn cael eu hagor ymhellach, a gêm y merched a’r genethod yn ‘ffrwydro’ yng Nghymru – yn ôl Arweinydd Graddau Oedran Benywaidd Undeb Rygbi Cymru (URC), Liza Burgess.

Mae Burgess yn gyn chwaraewraig ryngwladol dros Gymru, a chafodd ei chyflwyno’n rhan o Oriel Anfarwolion Rygbi’r Byd yn 2018. Mewn gyrfa a rychwantodd dri degawd, cymerodd ran yng ngêm ryngwladol gyntaf erioed Merched Cymru yn 1987, gan fod yn gapten ar ei gwlad 62 o weithiau, chwarae mewn pedwar Cwpan y Byd a hyfforddi mewn dau arall.

Mae’r gyn-athrawes o Lundain wedi gweld esblygiad, cynnydd mewn diddordeb, a chyfranogiad mewn rygbi merched a genethod yng Nghymru dros y blynyddoedd – gyda chyllid y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddosbarthu drwy Chwaraeon Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y twf.

A gyda phencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd y Merched yn cael ei chynnal yn Seland Newydd ar hyn o bryd - mae Burgess wedi dewis dathlu effaith anhygoel y £30 miliwn a mwy yr wythnos sy’n cael ei godi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol at achosion da ar ddatblygiad rygbi merched a genethod yng Nghymru dros y blynyddoedd - o lawr gwlad i lefel elitaidd.

“Mae’r twf nawr yn anghredadwy,” meddai Burgess, wrth edrych yn ôl ar flwyddyn hynod bwysig a welodd URC yn dyfarnu cytundebau proffesiynol i 31 o chwaraewyr benywaidd yng Nghymru am y tro cyntaf.

“Mae’r llifddorau’n dechrau agor yn llydan. Ac mae mwy a mwy o gyfleoedd, hyd yn oed yn fasnachol hefyd,” meddai.

“Rydyn ni eisiau cyfateb yr hyn y mae’r dynion yn ei gael ac mae’n wych gweld sut mae’n esblygu.

“Mae gennym ni ffordd bell i fynd o hyd ond, o ran pa mor gyflym yw’r cynnydd, ac o ran faint o sylw rydyn ni’n ei weld, bydd yn rhoi anogaeth i’r merched ifanc yma godi’r bêl a chwarae’r gêm, mae’n enfawr.

“Mae yna rai modelau rôl gwych allan yna, o ran chwaraewyr ond hefyd y dyfarnwyr.

“Mae arian y Loteri Genedlaethol yn amlochrog, gan ddechrau gyda chyfleusterau a’r gefnogaeth gyfan honno i’r athletwr. Ar lefel gymunedol mae’n ymwneud â’r cyfleusterau oherwydd mae gallu darparu cyfleusterau hyfforddi dan do iawn i athletwyr yn hynod ddrud.

“Mae’r Loteri Genedlaethol yn helpu i gefnogi hynny. Wedyn o ran yr ochr elitaidd, rydych chi’n edrych yn fwy ar y gefnogaeth i’r athletwyr y mae’r timau ei hangen o ran gwyddoniaeth a meddygaeth, cryfder a chyflyru, cymorth meddygol. 

“Mae’r holl gefnogaeth yna’n dod gyda’r athletwr, gyda’r pecyn i’w cael nhw i’r lefel elitaidd yna. O hynny daw cyfleusterau i adfer gyda phyllau nofio, mae angen i athletwyr adfer, ac maen nhw’n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol. Yr holl bethau hynny nad ydych chi o reidrwydd yn meddwl amdanyn nhw.”

Mae carfan rygbi o ferched mewn cit porffor a melyn yn dangos eu ystumiau gwallgof gyda'u hyfforddwr gwrywaidd
Mae arian gan y Loteri Genedlaethol wedi helpu Valkyries Rugby i fwynhau eu camp.
Mae gennym ni lawer iawn o offer ac adnoddau ar gael ac mae hynny’n dod o gyllid, mae’n dod o’r cyllid rydyn ni wedi’i gael gan y Loteri Genedlaethol
Keith Pritchard, Hawks Gorllewin Abertawe

Yn ystod Cwpan Rygbi’r Undeb y Byd y Merched yn Seland Newydd, mae’r Loteri Genedlaethol yn tynnu sylw at sut mae ei chwaraewyr wedi cyfrannu mwy na £94.6 miliwn i gefnogi mwy na 3,200 o brosiectau rygbi’r undeb ar lawr gwlad yn y DU ers 1994, gan gynnwys cefnogaeth hanfodol i gannoedd o brosiectau sy’n datblygu rygbi merched a genethod ym mhob gwlad. 

Mae hyn yn cynnwys cyllid i gyrff rheoli cenedlaethol Rygbi’r Undeb yn Lloegr (RFU), yr Alban (SRU) a Chymru (URC) i wella’r ddarpariaeth rygbi i ferched a genethod, gan sicrhau bod y gêm yn datblygu llwybr o lawr gwlad i lefel elitaidd a meithrin talent ar gyfer eu timau cenedlaethol. 

Mae Burgess, yn ei rôl gydag URC, yn gweld drosti’i hun y camau sy’n cael eu cymryd i yrru gêm y merched yn ei blaen yng Nghymru. 

“Fi yw’r prif hyfforddwr ar gyfer y rhai dan 20 a’r rhai dan 18 oed, ac yn y bôn rydyn ni’n ailsefydlu’r llwybr,” ychwanegodd. “Dydyn ni ddim yn gwybod faint o ferched sydd allan yna, felly rydyn ni'n llythrennol yn dechrau o ddarn gwyn o bapur, ac roedd gennym ni fwy na 150 o ferched a wnaeth gais am y broses adnabod dan 20 oed. 

“Ac wedyn o hynny rydyn ni wedi didoli. Mae'n amser hynod gyffrous i fod yn rhan o hyn. Bydd rhai o'r chwaraewyr yma’n chwarae yng Nghwpan y Byd 2025, dyna'r realiti. Mae gweld beth sydd gennym ni’n dod i mewn nawr yn hynod gyffrous. Mae’n fraint bod yn rhan o hyn, mae’n gyffrous. Mae fy mhen i’n llawn bwrlwm drwy'r amser. 

“Hwn fydd y Cwpan Byd gorau o ran sylw a chefnogaeth. Mae'n anhygoel." 

Yn ogystal â’r cyllid mae’n ei ddyfarnu i URC i gefnogi twf gêm y merched yng Nghymru, mae dosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol, Chwaraeon Cymru, wedi dyfarnu arian i filoedd o glybiau rygbi ledled y wlad dros y blynyddoedd hefyd, i’w helpu i ddatblygu a thyfu timau merched, ac annog cyfranogiad gan ferched. Roedd hyn yn cynnwys darparu cronfeydd brys hanfodol i lawer o glybiau yn ystod y pandemig i helpu i'w cadw i fynd. 

Mae rhai o’r prosiectau’n cynnwys Clwb Rygbi Unedig Dinbych-y-pysgod a’u partneriaeth gyda Rygbi Merched Sharks De Sir Benfro yn ne orllewin Cymru; Hawks Gorllewin Abertawe, Ceirw Nant yng Nghonwy a Chlwstwr Rygbi Valkyries Wrecsam yn y gogledd; a Rygbi Arrows Torfaen ym Mhont-y-pŵl yn ne ddwyrain Cymru. 

Derbyniodd Hawks Gorllewin Abertawe dros fil o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol ac roedd arweinydd yr hwb Keith Pritchard wrth ei fodd gyda’r gwahaniaeth y mae’r cyfraniad ariannol wedi’i wneud. 

“Mae’r cyllid yn helpu mewn cymaint o wahanol ffyrdd,” meddai Pritchard. “Rydyn ni wedi bod eisiau gwneud Hawks Gorllewin Abertawe yn frand hynod ddeniadol, o ran cyfleuster, cit, cit hyfforddi, ac o ran bagiau taclo. 

“Rydw i wedi bod yn y byd rygbi ers pan oeddwn i’n chwech oed ac o edrych ar yr hyn sydd gennym ni a’r ffordd rydyn ni wedi sefydlu ein hunain o ran offer, mae’n debyg i dimau Uwch Gynghrair Cymru. 

“Mae gennym ni lawer iawn o offer ac adnoddau ar gael ac mae hynny’n dod o gyllid, mae’n dod o’r cyllid rydyn ni wedi’i gael gan y Loteri Genedlaethol a hefyd nawdd gwych gan fusnesau lleol.” 

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi mwy na £30 miliwn yr wythnos at achosion da gan gynnwys cyllid hanfodol i chwaraeon – o lawr gwlad i lefel elitaidd. Mwy o wybodaeth am sut mae eich rhifau chi’n gwneud i bethau rhyfeddol ddigwydd yn: 

www.lotterygoodcauses.org.uk

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy