Skip to main content

Y cyfyngiadau symud – A fydd technoleg yn newid chwaraeon yng Nghymru am byth?

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y cyfyngiadau symud – A fydd technoleg yn newid chwaraeon yng Nghymru am byth?

Rheolwr Cyfathrebu Digidol Chwaraeon Cymru, Paul Batcup, sy’n edrych ar sut mae’r cyfyngiadau symud wedi tynnu sylw at yr angen brys am groesawu technoleg mewn chwaraeon. 

Mae mis neu ddau yn gwneud byd o wahaniaeth! 

Ychydig wythnosau ar ôl llunio erthygl yn tynnu sylw at effaith gynyddol technoleg ar chwaraeon, mae ein perthynas ni gyda’r byd digidol wedi datblygu’n eithriadol gyflym. 

Er mai’r unig beth sy’n ymddangos yn sicr ar hyn o bryd yw ansicrwydd – gyda’r byd chwaraeon yn wynebu newid llwyr – yn union fel y rhan fwyaf o gystadlaethau chwaraeon, dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd y canlyniad yn y pen draw. 

@GowerRidersCC

Yn Chwaraeon Cymru, y blaenoriaethau yn y tymor byr yw cadw ein pen ariannol uwch ben y dŵr – gyda’r Coronafeirws yn dod ychydig wythnosau ar ôl y llifogydd a achoswyd gan Stormydd Ciara a Dennis – cymell pobl yng Nghymru i gadw’n actif yn ystod y cyfyngiadau symud, a rhoi gwybodaeth gyson i’n partneriaid ni. Mae hyn i gyd wedi dibynnu ar ddefnyddio technoleg i raddau amrywiol.

Ond beth am y dyfodol?     

Beth bynnag a ddaw yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sydd i ddod, rydw i’n fwy sicr nag erioed y gall technoleg wneud gwahaniaeth creiddiol i oroesi a ffynnu. 

I mi yn bersonol, mae rhedeg neu feicio wedi bod yn allweddol er lles fy iechyd corfforol a meddyliol. 

Mae’r gymuned ar-lein wedi bod yn allweddol hefyd. 

Rydw i wedi dwyn rhai ymarferion cartref gwych o gyfrifon ar Twitter ac Instagram, ac wedi rhoi cynnig ar rai o’r sesiynau rhagorol sydd ar ein tudalennau ni yn #CymruActif Chwaraeon Cymru.

Ac rydw i wedi ymuno â miliynau o bobl eraill, a Benji’r ci, ar y mat ioga ac wedi llacio’r cyhyrau gydag Adriene ar You Tube. Roeddwn i’n rhyfeddu, ond eto ddim yn synnu, o ddarllen yr erthygl oedd yn amcangyfrif y gallai sianel y guru o Texas wneud cymaint â $188,500 y mis o refeniw hysbysebu yn unig.          

David Lloyd @Home

A dyna pryd wnes i ddechrau meddwl – fe fydd enillwyr a chollwyr o’r cyfyngiadau symud – y rhai sydd eisoes wedi croesawu (neu sy’n mynd ati nawr i groesawu) technoleg fel ffordd o gysylltu â’u haelodau a’u cwsmeriaid, a’r rhai sydd heb gychwyn oddi ar y blociau dechrau.   

Yn syml, bydd clybiau a sefydliadau chwaraeon llwyddiannus yn gallu pecynnu eu darpariaeth yn wahanol, gan weithio hefyd gyda’u haelodau a’u cwsmeriaid mewn ffordd hwyliog, ysgogol, cynhwysol, cefnogol a llawn gwybodaeth ... gan wneud iddynt deimlo’n rhan o rywbeth mwy – cymuned. 

Gall technoleg ein helpu ni i gyd i gyflawni’r pethau hyn. 

Fe welais i ddyfyniad grêt gan un clwb: “fe ddylech chi ganolbwyntio ar beth allwch chi ei wneud, nid beth nad ydych yn gallu ei wneud”.

Ac mae rhai esiamplau gwych o hynny (ac rydw i’n gobeithio y gallwch chi rannu eich esiamplau gyda ni). 

Mae rhai ohonyn nhw wedi aros gyda mi: 

  • Clybiau’n darparu sesiynau ar-lein, fel sesiynau Zoom Beicwyr Gŵyr, sy’n cysylltu’n rheolaidd gyda’i aelodau ac yn darparu cefnogaeth i gadw’n heini ac actif. 
  • clwb tennis bwrdd yma yn Brighton (do, rydw i wedi dwyn hwn gan gydweithwyr yn Sport England) sydd wedi croesawu’r ymdeimlad o gymuned gyda’i sioe ddyddiol ei hun. 
  • Clybiau David Lloyd @home membership sy’n cynnal incwm masnachol tra mae eu cyfleusterau wedi cau eu drysau.                 
  • Clybiau fel Clwb Golff Pontarddulais sy’n defnyddio eu cegin ac yn darparu prydau tecawê eithriadol boblogaidd i’r gymuned leol. Mae darllen yr Adolygiadau ar Facebook yn codi gwên yn sicr. 
  • Mae cynllun Next Bike yng Nghaerdydd wedi mynd ati i sefydlu ei le fel cyfrannwr allweddol at y rhwydwaith teithio a rhoi hwb i enw da ei frand gyda’i ddarpariaeth ddiweddaraf. 
  • Mae gan ein hadnoddau Atebion Clwb lawer mwy o esiamplau hefyd.

Gall defnyddio technoleg godi ofn ond defnydd syml sy’n gweithio orau yn aml – a parkrun yw fy hoff esiampl i. Mae llawer o wybodaeth ar gael ar-lein ac yn aml mae’n well dysgu oddi wrth eraill gan eu bod nhw wedi gwneud camgymeriadau yn ystod y cynlluniau hefyd mae’n siŵr. 

Felly, dyma un sicrwydd i chi ... mae chwaraeon a hamdden yng Nghymru’n mynd i edrych yn wahanol iawn yn y dyfodol a bydd technoleg yn chwarae rhan ganolog. 

Bydd angen newid ffordd o feddwl. Yn hanesyddol, mae prinder adnoddau wedi bod ar gyfer cyfathrebu a thechnoleg yn y byd chwaraeon mewn sawl maes, o bersbectif pobl ac arian. Mae’n anodd gweld sut gall hynny barhau. 

Rhaid i bob clwb a sefydliad chwaraeon edrych ar sut gall technoleg eu helpu i gysylltu â’u haelodau, cefnogi incwm masnachol, gwella effeithlonrwydd, helpu eu gwirfoddolwyr, neu ddarparu gweithgarwch sy’n ategu neu’n datblygu eu dull o weithredu. 

Goroesi neu ffynnu ... mae chwaraeon a thechnoleg wedi dod yn llawer pwysicach mewn ychydig wythnosau yn unig. Fedrwn ni ddim fforddio anwybyddu hynny. 

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy