Skip to main content

Ella Maclean-Howell: Canllaw Olympiad i Feicio Mynydd yng Nghymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Ella Maclean-Howell: Canllaw Olympiad i Feicio Mynydd yng Nghymru

Mae Ella Maclean-Howell wedi breuddwydio am gystadlu yn y Gemau Olympaidd ers pan oedd yn ferch ysgol yn gwylio chwaraewyr fel Becky James a Dani King yn ennill medalau aur i Dîm Prydain Fawr yn y Gemau.

Fis nesaf, y ferch 19 oed o Lantrisant fydd yr un fydd yn ysbrydoli merched ifanc ledled Prydain Fawr i fynd ar eu beic pan fydd hi’n dod yn feiciwr mynydd Olympaidd cyntaf erioed Cymru.

Daeth profiad cyntaf Ella o lwybr oddi ar y ffordd pan aeth Beicio Cymru â hi o’r trac ac i’r mynyddoedd.

Dywedodd Ella: “Ar y dechrau, roedd yn rhywbeth gwahanol iawn a doeddwn i ddim yn rhy gyfforddus. Roeddwn i wedi arfer gyda ffordd a thrac. Ond fe aeth Beicio Cymru â ni i Gwm Afan i wneud sesiynau beicio mynydd i feithrin ein sgiliau ni’n fwy cyffredinol.

“Fe wnes i wir ddechrau mwynhau bryd hynny. Roedd yn hawdd cyrraedd yno ac fe fyddwn i hyd yn oed yn mynd i lawr gyda fy nheulu i wneud sesiynau ychwanegol. Ac wedyn rhoi cynnig ar ddigwyddiad cynghrair Cymru a meddwl, wel, dydw i ddim yn rhy ddrwg am wneud hyn!”

O Eryri i Goedwig Afan, mae Ella wedi beicio llawer o lwybrau beicio mynydd Cymru ac mae eisiau annog eraill i roi cynnig arni eu hunain fel eu bod hwythau hefyd yn gallu profi hwyl a chyffro beicio mynydd.

Beth bynnag ydi lefel eich profiad, mae gwahanol lwybrau ar draws y wlad sy'n addas i chi. Felly, dyma ddadansoddiad Ella o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghymru. 

"Ar y dechrau, roedd yn rhywbeth gwahanol iawn a doeddwn i ddim yn rhy gyfforddus... wedyn wnes i roi cynnig ar ddigwyddiad cynghrair Cymru a meddwl, wel, dydw i ddim yn rhy ddrwg am wneud hyn!”
Ella Maclean-Howell

Y llwybrau beicio mynydd sy’n cael eu hargymell gan Ella yng Nghymru

 

Parc Coedwig Afan, Port Talbot

Gwych ar gyfer: Dechreuwyr

Mae Parc Coedwig Afan yn lle gwych i ddechrau arni os ydych chi'n newydd i feicio mynydd. Fe gefais i lawer o sesiynau yma gyda Beicio Cymru pan oeddwn i’n tyfu i fyny. Mae llwybr i ddechreuwyr sydd wedi'i raddio'n wyrdd ac ardal sgiliau ar gyfer beicwyr llai profiadol. Mae yna hefyd ddolen las 2.4km ar gyfer y rhai sydd eisiau mynd i'r lefel nesaf. 

Coed y Brenin, Dolgellau

Gwych ar gyfer: Diwrnod Allan / Beicwyr o wahanol lefelau 

Mae llawer i’w wneud yng Nghoed y Brenin yng Ngogledd Cymru – rydw i'n ei hoffi oherwydd mae rhywbeth at ddant pawb ac mae'n wych i deuluoedd. Mae Yr Afon yn llwybr melyn sy'n dda i ddechreuwyr yn ogystal â'r ardal sgiliau. Mae ganddyn nhw drac pwmpio hyfryd fel eich bod chi’n gallu ymarfer neidio. Ond os ydych chi'n fwy profiadol fel beiciwr ac yn chwilio am rywbeth ychydig yn fwy heriol, mae gennych chi lwybr Cefn y Ddraig, sydd wedi'i raddio'n goch, ac wedyn mae gennych chi Y Bwystfil - gradd du, mae hwn yn llwybr tair awr – ddim i'r gwangalon!

Mae beiciwr yn cymryd cornel ar drac beicio yn y goedwig
Coed y Brenin

Parc Beicio Cymru, Abercanaid

Gwych ar gyfer: Lifft yn ôl i fyny'r mynydd / Gwahanol fathau o lwybrau

Mae 40 o lwybrau o wahanol raddfeydd ym Mharc Beicio Cymru. Mae'n adnabyddus am ei lwybrau lawr allt. Mae’n debyg i gyrchfan sgïo oherwydd fe allwch chi gael lifft yn ôl i fyny'r mynydd mewn bws mini, sy’n gallu bod yn ddefnyddiol! Mae’n dda ar gyfer sgiliau technegol ond fe allwch chi hefyd fynd am deithiau hirach ac ar lwybrau graean. Mae'n werth ymweld. 

Bwlch Nant yr Arian, Aberystwyth

Gwych ar gyfer: Golygfeydd anhygoel / Teithiau lles 

Mae gan Fwlch Nant yr Arian ger Aberystwyth rai golygfeydd anhygoel. Mae’n lle neis iawn i feicio ac mae rhai o’r llwybrau hirach yn golygu y gallwch chi fod yn marchogaeth am dair i bedair awr.

Mae rhai llwybrau heriol yma, fel y Syfydrin sy'n 36km ac wedi'i raddio'n ddu. Mae yma hefyd barc sgiliau gyda rholeri, sgafellau, wyneb byrddau, cluniau a bowlenni. Mae pethau eraill i’w gwneud yma hefyd fel bwydo barcutiaid coch, ardaloedd chwarae a chaffi. 

Coedwig Cwmcarn

Gwych ar gyfer: Hyfforddiant oedolion

Ewch i Goedwig Cwmcarn ac mae rhai llwybrau gwych yno gyda golygfeydd dros Fôr Hafren. Mae arnoch chi angen mwy o brofiad i fynd i'r afael â'r rhain ond mae rhai llwybrau gwych i lawr allt. Mae siop feiciau ar y safle sy’n cynnig dyddiau hyfforddi i bobl 18 oed a hŷn.

Beicwyr mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn yn gwenu.
Coedwig Cwmcarn

Parc Golygfa'r Mynydd, Caerffili

Gwych ar gyfer: Hyfforddiant iau

Mae llawer o sesiynau hyfforddi iau ar gael ym Mharc Beicio Golygfa’r Mynydd ger Caerffili, sy'n addas ar gyfer gwahanol grwpiau oedran. Fe allwch chi fynd â'ch plentyn dwy oed ar ei feic balans yno hyd yn oed. Ond mae yna lawer i oedolion ei fwynhau yno hefyd ac mae caffi ar y safle.

Coed Smilog, Pontyclun a Mynydd Garth, Ger Ffynnon Taf

Gwych ar gyfer: Gwella sgiliau

Dydw i ddim yn gallu cwblhau’r rhestr hon heb sôn am Goed SmilogMynydd Garth gan eu bod nhw ger fy nghartref i yn Llantrisant ac roeddwn i’n mynd yno gryn dipyn pan oeddwn i’n gwella fy sgiliau. Mae Coedwig Smilog yn ganolfan beicio mynydd lawr allt ac mae Mynydd y Garth yn cynnig rhai rhannau eithaf serth. Mae'r ddau safle yma’n eithaf anodd felly maen nhw'n wych os ydych chi'n chwilio am rywbeth mwy heriol.   

Efallai yr hoffech chi hefyd:

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru wybodaeth hynod ddefnyddiol ar gyfer dewis y llwybr graddfa addas i chi a rhywfaint o gyngor diogelwch gwych.

Mae hefyd yn werth edrych ar fideos sgiliau beicio mynydd Beicio Prydain.

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy