Skip to main content

Howzat! Cyllid ‘Lle i Chwaraeon’ yn taro deuddeg i glwb criced

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Howzat! Cyllid ‘Lle i Chwaraeon’ yn taro deuddeg i glwb criced

Mae clwb criced yng Nghwm Tawe wedi datgan bod arian grant gan Chwaraeon Cymru yn allweddol i roi bywyd newydd i’w gyfleusterau.

Mae Clwb Criced Ynystawe, sy’n dathlu ei ganmlwyddiant eleni, wedi gallu gwneud gwaith adnewyddu yr oedd ei wir angen ar ei neuadd dan do, diolch i grant gwerth £17,582 o gronfa ‘Lle i Chwaraeon’.       

Mae gan y clwb fwy na 200 o chwaraewyr ar draws pob grŵp oedran, sy’n mwynhau hyfforddiant yn ei gyfleuster rhwydi dan do wedi’i uwchraddio, ac mae’r neuadd hefyd yn cael ei chynnig am ddim i ysgolion cynradd yr ardal, i helpu i ddenu mwy fyth o ieuenctid i chwarae’r gêm.                       

Bachgen chwarae criced
Mae cyllid Lle i Chwaraeon gan Chwaraeon Cymru wedi helpu Clwb Criced Ynystawe i adnewyddu ei neuadd dan do.

Fe gostiodd y gwaith adnewyddu ychydig bach mwy na’r 350 o sylltau wariodd y clwb ar brynu ei gartref presennol ym Maes Yr Afon yn 1953, ond mae’r cyfan wedi bod yn werth y gwariant. 

Dywedodd Cadeirydd y Clwb, Phil Rowe: “Roedd cyflwr gwael yr hen lawr a’r rhwydi’n risg fawr i iechyd a diogelwch ac roedd yn golygu bod ein timau ni’n gyfyngedig o ran pa mor aml roeddent yn gallu hyfforddi a pha sgiliau allent eu hymarfer yn ystod y sesiynau hynny. Daeth yn gyfleuster nad oedd clybiau chwaraeon eraill eisiau ei ddefnyddio. Mae gallu gwneud y gwaith adnewyddu yma wedi bod yn grêt i’n clwb ni ac wedi rhoi lleoliad fforddiadwy i glybiau chwaraeon lleol hyfforddi. Roedd codi’r arian oedd ei angen i adnewyddu’r neuadd yn uchelgais tymor hir, ac roedd y grant Lle i Chwaraeon yn hanfodol”. 

“Mae gennym ni gyfleuster bywiog nawr lle mae’r chwaraewyr a’r hyfforddwyr yn gallu ffynnu, ac mae’n amgylchedd croesawus i chwaraewyr newydd, teuluoedd a’r gymuned ehangach.”

Pobl y tu allan i glwb criced
Agorwyd y cyfleuster ar ei newydd wedd yn swyddogol gan Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Drwy logi ei neuadd, hyd yma i dri chlwb pêl droed lleol, pum clwb criced, a chynnal dosbarthiadau bocsarfer dair gwaith yr wythnos, mae gan Glwb Criced Ynystawe gynllun cynaliadwy yn ei le eisoes i godi’r arian y bydd arno ei angen i newid y llawr eto ymhen 20 mlynedd. Nod y clwb yw parhau i hybu’r cyfleuster ymhlith grwpiau cymunedol lleol, a thargedu teuluoedd ac oedolion hŷn.                         

Wrth ymweld â’r cyfleuster i’w agor yn swyddogol, dywedodd Dafydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae cael mynediad i gyfleusterau chwaraeon o safon uchel yn hanfodol os ydyn ni eisiau creu Cymru sy’n genedl fwy egnïol, felly mae’n wych gweld y gwahaniaeth positif mae’r cyfleusterau newydd yng Nghlwb Criced Ynystawe yn ei wneud. Dyma beth roedden ni’n ei ragweld wrth lansio’r gronfa Lle i Chwaraeon y llynedd.” 

Yn 2019, neilltuodd Llywodraeth Cymru £5m ar gyfer y gronfa ‘Lle i Chwaraeon’ i Chwaraeon Cymru, i ddyfarnu grantiau i wella, gwarchod neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghymru. Yn ogystal ag uwchraddio Clwb Criced Ynystawe, mae’r arian wedi helpu i gyllido mwy na 150 o brosiectau sydd o fudd i 28 o wahanol chwaraeon. Mae’r prosiectau’n amrywio o draciau beicio newydd i adnewyddu ystafelloedd newid, caeau artiffisial newydd, gosod llifoleuadau yn eu lle, robotiaid hyfforddi tennis bwrdd a phopeth yn y canol.                   

Pobl y tu mewn i glwb criced
Disgyblion o YGG Lôn Las ac YGG Pontardawe, dwy ysgol leol, yn defnyddio cyfleusterau Clwb Criced Ynystawe ar eu newydd wedd mewn sesiwn hyfforddi dan arweiniad Criced Cymru.

Oherwydd y galw mawr am welliannau pellach ledled Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £3m i’w ddefnyddio ar brosiectau Lle i Chwaraeon yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21. Mae Chwaraeon Cymru yn neilltuo £1m i’w fuddsoddi mewn mwy o gaeau artiffisial a bydd £2m ar gael mewn cronfa gyhoeddus agored; £1m yn fwy na’r llynedd. Bydd manylion llawn am sut gall clybiau a sefydliadau chwaraeon wneud cais am gyfran o’r arian yn cael eu cyhoeddi yn fuan. 

Bydd Chwaraeon Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau’r cyfleoedd gorau posib i wella, gwarchod a chreu cyfleusterau chwaraeon newydd ledled Cymru a diogelu cyllid i gefnogi’r uchelgeisiau tymor hir yma.     

I gael gwybod mwy am y grantiau amrywiol sydd ar gael i helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon i gael mwy o bobl i fod yn fwy actif yn amlach, ewch i www.chwaraeon.cymru 

Pobl y tu mewn i glwb criced
Daeth seren y Gweilch, Keelan Giles, draw am dro i’r agoriad swyddogol hefyd. Mae Clwb Criced Ynystawe yn awyddus i ddod yn hwb aml-chwaraeon ac mae eisoes yn llogi ei gyfleusterau i glybiau chwaraeon lleol eraill eu defnyddio.

Newyddion Diweddaraf

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy