Skip to main content

Blog: Tanni Grey-Thompson ‘Fy Niwrnod yn y Senedd’

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. Blog: Tanni Grey-Thompson ‘Fy Niwrnod yn y Senedd’

Rydw i wrth fy modd yn dweud wrth bobl am bŵer a manteision chwaraeon a gweithgarwch corfforol; ac un o'r llefydd gorau i wneud hynny yng Nghymru yw yn y Senedd.

Roedd hyd yn oed y trên yn barod i gydweithredu ac roeddwn i yng Nghaerdydd yn brydlon braf i wneud y siwrnai i Fae Caerdydd gyda'n Prif Swyddog Gweithredol ni, Brian Davies. Gan fod y ddau ohonom ni’n (gymharol) newydd o hyd i’n swyddi, hwn oedd ein cyfle cyntaf ni i siarad ag Aelodau’r Senedd gyda’n gilydd am waith parhaus y sefydliad, siarad am flaenoriaethau pellach a thynnu sylw at rai meysydd allweddol rydyn ni eisiau gweld ffocws yn cael ei roi arnyn nhw. 

Roedd y digwyddiad – wedi’i noddi gan Delyth Jewell, Aelod Seneddol (AS) Plaid Cymru dros ranbarth Dwyrain De Cymru a hefyd cadeirydd yPwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, yr Iaith Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol’ (CCWLSIR) – yn llwyddiant mawr ac fe fuon ni’n ymgysylltu â bron i hanner yr aelodau etholedig. Roeddwn i wir yn ddiolchgar iddyn nhw i gyd am roi o'u hamser.

Felly, beth oedd y prif bynciau trafod?

 1. Ochr yn ochr â’r tîm polisi cynhyrchwyd astudiaethau achos penodol ar gyfer pob aelod, gan dynnu sylw at rai o lwyddiannau Cronfa Cymru Actif. Mae’r Gronfa’n helpu i gyllido clybiau i dyfu, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i fod yn actif yng Nghymru. Roeddwn i’n arbennig o falch o glywed cymaint o frwdfrydedd oedd gan lawer o’r aelodau i ymweld â’r clybiau a gweld y datblygiadau cadarnhaol drostynt eu hunain.
 2. Roedd rhai o'r negeseuon allweddol y gwnaethom eu rhannu gyda’r aelodau yn ymwneud ag egluro sut rydym yn gwneud gwahaniaeth gyda phob un o *7 blaenoriaeth ein cynllun busnes. Mae pob un yn ein helpu ni i symud yn nes at gyflawni’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Roedden ni eisiau siarad gydag Aelodau’r Senedd a phwysleisio bod gan chwaraeon y potensial i leddfu rhywfaint o’r pwysau mwyaf ar ein cenedl ni, dim ond i ni feddwl ychydig yn wahanol am sut rydym yn cyflawni rhai polisïau. Er enghraifft, sut gall mentrau iechyd ataliol ddefnyddio chwaraeon a gweithgarwch corfforol i wella a hybu gwytnwch pobl i gymryd pwysau oddi ar wasanaethau iechyd.
 3. Yn naturiol, roedd diddordeb gwirioneddol yn y modd y mae prosiectau a rhaglenni chwaraeon yn gweithio a sut gallai aelodau fwrw ymlaen â hwy yn lleol. Roedd pethau fel cyfleusterau, caeau, Parkrun a phartneriaethau chwaraeon yn bynciau o ddiddordeb yr ydyn ni’n awyddus i’w dilyn.

Ar ôl digwyddiad gwych ac ar ôl gwneud rhai cysylltiadau allweddol, bydd fy nghydweithwyr a minnau’n parhau i feithrin y perthnasoedd yma ac yn ymgysylltu’n rhagweithiol yn ystod gweddill tymor y Senedd yma yng Nghymru. Bydd y tro nesaf y byddwn yn y Senedd yn fater llawer mwy ffurfiol wrth i Bwyllgor CCWLSIR gynnal ei sesiwn craffu rheolaidd ar Chwaraeon Cymru ddechrau mis Tachwedd.

Yn gywir 

Tanni

*Saith Blaenoriaeth Cynllun Busnes Chwaraeon Cymru:

 1. Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 2. Addysg
 3. Iechyd a Lles
 4. System Chwaraeon Gynhwysol
 5. Partneriaethau Chwaraeon
 6. Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio
 7. Buddsoddiadau

Newyddion Diweddaraf

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Sioe deithiol ysgolion Tîm Cymru yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf

Ers mis Medi, mae athletwyr wedi ymweld â 167 o ysgolion i annog pobl ifanc i fyw bywyd actif.

Darllen Mwy

Cymdeithas Ju Jitsu Prydain i barhau fel corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp yn y DU

Bydd Cynghorau Chwaraeon y Gwledydd Cartref yn parhau i gydnabod Cymdeithas Ju Jitsu Prydain.

Darllen Mwy