Mae merched yn fwy tebygol na dynion o fod wedi ‘cerdded fel hamdden’, gwneud ‘dosbarthiadau ymarfer gartref ar-lein’ neu fwynhau ‘chwarae actif anffurfiol/gemau yn y tŷ neu’r ardd’, tra mae dynion yn fwy tebygol o fod wedi ‘beicio fel hamdden’ na merched. Mae merched yn fwy tebygol o fod wedi gwneud gweithgarwch corfforol ar 1 i 4 diwrnod yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a dynion  yn fwy tebygol o fod wedi ymarfer ar bump neu fwy o ddyddiau.

Hefyd datgelodd yr arolwg gynnydd net mewn lefelau gweithgarwch corfforol ymhlith oedolion iau 16 i 34 oed (+15 pwynt canran), ond gostyngiad net ymhlith y rhai 35 i 54 oed (-2 pwynt canran) a 55+ (-5 pwynt canran).

Wrth ymateb i ganfyddiadau’r arolwg, dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru Brian Davies: “Er ei bod yn galonogol gweld y pwysigrwydd hanfodol mae’r Llywodraeth wedi’i bennu i ymarfer yn ystod y pandemig hwn, yn anffodus mae’n ymddangos bod llawer o’r anghydraddoldeb a fodolai eisoes wrth gymryd rhan mewn chwaraeon wedi dwysáu yn ystod y cyfyngiadau symud.

“Fel rhan o’r gwaith ar y cyd sy’n cael ei wneud er mwyn ailgyflwyno chwaraeon ar bob lefel yng Nghymru yn ddiogel, rhaid i ni sicrhau ein bod yn adlewyrchu’r wybodaeth hon yn ein hymdrechion i wneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol mor hygyrch â phosib a thargedu ein hadnoddau i gyrraedd y cymunedau a’r grwpiau hynny sy’n llai actif yn ystadegol.

“Ar gyfer plant yn benodol, rydw i’n meddwl bod canlyniadau’r arolwg yma’n pwysleisio pwysigrwydd chwaraeon ysgol a’n strwythur o glybiau chwaraeon i bobl ifanc yng Nghymru.

“Ar hyn o bryd, er bod y cyfyngiadau symud yn parhau, fe hoffwn i dynnu sylw at ymgyrch #CymruActif sy’n cynnig amrywiaeth eang o syniadau ar gyfer gweithgarwch a heriau i helpu pob oedran i fod yn actif, yn ogystal ag ymarferion cartref addas i bob gallu.   

“Hefyd rydyn ni wedi creu nifer o adnoddau arbenigol i wella sgiliau corfforol a chwaraeon plant ac maen nhw ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’n gwefan ni. Ewch i adran #CymruActif ar wefan Chwaraeon Cymru i gael gwybod mwy, neu chwilio am yr hashnod ar gyfryngau cymdeithasol.”

Arolygodd Savanta ComRes 1,007 o oedolion Cymru rhwng 8 a 12 Mai. Mae’r data wedi cael eu pwysoli er mwyn bod yn ddemograffig gynrychioliadol o oedolion 16+ oed Cymru yn ôl rhywedd, oedran a’r aelwydydd a amcangyfrifir sydd â phlant dan 16 oed. 

Cadw pobl ifanc yn actif

Sut gallwch chi gadw plant yn actif gartref? Wrth i'r cyfyngiadau dynhau dros y gaeaf, mae rhieni…

Darllen Mwy

Arolwg yn datgelu arferion ymarfer yn ystod y cyfyngiadau symud

Dyma wybodaeth ryfeddol am lefelau gweithgarwch y genedl yn ystod y cyfyngiadau symud…

Darllen Mwy

Y cyfyngiadau symud yn tanio brwdfrydedd newydd dros wirfoddoli

Yn ôl arolwg cenedlaethol, mae bron i filiwn o bobl yng Nghymru’n awyddus i wirfoddoli er mwyn chwarae…

Darllen Mwy