Skip to main content

Mae cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mae cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

Heddiw mae grŵp o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Gymru sy'n rhan o 'Bartneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru' (WPBEP) wedi cadarnhau eu hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 2024.

Wedi'i lansio gan y Dirprwy Weinidog Jane Hutt AS, mae'r amcanion yn nodi sut y bydd aelodau WPBEP yn gweithio i wella'r canlyniadau i bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig a'r rhai nad ydynt ledled Cymru.

Mae'r bartneriaeth wedi datblygu ystod o amcanion cydraddoldeb y gall pob sefydliad ddewis eu hymgorffori yn eu cynlluniau cydraddoldeb strategol unigol. Maent yn cynnwys:

  • cynyddu amrywiaeth a chynhwysiant y gweithlu
  • dileu bylchau cyflog
  • ymgysylltu â'r gymuned
  • sicrhau bod cydraddoldeb wedi'i ymgorffori yn y broses gaffael / comisiynu a'i fod yn cael ei reoli trwy gydol y broses gyflenwi; a
  • sicrhau bod darparu gwasanaeth yn adlewyrchu angen unigol.

 

Er mwyn sicrhau bod yr amcanion yn adlewyrchu'r darlun yng Nghymru yn wirioneddol, cynhaliodd y Bartneriaeth broses ymgynghori ac ymgysylltu gadarn yn ystod hydref / gaeaf 2019, gan gael barn pobl sydd â nodweddion gwarchodedig a’r rhai  hebddynt. 

Cynlluniwyd y lansiad yn wreiddiol ar gyfer Gwanwyn 2020, fodd bynnag, oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus, gohiriwyd hyn tan fis Mawrth 2021.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, “Rwyf am ddiolch i holl aelodau Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru am eich ymrwymiad i gytuno ar amcanion cydraddoldeb strategol ar y cyd ar gyfer 2020-2024. Mae'n gyflawniad enfawr i uno un ar ddeg o gyrff cyhoeddus o dan amcanion cydraddoldeb a rennir, ac un a fydd yn helpu i gyflymu cynnydd tuag at Gymru tecach a mwy cyfartal i'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

“Rwy’n credu’n gryf y gallwn wneud mwy a sicrhau canlyniadau gwell trwy gydweithio i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n gryfach. ” 

Bydd y dull cyfunol hwn yn caniatáu i aelodau rannu adnoddau tra hefyd yn helpu i effeithio yn erbyn yr heriau a nodir yn 'Adroddiad Tecach Cymru, 2018', gan adlewyrchu egwyddorion Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 

Bydd yr amcanion hefyd yn gweithio i ategu deddfiad y Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd wrth weithio i leihau anghydraddoldeb canlyniad a hyrwyddo cydraddoldeb ledled Cymru. 

Dywedodd WPBEP “Sefydlwyd y Bartneriaeth mewn ymgais i ddatblygu dull ar y cyd o fodloni gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. 

“Yn anffodus, fe wnaeth pandemig COVID-19 ein gohirio wrth lansio’r dull hwn sydd nid yn unig yn hyrwyddo gweithio craffach, ond sydd hefyd yn creu gallu i ehangu ymgysylltiad cyson â rhanddeiliaid a chymuned.

“Rydym yn falch iawn o uno y tu ôl i’r amcanion a rennir hyn, dylanwadu ar gydweithio pellach a rhannu arfer ar draws y sector cyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i fynd i’r afael yn sylweddol ag anghydraddoldebau.” 

Lansio Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020 – 2024 Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

Bawd fideo