Skip to main content

DIOLCH I CHI: SUT MAE MWY NA £1 BILIWN O ARIAN Y LOTERI GENEDLAETHOL WEDI HELPU CEFNOGI POBL A PHROSIECTAU TRWY GYDOL Y PANDEMIG

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. DIOLCH I CHI: SUT MAE MWY NA £1 BILIWN O ARIAN Y LOTERI GENEDLAETHOL WEDI HELPU CEFNOGI POBL A PHROSIECTAU TRWY GYDOL Y PANDEMIG

Mae arian Y Loteri Genedlaethol i gefnogi ymateb y DU gyfan i’r pandemig coronafeirws wedi mynd y tu hwnt i £1 biliwn, yn ôl ffigyrau newydd a ryddheir heddiw. 

Gyda phenllanw’r flwyddyn gyntaf a aeth heibio ers dechrau’r cyfnod clo yn agosáu, mae’r pecyn ariannu wedi rhoi hwb i’r celfyddydau, treftadaeth, chwaraeon a’r sector cymunedol/elusennol, ac wedi helpu diogelu dyfodol miloedd o sefydliadau ym mhob cwr o Gymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’r £1.2 biliwn a wobrwywyd wedi mynd tuag at filoedd o fentrau a rhaglenni Cymreig a ddyluniwyd i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu, gan gyflwyno cefnogaeth i’r henoed a phobl ifanc sy’n agored i niwed, a’r sawl sy’n hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol yn y gymuned. 

Un prosiect o’r fath sydd wedi elwa o’r £30 miliwn a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol pob wythnos yw’r elusen Really Amazing (TRAC2) a leolir yn Nhorfaen, sy’n cyflwyno pecynnau dechreuol o ddodrefn a deunyddiau gwyn a ailgylchwyd i gartrefi ar gyfer teuluoedd mewn angen ac oedolion sy’n agored i niwed. 

 

Derbyniodd yr elusen grant o £498,428 oddi wrth Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’n defnyddio’r arian nodedig hwn i ehangu ei waith allanol a darpariaeth i grwpiau megis y digartref a phobl ifanc sy’n gadael gofal. Mae TRAC2 yn cynnal gwaith allweddol i’r fynd i’r afael â digartrefedd ac i eirioli dros iechyd meddwl a dywed Sue Malson na fyddai hyn yn bosibl heb chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.  


Dywedodd Sue, 56: “Dydyn ni ddim yn troi pobl ymaith, rydym yn rhoi help llaw iddynt a chlust i wrando arnynt. Rydym yn eu cynghori, rydym yn cael eu caniatâd i gysylltu â hwy a’r bobl y maent angen siarad gyda hwy. Rydym yn cysuro’r unigolyn nad ydynt ar ben eu hunain, y gallant oroesi a’n bod yno iddynt”.


Yng Nghaerdydd, mae Theatr Taking Flight wedi derbyn grant y Loteri Genedlaethol o £146,837 oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau gyda’i waith o wneud y theatr yn hygyrch ac o fewn cyrraedd i bobl o gefndiroedd amrywiol. Mae’r grant hwn yn rhan o ffrwd ariannu sy’n anelu tuag at annog syniadau newydd i ddod i’r amlwg trwy gydol y pandemig. 

Mae Theatr Taking Flight wedi darparu llwybr creadigol i bobl fyddar ac anabl yn ystod y cyfnod clo ac mae Beth House, y Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Datblygu, yn dweud fod chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi eu helpu i eirioli a bod yn bencampwyr dros amrywiaeth. 

Dywedodd Beth, 44, sydd â’r unig brosiect theatr ieuenctid i bobl fyddar ac anabl yng Nghymru ac sy’n gweithredu’n genedlaethol: “Dydw i ddim yn meddwl fod pobl yn sylweddoli pan fyddant yn prynu tocyn y Loteri Genedlaethol am yr effaith y byddant yn ei gael. Dydw i ddim yn meddwl fod pobl yn ystyried hynny ac yn meddwl fod cwmni theatr yng Nghymru sy’n meithrin pobl ifanc fyddar ac anabl. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi bod yn chwyldroadol ac yn drawsnewidiol i ni – felly diolch yn fawr!” 

Un clwb chwaraeon a gefnogwyd gan y Loteri Genedlaethol yn ystod y pandemig yw Clwb Cynghrair Rygbi Cadair Olwyn a Chlwb Chwaraeon Anabledd Croesgadwyr Gogledd Cymru (North Wales Crusaders). Mae eu grant Loteri Genedlaethol oddi wrth Chwaraeon Cymru wedi eu galluogi i ddod o hyd i fan storio cadeiriau olwyn newydd wedi trawsnewid eu canolfan yng Nglannau Dyfrdwy yn ysbyty.  

Roedd ffrydiau refeniw Croesgadwyr Gogledd Cymru wedi crebachu dros nos pan ddechreuodd y cyfnod clo ond diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol, cafodd eu costau storio ychwanegol eu talu ac roeddynt yn gallu fforddio cyfarpar diogelu personol (PPE) hanfodol fel y gellid parhau i chwarae. 

Mae’r clwb yn darparu canolfan chwaraeon allweddol i bobl anabl led led Gogledd Cymru ac mae Stephen Jones, y Prif Hyfforddwr ac Ymddiriedolwr, yn credu fod chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi bod yn allweddol ar gyfer y cyfnod trawsnewid. 

Dywedodd Stephen, 54, sy’n byw yn Wrecsam: “Nid y ni yw’r unig glwb sydd wedi dioddef trwy Covid, ond oherwydd y Loteri Genedlaethol, mae golau ar ddiwedd y twnnel o leiaf gyda’r arian ar ein cyfer. Heb yr arian cychwynnol a gawsom, fe fyddem wedi cael trafferth ddifrifol i allu fforddio storio ein cyfarpar.” 

Dywedodd Ros Kerslake, Cadeirydd Fforwm y Loteri Genedlaethol: “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym wedi gallu cynnig pecynnau cynhwysfawr o gefnogaeth i filoedd o brosiectau ym mhob cwr o’r DU dros y flwyddyn ddiwethaf. 

"Mae’r arian wedi helpu i liniaru rhai o’r heriau arwyddocaol a digynsail a wynebir gan y sectorau cymunedol, celfyddydol, treftadaeth a chwaraeon o ganlyniad i’r pandemig. Ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb waith pwysig y bobl anhygoel ac ymroddedig led led y DU sy’n cadw’r prosiectau hyn i fynd.” 

I wybod rhagor am sut mae’r Loteri Genedlaethol yn cefnogi achosion da led led y DU, edrychwch ar 

www.lotterygoodcauses.org.uk

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy