Skip to main content

Clybiau hoci mawr yn cael cefnogaeth i chwarae eto

Mae hoci yng ngogledd Cymru wedi llwyddo i ddal ati diolch i grant gan Chwaraeon Cymru ar ôl ofnau y gallai Covid-19 fod yn ddigon i roi terfyn ar y gamp.

Fel y rhan fwyaf o glybiau chwaraeon eraill ar lawr gwlad yng Nghymru, mae Clwb Hoci Dynion Dinbych wedi gorfod addasu i'r normal newydd yn sgil rheolau iechyd a diogelwch llymach sydd wedi’u cyflwyno oherwydd y pandemig.

Ar ôl misoedd oddi wrth y gamp, mae’r clwb wedi gallu ailddechrau hyfforddi, er bod llai o bobl yn cael mynd ar eu cae bob tywydd awyr agored ar yr un pryd.

Ond mae'r prif hyfforddwr Liam Bell yn mynnu bod y grant o Gronfa Cymru Actif wedi bod yn hanfodol i wneud hoci'n fforddiadwy o hyd i deuluoedd mewn ardal ddifreintiedig yn gymdeithasol.

“Fe wnaethom ni gais oherwydd gyda Covid rydyn ni wedi gorfod cyfyngu ar y niferoedd yn ein sesiynau hyfforddi ni,” meddai.

“Ein prif gost ni yw archebu'r cae. Gyda niferoedd cyfyngedig mae'n eithaf anodd talu cost y cae hwnnw.

“Rydyn ni’n cael hyfforddi'n agos, ond mae’r sesiynau wedi'u cyfyngu i uchafswm o 30 ym mhob sesiwn.

“Mae'n anodd oherwydd gyda'r plant fe fyddai gennym ni tua 60 ym mhob sesiwn, felly fe fydden ni wedi gorfod dyblu'r pris i'r plant heb gael y grant.

“Mae bellach yn costio £60 yr awr i'r plant ac £80 yr awr i'r rhai hŷn. Mae hynny’n £2 y pen."

“Mae'r grant yn helpu i wneud iawn am y diffyg incwm am nad ydyn ni’n cael pawb allan yn hyfforddi ar yr un pryd. Hefyd rydyn ni wedi gorfod gwario mwy ar offer diogelwch fel diheintyddion dwylo."

Mae'r arian grant wedi bod yn bosib diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael pwrpas newydd gan y Loteri Genedlaethol, sy'n parhau i fod yn un o gefnogwyr mwyaf chwaraeon yng Nghymru.

Dim ond pan mae camp yn diflannu mae pobl yn gwerthfawrogi pa mor hanfodol yw’r rôl mae'n ei chwarae mewn cymunedau lleol ar hyd a lled y wlad.

Mae Clwb Hoci Dinbych yn gwasanaethu ystod eang o bobl, o fyfyrwyr i aelodau hŷn y gymdeithas, ac mae croeso mawr wedi bod i’r clwb yn ailagor ei ddrysau.               

Mae ganddo bedwar tîm gydag un garfan hŷn a thair iau, gan gynnwys plant dan naw oed, dan 11 a dan 13.

“Mae gennym ni chwaraewyr o wahanol grwpiau ethnigrwydd, gan gynnwys chwaraewyr sy'n fyfyrwyr cyfnewid tramor sy'n byw yng Ngholeg Myddelton,” ychwanegodd Liam.

“Rydyn ni hefyd yn gweithredu adran iau sy'n cynnwys genethod ac, ar hyn o bryd, mae prosiect ar wahân yn weithredol i ailsefydlu tîm hoci hŷn i ferched. 

“Mae'r rhan fwyaf o bobl yn chwarae am hwyl, ond rydyn ni wedi cael un person ifanc, Matthew Jarvis, yn cael lle yn sgwad Cymru dan 18 oed."

Er bod llawer o gyfyngiadau wedi'u codi yn ystod y misoedd diwethaf, nid yw Clwb Hoci Dinbych wedi gallu cystadlu yn erbyn timau eraill oherwydd cyflwyno cyfyngiadau lleol i atal lledaeniad y coronafeirws.     

“Rydyn ni’n chwarae yng Nghynghrair Hoci'r Gogledd Orllewin, sef gogledd-orllewin Lloegr a gogledd Cymru,” meddai.

“Mae llawer o'r gemau yma wedi cael eu gohirio oherwydd Covid. Yr hyn sy'n cymhlethu pethau yw bod rheolau gwahanol yn Lloegr i'r rhai yng Nghymru.

“Mae rhai timau y bydden ni fel arfer yn chwarae yn eu herbyn wedi'u lleoli mewn rhannau o Loegr lle mae cyfyngiadau symud lleol, felly dydyn ni ddim yn gallu chwarae yn eu herbyn. Hefyd, dydyn ni ddim eisiau teithio i lefydd dan gyfyngiadau symud lleol a mentro dod â'r feirws yn ôl i'n cymuned ni.

“Rydyn ni wedi gohirio'r tymor ac wedi cael ein rhoi dan gyfyngiadau lleol yn ddiweddar, felly dydyn ni ddim yn gallu mynd beth bynnag.”

Mae'r clwb hefyd yn defnyddio Cronfa Cymru Actif i uwchsgilio ei hyfforddwyr er mwyn helpu i wella ei adran iau.

Mae Liam yn un o'r bobl sy'n elwa o'r agwedd hon ar y gronfa ac mae'n dweud: “Fe fyddwn i’n hoffi cael y cymhwyster hyfforddwr lefel tri i ddarparu hyfforddiant o'r ansawdd gorau i'r clwb wrth i mi arwain hyfforddiant tîm hŷn y dynion a hefyd rhoi cyfarwyddyd i’r holl hyfforddwyr eraill.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd yr hyfforddiant o ansawdd uwch yn cadw mwy o chwaraewyr yn y clwb ac yn cadw'r rhai sydd eisoes yn y clwb yn hyfforddi bob wythnos.

“Hefyd rydyn ni’n bwriadu dechrau adran dan 6 oed gan fod gennym ni frodyr a chwiorydd iau ar ochr y cae yn aml yn chwarae gyda ffyn bach, felly byddai'n ardderchog eu cael nhw i mewn i grŵp hwyl bychan dan oruchwyliaeth.

“Byddai hynny'n arwain at rai chwaraewyr hoci rhagorol os ydyn nhw'n dechrau dysgu sgiliau hoci yn bedair oed.

“Mae gennym ni gysylltiadau da â phob ysgol leol ac rydw i wedi bod yn hyfforddi mewn llawer ohonyn nhw, cynradd ac uwchradd, i gynyddu diddordeb yn y gamp a chynyddu’r cyfranogiad yng Nghlwb Hoci Dinbych. 

“Rydyn ni'n anelu at ehangu i fod mor fawr â chlybiau hoci eraill gogledd Cymru.”

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy