Skip to main content

Megan Barker: Sut mae chwaraeon wedi ei helpu i oresgyn ei swildod

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Megan Barker: Sut mae chwaraeon wedi ei helpu i oresgyn ei swildod

Mae hi’n Bencampwraig Byd ac yn gobeithio cael ei dewis ar gyfer Gemau Olympaidd Paris yn yr haf, ochr yn ochr ag Elinor, ei chwaer fawr.

Ond yn ôl y feicwraig Megan Barker, nid dim ond gyrfa broffesiynol mae’r gamp wedi’i rhoi iddi. Mae hefyd wedi dysgu pwysigrwydd gwaith caled iddi, ac wedi rhoi hwb i’w hyder.

Dim ond saith oed oedd hi pan ddechreuodd hi feicio. Byddai Elinor a hithau’n mynd draw i Bwll y Maendy yng Nghaerdydd i gael gwersi nofio, ac yn pasio’r felodrom:

“Roedd y lle bob amser yn llawn plant yn gwibio o gwmpas y trac. Roeddwn i ar dân eisiau rhoi cynnig arno fe, ond roedd rhaid i’r chwaer fawr ddod gyda fi. Roeddwn i’n eithaf swil erioed!”

Cyn bo hir, roedd y Maendy’n ail gartref iddi:

“Roedd nos Fawrth yn sesiwn beicio ffordd,” esboniodd Megan. “Dydd Iau, roedden ni ar y trac. Dydd Sadwrn, yn dibynnu ar y tywydd, roedden ni yn y gweithdy, ar y rollers neu’n datblygu sgiliau drwy gemau. Roedd e’n gymaint o hwyl.”

Ffydd hyfforddwr

Cyn hir, roedden nhw’n rhagori yn y cynghreiriau llai ac roedd un hyfforddwr yn benodol wedi chwarae rhan hollbwysig yn eu datblygiad:

“Doedd fy rhieni ddim yn beicio, felly’n sydyn iawn, roedd llawer i’w ddysgu. Roedd Alan Davies yn bwysig ofnadwy bryd hynny. Fe oedd yn rhedeg y rhan fwyaf o’r sesiynau, ond roedd e’n ein helpu ni i gael gafael ar offer hefyd. Roedden ni’n prynu’r rhan fwyaf o’n beiciau ar eBay. Bydde fe’n dod o hyd i fargen ac yn anfon nhw at Dad. Felly doedd dim rhaid i ni dalu’n ddrud am feiciau newydd sbon. Roedd e’n helpu i drwsio ein beiciau ni hefyd ond yn bennaf oll, roedd e wir yn credu ynof fi o’r cychwyn cyntaf. Mae mor bwysig gwybod bod gan rywun hyder ynoch chi, rhywun y tu allan i’r teulu.

“Fe wnaeth e ddysgu agwedd dda at waith a gwerthoedd da i fi.”

Tynnu ar ôl y tylwyth

Wrth i amser fynd heibio, dyma’r chwiorydd yn dechrau cystadlu mewn rasys mwy yn y gyfres genedlaethol. Byddai’r teulu’n neidio yn y fan wersylla ac yn gyrru i ble bynnag oedd y ras y penwythnos hwnnw. 

“Roedd e fel gwyliau bach bob penwythnos. Roedd fy ffrindiau i’n brysur yn cweryla gyda’u brodyr a’u chwiorydd, ond roedden ni’n dod yn agosach. Roedd gennym ni’r diddordeb yma roedden ni’n ei wneud gyda’n gilydd – ac roedden ni’n gefn i’n gilydd.

“Roedd El bob amser gam neu ddau o fy mlaen i, oherwydd mae hi dair blynedd yn hŷn. Hi oedd yn gwneud y pethau ofnus gyntaf,” meddai Meg gan chwerthin.

Elinor a Megan Barker yn dangos eu medalau Aur Pencampwriaeth Trac y Byd UCI
Megan Barker (dde) gyda'i chwaer Elinor. Lluniau: SW Pix
O ran chwaraeon proffesiynol, os ydych chi’n canolbwyntio’n ormodol ar un gamp o oedran ifanc, rydw i’n credu eich bod chi’n llai tebygol o ddal ati pan fyddwch yn oedolyn
Megan Barker

Rhoi’r gorau iddi

Wrth gwrs, mae rasio bob penwythnos tra mae eich ffrindiau allan yn siopa ac yn cael partis pyjamas yn nhai ei gilydd yn gallu gwneud i rywun gwestiynu pethau. Yn 13 oed, rhoddodd Megan y gorau i feicio yn gyfan gwbl:

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i’n colli allan ac roeddwn i eisiau mynd i siopa ar ddydd Sadwrn,” meddai gan chwerthin. “Ond fe wnes i ailddechrau flwyddyn yn ddiweddarach. Fe sylwes i fod cymryd rhan mewn chwaraeon yn well o lawer na threulio’r diwrnod yn y dref. Ond rydw i’n falch fy mod i wedi cymryd amser allan, oherwydd pan ‘nes i ailddechrau, roeddwn i’n gwybod mai dyma oeddwn i am ei wneud fel gyrfa.”

Er iddi roi cynnig ar athletau gyda Harriers Casnewydd, mae’n credu y byddai troi ei llaw at fwy fyth o gampau wedi ei helpu i oresgyn ei swildod yn gynt.

“Yn bendant, bydden i wedi hoffi gwneud rhagor o chwaraeon pan oeddwn i’n iau. Pan ddechreuais i wneud athletau, roeddwn i’n swil ofnadwy. Gymrodd hi beth amser i fi fod digon dewr i fynd. Roeddwn i’n adnabod fy holl ffrindiau beicio yn y Maendy, ac roedd fy chwaer yno, ond yn yr athletau, doeddwn i ddim hyd yn oed eisiau cymryd rhan yn y sesiwn cynhesu. Roedd rhaid i fi roi hwb bach i fi fy hun yn gymdeithasol, oedd yn bwysig.”

Mae Megan hefyd yn credu bod rhoi cynnig ar lawer o gampau a chymryd rhan er mwynhad pan fyddwch yn ifanc yn gallu bod o fudd i chi fel athletwr: 

“O ran chwaraeon proffesiynol, os ydych chi’n canolbwyntio’n ormodol ar un gamp o oedran ifanc, rydw i’n credu eich bod chi’n llai tebygol o ddal ati pan fyddwch yn oedolyn. Mae mwynhau chwaraeon yn gyffredinol yn eich helpu chi i gael gyrfa hir mewn camp benodol.”

Beicwyr Cymru ar lwyfan byd-eang

Y llynedd, roedd Megan yn rhan o’r Tîm Ymlid a enillodd y fedal aur ym Mhencampwriaeth Beicio’r Byd yr UCI yn Glasgow.

Mae Gemau Olympaidd Paris yn dod yn nes ac yn nes, a bydd pawb sydd â diddordeb mewn beicio yng Nghymru yn gallu edrych ymlaen at weld nifer sydd wedi dod drwy system Cymru yn beicio dros Brydain.

Mae pedwar beiciwr o Gymru yn rhan o’r wyth sydd ar y lefel Podiwm yn Rhaglen Safon Fyd-eang Beicio Prydain, sy’n cael cymorth gan UK Sport a’r Loteri Genedlaethol.

“Mae’r felodrom yn y Maendy ac yng Nghaerfyrddin – ac yng Nghasnewydd yn amlwg – wedi cael effaith fawr ar y beicwyr sy’n datblygu. Mae gan Feicio Cymru ei gynghreiriau ei hun, cystadlaethau omniwm rhanbarthol, a phencampwriaethau, sy’n rhoi llawer o gyfleoedd i feicwyr ifanc heb iddyn nhw orfod teithio’n rhy bell. 

“Hefyd mae Beicio Cymru bob amser yn wych am gefnogi’r beicwyr hynny sydd heb gyrraedd rhaglen Beicio Prydain eto, felly mae’n rhoi ychydig yn rhagor o amser i chi.”

Pam mae chwaraeon yn bwysig?

“’Alla i ddim dychmygu peidio beicio. Pan oeddwn i’n tyfu i fyny, roedd yn fy ngwneud i’n blentyn da, hapus, gyda gwerthoedd da. Mae chwaraeon yn eich helpu chi i gwrdd â llawer o bobl ac mae wedi fy helpu i fod yn llai swil, dim dwywaith amdani.

“Mae wedi fy ngwneud i’n berson cadarn oherwydd mae rhywbeth yn mynd o’i le yn aml ac mae’n rhaid i chi ddelio gyda fe. Mae chwaraeon yn rhoi teimlad o lwyddiant i chi, dim ots ar ba lefel ydych chi.”

 

Ydych chi'n feiciwr ifanc sy'n awyddus i ddatblygu'ch sgiliau a chael profiad rasio? Darganfyddwch sut gall Beicio Cymru eich helpu chi.

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy